Dijous 16 de febrer, sessió plenària ordinària

Dijous 16 de febrer, a partir de les 8 del vespre, hi ha sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Pel que fa a l’ordre del dia, hi hi tres punts en l’apartat de despatx d’ofici, set punts integren la part resolutiva, i quatre mocions no resolutives integren la part del control. La sessió serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio, i divendres 17 tindran un ampli resum a l’espai “Crònica”, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30 hores, amb el balanç de la sessió per part de govern i oposició.

Ordre del dia:  
0.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19/01/2017.
0.2 Donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
0.3 Donar compte del seguiment 4rt trimestre 2016 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
0.4 Despatx d’ofici
0.4.1 Donar compte del decret de l’alcaldia 37/2017, de 8 de febrer de 2017: “Inici de l’expedient per a l’atorgament de la medalla d’honor de Vilassar de Mar, a títol pòstum, al Sr. Damià de Bas Macià”.
0.4.2 Declaració sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana per adequar els usos del sòl no urbanitzable.
0.4.3 Declaració relativa a l’adhesió a la campanya Casa nostra és casa vostra.
0.5 Decrets de l’alcaldia.
I. PART RESOLUTIVA
1. Provisió del càrrec de jutge de pau titular.
2. Aprovació inicial del reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
3. Constitució de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut de Vilassar de Mar.
4. Aprovació inicial de les bases reguladores del “I Premi Ernest Lluch d’Assaig i Investigació Local de Vilassar de Mar 2017”.
5. Aprovació del conveni col•lectiu de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 2017-2021.
6. Aprovació de l’acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, 2017-2021.
7. Autorització de compatibilitat de treballador municipal.
II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde a que iniciï les actuacions perquè es realitzin els pertinents estudis tècnics-jurídics-econòmics, per implementar una taxa, si escau, per a les empreses que operen en la nostra localitat, per la utilització privativa o l’aprofitament especial que fan de terrenys públics per a les seves instal•lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
2. Moció no resolutiva, presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde a que iniciï les actuacions perquè a la contractació pública de l’Ajuntament s’incloguin criteris socials i mediambientals.
3. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal del PSC, per a l’elaboració de l’inventari dels safareigs d’eixida de Vilassar de Mar- Patrimoni.
4. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Gent per Vilassar de Mar, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.
5. Precs i preguntes.