La sessió plenària ordinària celebrada el passat dijous 16 de novembre, va aprovar, la derogació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), l’establiment de noves dedicacions i retribucions d’alguns membres del govern municipal després del pacte de govern entre Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, el compte general de 2022 de l’Ajuntament, el del Patronat d’Escoles Bressol i el de la Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA i l’ increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics municipals l’any 2023, entre altres punts. La sessió va rebutjar, amb els únics vots a favor de Babord, l’abstenció del PSC i PP, i els vots en contra de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel. La moció de Babord es va rebutjar per discrepàncies de les altres formacions polítiques en l’apartat expositiu del redactat de la moció.

Anem a pams:

Pel que fa al primer punt, el ple de novembre va començar amb la lectura de la Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones, que van llegir les dones regidores del plenari.

La sessió va continuar amb el segon punt,  l’aprovació, per unanimitat, de l’acta de la sessió plenària del 19 d’octubre .

Seguidament, en el tercer punt, es va donar compte dels  decrets de nomenament de tinents d’alcalde, delegacions funcionals de l’alcaldia (modificació del cartipàs municipal) i modificació de la composició de la Junta de Govern Local per nomenament de nous membres, arran del pacte de govern subscrit el 3 de novembre entre Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur. Pel que fa a les tinències d’alcaldia, queden distribuïdes així: 1a tinença d’alcaldia, Alfons Núñez Jacas; 2a tinença d’alcaldia, Núria Pera Maltes; 3a tinença d’alcaldia, Marta Rovira i Martínez; 4a tinença d’alcaldia, Jordi Pallés Marimon; 5a tinença d’alcaldia, Adrià Saborit Farrés; 6a tinença d’alcaldia Montserrat Ferri Roca, i 7a tinença d’alcaldia, Gerard Grau Salvany.

La distribució del cartipàs queda de la següent forma: Comunicació, Laura Martínez Portell; Governació, Mobilitat i Protecció Civil, Alfons Núñez Jacas; Urbanisme i Habitatge, Núria Pera Maltes; Cultura, Agricultura i Planificació Municipal, Marta Rovira i Martínez; Via pública, Equipaments i Festes populars, Jordi Pallés Marimon; Hisenda i Platges, Adrià Saborit Farrés; Educació, Salut Pública i Joventut, Carla Fernández Pérez; Esports, Recursos Humans, Transparència i Innovació, Eduard Sirvent Nieves; Gent Gran, Acció Comunitària, Benestar Animal i Barris, Montserrat Ferri Roca; Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Manel Garcia Rossell; Medi Ambient i Participació, Gerard Grau Salvany, i Serveis Socials i Igualtat, Camino Calvo Valera.

La Junta de Govern Local queda formada per l’alcaldessa, Laura Martínez Portell com a presidenta, i els següents regidors i regidores: Alfons Núñez Jacas, Núria Pera Maltes, Marta Rovira Martínez, Jordi Pallés Marimon, Adrià Saborit Farrés, Montserrat Ferri Roca i Gerard Grau Salvany.

En el quart punt de la plenària, es va donar compte de l’execució del pressupost de l’Ajuntament corresponent al primer, segon i tercer trimestre de 2023. El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va centrar l’explicació en l’estat d’execució del tercer trimestre i va detallar les següents xifres: l’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al final del trimestre és de 5.762.000€; el nivell de cobrament dels drets reconeguts nets de l’exercici corrent al final del trimestre és del 77,80% i el nivell de pagaments de les obligacions reconegudes netes de l’exercici corrent és del 96,98%. Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la despesa i límit del deute viu en termes consolidats, en finalitzar el trimestre es preveu a 31 de desembre una capacitat de finançament d’1,7 milions d’euros i el nivell de deute viu a final del trimestre serà de 13 milions d’euros i la ràtio del deute viu del 51,90%.

En el cinquè punt, es va donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014 sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, que és de 7,43 dies.

En el sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur i les abstencions de Babord, PSC i PP, el compte general de 2022 de l’Ajuntament, el del Patronat d’Escoles Bressol i el de la Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar els comptes anuals del 2022. Pel que fa a l’Ajuntament, el balanç de situació en tancar l’exercici té un actiu de 56.444.931,79 euros, un passiu de 22.995.291,57 euros i un resultat de l’exercici en positiu de 634.012,65 euros. La liquidació, en tancar l’exercici, té uns drets pendents de cobrament de 4.425.778,84 euros, unes obligacions pendents de pagament de 3.176.771,10 euros i un resultat pressupostari ajustat de 4.057.480,63 euros. Pel que fa a l’estat de canvis del patrimoni net, es partia d’un patrimoni net de 32.340.557,12 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 32.230.886,03 euros.

Pel que fa als comptes anuals corresponents a l’exercici 2022 del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, el balanç de situació en tancar l’exercici té un actiu de 533.705,64 euros, un passiu de 88.505,22 euros i un resultat de l’exercici de 117.498,95 euros. La liquidació, en tancar l’exercici, té uns drets pendents de cobrament de 393.749,90 euros i unes obligacions pendents de pagament de 86.015,31 euros. Pel que fa a la variació del patrimoni net durant l’exercici, es partia d’un patrimoni net de 327.701,47 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 445.200,42 euros.

Pel que fa als comptes del 2022 de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A, el balanç de situació en tancar l’exercici té un actiu de 12.874.435,24 euros, un passiu de 8.777.612,22 euros i un resultat de l’exercici de 142.922,36 euros. El compte de pèrdues i guanys en tancar l’exercici presenta un resultat positiu de 142.922,36 euros i l’estat de canvis del patrimoni net es manté pràcticament igual: es partia d’un patrimoni net de 4.073.684,39 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 4.096.823,02 euros.

En el torn dels grups que van intervenir, el PSC va argumentar l’abstenció per temes que quedaven pendents, com ara saber si la quantitat que es va aprovar per a la concessionària de la Piscina Municipal afectarà o no al compte general. Per part de Babord, que igual que el PSC van recordar que eren uns pressupostos de l’anterior govern, van abstenir-se per les discrepàncies ja manifestades durant la legislatura passada amb el contingut del pressupost del 2022.

Pel que fa al setè punt, es va aprovar la derogació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdMFutur, PSC i PP, i les úniques abstencions de Babord. L’alcaldessa Laura Martínez va explicar que és necessari que l’Ajuntament es doti d’un nou ROM, adaptat a la realitat i que contempli les modificacions legals que en aquests anys han estat introduïdes a la normativa de règim local. Martínez va avançar que en el proper Ple de desembre anirà a aprovació la creació de la comissió per a la redacció del nou ROM.

Pel que fa al vuitè punt, es va aprovar per unanimitat la constitució de la Junta de portaveus com a òrgan complementari de l’organització municipal, donat que la seva constitució i regulació figurava en el ROM i aquest havia quedat derogat en el punt anterior. La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vilassar de Mar està formada pels respectius portaveus dels diferents grups municipals, amb la presidència de l’alcaldia.

Pel que fa al novè punt, es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, ERC-VdMFutur i PSC i l’abstenció de Babord i el PP, la modificació de l’acord de Ple, de data 13 de juliol de 2023, de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Aquesta modificació es realitza per la redistribució del cartipàs arran del pacte de govern entre Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur. Els acords són els següents: substituir, al Patronat d’Escoles Bressol, Montserrat Ferri Roca per Camino Calvo Valera, en quant a regidora de Serveis Socials; al Plenari de la Xarxa d’Inclusió Social, substituir Montserrat Ferri Roca per Camino Calvo Valera, en quant a regidora de Serveis Socials; a la Comissió d’Estudi dels Pressupostos Participatius substituir Alfons Núñez Jacas per Gerard Grau Salvany, en quant a regidor de Participació, i a la Taula Transversal del Pla d’Igualtat de Gènere, substituir Laura Martínez Portell per Camino Calvo Valera, en quant a regidora d’Igualtat.Babord, que es va abstenir, va manifestar que hi ha òrgans que, arran del pacte de govern entre Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, tenen sobrerepresentació de membres del govern i que els hi sabria greu que es perdés la pluralitat. L’alcaldessa va defensar que hi hagi representació de govern transversal, de diferents regidories, en aquests òrgans.

Pel que fa al desè punt, es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, l’abstenció del PSC i PP, i els vots en contra de Babord, la modificació de crèdit 31/2023 de transferència de crèdit entre diferents àrees per import de 207.107 euros. El regidor d’Hisenda va explicar que es tracta de partides que no estan executades i que es preveu que no s’executaran el 2023 i que es traspassaran a partides que tenen la necessitat de crèdit, majoritàriament per a accions de manteniment d’equipaments. Babord va mostrar preocupació pel fet que hi hagi partides que no s’hagin executat o hi hagi sobrant de partides de Serveis Socials. L’alcaldessa va explicar que en el pressupost es preveu sempre a l’alça en ajuts socials per poder arribar a tothom que ho demani.

Pel que fa a l’onzè punt, es va aprovar per unanimitat l’increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics municipals l’any 2023, per donar compliment a la Llei 31/2022, de 23 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.

Pel que fa al dotzè punt, es va aprovar per unanimitat la revisió del padró municipal d’habitants. A data 1 de gener de 2023, hi ha 21.055 persones empadronades a Vilassar de Mar.

Pel que fa al tretzè punt, es va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a l’agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret. Dins d’aquesta agenda, existeixen grups de treball per poder abordar temes de ciberseguretat, de Big data, d’Intel·ligència Artificial, formació IT al ciutadà, Smart Cities, Administració Digital, ODS…

Pel que fa al catorzè punt, es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, l’abstenció del PSC i PP i el vot en contra de Babord, la  modificació i establiment de noves dedicacions i retribucions dels membres del consistori municipal. Es va aprovar establir com a noves dedicacions, sense alterar les ja existents, que les següents regidores ocuparan els seus càrrecs en règim de dedicació parcial: la regidora de Cultura, Agricultura i Planificació Municipal, Marta Rovira i Martínez i la regidora de Serveis Socials i Participació, Camino Calvo Valera. El règim de retribucions a les noves regidores, tenint en compte que es tracta d’imports bruts anuals i pagadors en catorze mensualitats: 28.200 euros, correspondran a Marta Rovira, per una dedicació mínima de 24 hores setmanals i  23.500 euros, a Camino Calvo per una dedicació mínima de 20 hores setmanals. Alhora també es modifica el règim de dedicació i retribució de la regidora de Gent Gran, Acció comunitària, Benestar Animal i Barris, que passa a ser inferior a la que tenia i passa a una dedicació mínima de 24 hores i una retribució de 28.200 euros.L’alcaldessa va explicar que amb aquest nou cartipàs no s’apujava la massa salarial política. Laura Martínez va afegir que els salaris de les persones que s’incorporen al govern sortien de la borsa de diners que aquestes persones deixen de cobrar per estar a l’oposició, l’ajustament del salari d’una regidora de govern i el no nomenament del càrrec eventual que tenia assignats 32.000 euros.Des del PP es va manifestar que algunes regidories de nova creació se solapen amb altres ja creades. Des del PSC van manifestar la seva sorpresa perquè la regidora d’ERC-VdMFutur, Marta Rovira, havia votat en contra de les retribucions al mes de juliol i van qüestionar que la creació de noves regidories serveixi per millorar la gestió a l’Ajuntament. El portaveu socialista va argumentar l’abstenció perquè es mantenia la massa salarial. Babord, no va voler entrar a valorar l’acord de govern, però respecte a la proposta de retribució, va criticar “la manca de transparència en aquest punt”. Segons la seva portaveu, Elena López, en tot l’expedient no havien trobat cap document que justifiqués d’on sortien les retribucions o s’expliqués què cobrarà el regidor de Medi Ambient i Participació que no té dedicació assignada i cobrarà per règim d’indemnitzacions. “Per justificar que només puja 1.000 euros la massa salarial política s’agafen als 32.000 euros del personal eventual”, va retreure López.Per part d’ERC-VdMFutur, Marta Rovira, va qualificar el pacte amb Junts Estimem Vilassar com un exercici de diàleg i d’entesa “perquè creiem que és bo per Vilassar de Mar”. Sobre les dedicacions, Marta Rovira va afegir: “farem les hores que faci falta, que un regidor no tingui dedicació és un ajustament en base a les diferents situacions personals, nosaltres adoptem un compromís que és treballar per Vilassar”.

Seguidament, van afegir-se a l’ordre del dia dos punts d’urgència relacionats amb el Patronat d’Escoles Bressol: el quinzè, l’aprovació de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 66.000 euros, i el setzè, l’increment salarial del 0,5% de les retribucions dels empleats públics del Patronat Municipal d’Escoles Bressol. Tant la urgència com els dos punts, relacionats entre sí, es van aprovar per unanimitat.

Quant al punt dissetè, en el capítol de mocions, es va rebutjar amb els únics vots a favor de Babord, l’abstenció del PSC i PP, i els vots en contra de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, de suport a Palestina i condemna de les accions d’Israel. La moció proposava aquests acords: demanar al govern de l’Estat Espanyol que aturi el comerç d’armes amb Israel; condemnar totes les accions de violència contra la població civil que segons el dret internacional humanitari constitueixen crims de guerra; fer una crida a aturar immediatament els bombardejos d’Israel sobre la Franja de Gaza, a evitar els desplaçaments forçosos de població i a fer arribar a la Franja aliments, aigua i electricitat i a garantir cobertura per les necessitats bàsiques per a la vida; reconèixer que l’ocupació colonial i l’apartheid són les causes estructurals del conflicte i que la comunitat internacional ha d’actuar i fer complir les resolucions de les Nacions Unides, el dret internacional i els drets humans; condemnar enèrgicament la violació del dret internacional, dels drets humans i la política colonialista, l’apartheid i l’ocupació de l’Estat d’Israel contra el poble palestí; comprometre’s a donar suport a les entitats i organitzacions que treballen sobre el terreny en defensa dels drets humans i en la recerca d’una solució al conflicte que posi fi a l’apartheid israelià sobre Palestina; demanar a la Unió Europea que prengui les mesures necessàries per aturar el bloqueig total que Israel ha imposat a Gaza, per aturar el genocidi al poble palestí i que garanteixi l’ajuda humanitària; demanar que es respecti i protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves cases i recuperar les seves propietats, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions Unides.

PP, PSC, ERC-VdMFutur i Junts Estimem Vilassar van mostrar discrepàncies en l’apartat expositiu del redactat de la moció i no tant en la part dels acords, principalment, pel tema que la moció no mencionava els atacs terroristes de Hamas a la població d’Israel. Des de Babord, la seva portaveu, Elena López, va afirmar: “No estem en una situació de guerra entre iguals. Vostès confonen Hamas amb Palestina. El posicionament de la moció no és equidistant i nosaltres prenem partit per Palestina”.

A continuació, en el punt divuitè,  es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3961/2023 al 4450/2023.

Quant al punt dinovè, torn de precs i preguntes al govern, primer va intervenir l’oposició.

El PP va demanar que es faci la poda dels arbres del Club de la petanca i també va preguntar si es posaran papereres per a gossos a la via pública. El regidor de l’àrea li va respondre que estan demanades.

Des del PSC van preguntar si es reposaran els arbres que s’han talat a la plaça Jeroni Gelpí per una plaga a cinc moreres i el regidor de Via Pública va explicar que sí però que a nivell tècnic s’havia de decidir amb quina espècie. També van preguntar pel projecte Radars i quines passes s’estaven fent per la moció del PSC de l’anterior legislatura de Ciutats amigables amb la gent gran. L’alcaldessa va explicar que ara s’està fent una anàlisi per valorar què hi ha a Vilassar de Mar, com i quin camí es vol seguir i el projecte Radars és una d’aquestes accions descrites en les Ciutats amigables amb la gent gran.

Babord va demanar que el govern exposés breument en què consistien les noves regidories que s’han creat. També van preguntar com està la convocatòria de la comissió per al Consell d’Inclusió i la Comissió per a la redacció de l’ordenança reguladora de residus, si hi ha pla de reposició de jardineres i si estava previst la reparació de la tanca perimetral de la zona dunar de la platja.

Per part del públic, una ciutadana va mostrar la seva queixa pel tracte diferenciat en el pàrquing de la plaça Vicenç Casanovas en quant a l’ús de les places, on, segons va explicar, ella va rebre diferents trucades per no aparcar cotxe i moto en una sola plaça quan altres persones tenen dos vehicles per plaça i no s’ha fet cap actuació. L’alcaldessa es va comprometre a esbrinar què ha passat, com i per quina raó.

De “Les veus del ple”, d’aquest dilluns 20 de novembre, escolta aquí el resum del ple del dijous 16 de novembre:

De “Les veus del ple”, d’aquest dilluns 20 de novembre, escolta aquí el balanç del ple del dijous 16 de novembre que han fet govern i oposició:

Àudio sencer del ple del 16 de novembre de 2023: