Resum del ple de dijous 16 de febrer

El ple ordinari de febrer, celebrat dijous 16 de febrer, va començar amb l’aprovació de l’acta del ple del mes anterior per unanimitat de tots els grups. A continuació, va donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus ens dependents, així com del seguiment del 4rt trimestre 2016 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, l’Ajuntament paga a 17 dies + els 30 dies de tramitació i pel que fa a la previsió de tancament del 2016, va manifestar que es preveu un tancament de tresoreria positiu i que el deute viu sigui inferior al 100 %.

Seguidament com a despatx d’ofici es va donar compte del decret del 8 de febrer de 2017 d’inici de l’expedient per a l’atorgament de la medalla d’honor de Vilassar de Mar, a títol pòstum, al Sr. Damià de Bas Macià.

També es va donar compte de la declaració sobre la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) per adequar els usos del sòl no urbanitzable. Amb aquesta declaració s’explica que després que les associacions i entitats que representen els interessos del sector agrícola a Vilassar de Mar han mostrat el seu desacord i rebuig al contingut de la modificació del PGOU per la modificació d’usos en sòl no urbanitzable i amb el catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable, es deixen sense efecte les anteriors propostes aprovades l’any 2014 i s’inicia un nou procés de participació ciutadana de 9 mesos per elaborar una nova proposta que s’ajusti als interessos generals del municipi i que tingui el consens del sector agrícola en especial. Respecte a aquest punt, tots els grups municipals van manifestar el seu posicionament polític i van coincidir en què cal buscar el consens de tots els agents del sector.

Finalment, dins del despatx d’ofici, es va mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la campanya Casa nostra, casa vostra, a favor de les persones refugiades, i la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va llegir el manifest de suport al mateix temps que va fer una crida a participar dissabte, 18 de febrer, a la mobilització que hi ha prevista a Barcelona.

A la part resolutiva del ple, es va aprovar que el jutge de pau titular sigui el Sr. Josep Gaya Freixes. Tots els grups van votar a favor a excepció del PSC, que es va abstenir.

Pel que fa a l’aprovació inicial del reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la proposta es va aprovar per unanimitat. La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va explicar que el reglament s’havia treballat amb els tècnics municipals i amb el suport de la Diputació “contra l’exclusió social i la pobresa, amb criteris d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, eficàcia i eficiència” en un àmbit especialment sensible com és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. El reglament estarà a exposició pública durant el termini de 30 dies. Tots els grups municipals van felicitar la Regidoria per la feina realitzada i alguns com el PSC van demanar que això s’acompanyi de plans actius d’ocupació i d’altres, com Babord, que es pugui anar augmentant les partides a Serveis Socials per així tenir més marge de maniobra en el reglament.

Seguidament es va aprovar constituir la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut de Vilassar de Mar, un reglament aprovat l’any 2000 i que ara s’actualitzarà tant en objectius com en composició. Tots els grups van votar a favor, a excepció de Babord, que es va abstenir “perquè creiem que hem de ser més oberts”.

El punt 4, l’aprovació inicial de les bases reguladores del “I Premi Ernest Lluch d’Assaig i Investigació Local de Vilassar de Mar 2017”, es va retirar de l’ordre del dia i no es va debatre.

Els punts 5 i 6, d’aprovació del conveni col·lectiu de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, i de l’acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal funcionari, es van tractar de forma conjunta, tot i que es va votar de forma separada. La regidora de Recursos Humans, Raquel Zamora, va explicar que el govern havia arribat a un acord amb tot el personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, un acord que té una vigència prevista de 4 anys (de gener de 2017 a gener de 2021). Des del govern s’ha vetllat perquè el contingut respectés la legalitat vigent i s’han revisat tots els acords de mesa adoptats des de l’aprovació de l’anterior conveni, amb data del 2008, per garantir la seva continuïtat, alhora d’assegurar que és econòmicament viable. Els convenis compten amb l’aprovació per unanimitat de tots els sindicats que formen part de la Mesa de Negociació. La regidora va explicar que el conveni representa “un salt substancial” en millores socials envers els treballadors tant econòmicament com pel seu articulat. Zamora va detallar que augmenten les ajudes socials: en despeses mèdiques, un 20% i en despeses escolars, un 30%, però que tot i incrementar la quantia econòmica destinada a nivell individual per treballador, no s’augmenta la xifra global de la partida destinada a ajuts socials. Alhora, va anunciar que el conveni obre un camí a fomentar el medi ambient finançant el transport públic. També va avançar que es tracta d’un conveni marc i que ara es treballarà amb els col•lectius específics com l’Escola Bressol i la Policia. Pel que fa a les votacions, tots els grups municipals van votar-hi a favor i van mostrar la seva unanimitat emfatitzant en què s’ha aconseguit el consens de totes dues parts, ajuntament i treballadors.

Finalment, pel que fa al punt per autoritzar la compatibilitat d’un treballador municipal en la seva tasca de delineant en l’àmbit públic i privat, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC, C’s i CiU, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede i el vot en contra de Babord.

A la segona part del ple, la de control, es van presentar quatre mocions no resolutives. La primera, presentada pel grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde a que iniciï les actuacions perquè es realitzin els pertinents estudis tècnics-jurídics-econòmics, per implementar una taxa, si s’escau, per a les empreses que operen en la nostra localitat, per la utilització privativa o l’aprofitament especial que fan de terrenys públics per a les seves instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, es va aprovar per unanimitat de tots els grups.
La segona, també presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde a que iniciï les actuacions perquè a la contractació pública de l’Ajuntament s’incloguin criteris socials i mediambientals, també va rebre el recolzament de tot el plenari.
La tercera, presentada pel grup municipal del PSC, per a l’elaboració de l’inventari dels safareigs d’eixida de Vilassar de Mar, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals menys els dels dos grups al govern, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar. Tots dos van coincidir en què aquest va ser un projecte que es va presentar als pressupostos participatius i que la gent no havia prioritzat i aprovar-lo al plenari seria com desautoritzar tot el que han significat el pressupostos participatius.
La darrera moció, presentada pel grup municipal de Gent per Vilassar de Mar, en favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, es va aprovar per unanimitat. La moció insta a la reforma legislativa estatal per tal que persones amb discapacitat sensorial no hagin de presentar un certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment matrimonial, o bé en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics o en matèria testamentària. Alhora insta a l’Ajuntament a realitzar els canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració municipal.

Pel que fa a l’apartat final, de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va preguntar, entre d’altres qüestions, per si es posarà una marquesina a la parada del bus de la Piscina, per si hi ha prevista alguna solució al parterre que envolta el monument a la Mina Vella de l’av. Eduard Ferrés i per la teulada dels locals comercials de la plaça Carles Trias. Des del PSC es va preguntar per si s’havien fet gestions amb el Departament d’Ensenyament per treballar el mapa escolar; des de C’s per quants diners destina l’Ajuntament a finançar projectes o associacions relacionades amb la independència de Catalunya; des de Babord, per l’estat de l’auditoria d’Urbaser o en quin punt està el pressupost 2017, i des de CiU es va reclamar que es doni resposta a preguntes reiterades sobre el pg. Marítim de les quals encara no tenen resposta.

L’espai informatiu ”Crònica” està dedicat aquest divendres 17 de febrer quasi monogràficament a la plenària d’ahir, de la qual s’ofereix un ampli resum i la valoració que en fan del ple govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14.30h, 16h i 19.30h i es pot escoltar en diferit a través de podcast en aquesta mateixa pàgina.