El ple aprova provisionalment les ordenances fiscals de 2019

La sessió plenària ordinària del mes d’octubre, celebrada ahir dijous 18 d’octubre, va començar amb la intervenció del regidor d’Hisenda per donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2019. Josep Solé va explicar que es tractava de donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local del 6 de setembre i que les línies principals contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària i el compliment de l’objectiu del deute. Seguidament es va votar l’acord de modificació de les ordenances fiscals municipals per a l’any 2019. El mateix Solé va recordar que les modificacions, a més de ser adaptacions a les noves normes jurídiques, han incorporat propostes de la Comissió d’estudi constituïda al Ple del 15 de març amb representants dels grups municipals.

Entre els acords, s’aprova provisionalment la modificació de l’ordenança general de Gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. Pel que fa a la modificació dels preus púbics, es modifica el preu públic del servei de cursos de l’Escola Municipal d’Adults i el de la prestació de determinats serveis en l’àmbit cultural i social, introduint descomptes a les famílies nombroses i monoparentals, a menors de 25 anys, a persones amb discapacitats, a aturats i a majors de 65 anys. Pel que fa a les ordenances fiscals, es modifica la núm. 1 sobre l’IBI. Respecte a l’IBI, l’equip de govern manifesta la voluntat de disminuir el tipus impositiu per compensar l’increment de la base liquidable i en conseqüència es proposa l’aplicació del tipus impositiu del 0,936%. Respecte la núm. 7, reguladora de la taxa per la tramitació d’expedients i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, es modifica el concepte de les festes o activitats de caire social com autoliquidació i s’introdueix un concepte nou de dipòsits per les obres. Pel que fa a la núm. 30, relativa a la taxa per ocupació de la via pública, s’introdueix autoliquidació per les taules i cadires i els firaires i es bonifiquen a les empreses que organitzin activitats incloses dins dels objectius de les regidories de l’Ajuntament. L’acord quedarà en exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils per fer-hi al·legacions.Les modificacions esmentades es van aprovar amb els vots a favor de la regidora no adscrita, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, el PSC, Babord i els grups que formen el govern, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar. Tots els grups que van votar a favor es van congratular per haver pogut treballar les ordenances a través de la Comissió. Cs va votar en contra, va recordar que no havien participat a la Comissió, i va remarcar que el govern no ha baixat l’IBI sinó que l’ha compensat. També va aclarir que no donaran suport mentre es destini un sol euro a temes independentistes. El Grup Municipal Demòcrata, tot i estar satisfets amb què el tema es pugui treballar en la Comissió, va fer una abstenció crítica perquè el seu grup porta 3 anys demanant que les taxes i impostos es portin a aprovació per separat i no de forma conjunta.

El punt 3, corresponent a l’aprovació del complement retributiu en la prestació d’incapacitat temporal del personal municipal es va aprovar per unanimitat dels 21 regidors i regidores del plenari. Amb aquesta mesura, els treballadors municipals recuperaran el complement retributiu en la prestació d’incapacitat temporal per un import del cent per cent de les retribucions fixes del mes de l’inici de la incapacitat temporal.

Els punts 4 i 5 van autoritzar la compatibilitat d’activitat de dos treballadors municipals. La primera perquè un agent de la Policia pogués exercir l’activitat privada i la segona perquè un treballador social pogués exercir l’activitat de docència. El primer cas es va aprovar amb l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, el vot en contra de Babord i els vots a favor de la resta de grups, i en el segon cas amb els vots a favor de tots el grups i l’única abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

Seguidament es va entrar en el capítol de mocions no resolutives:

La primera es tractava de la moció conjunta presentada pels grups municipals de Babord, Grup Demòcrata, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, a instàncies de la plataforma SOS menjadors escolars, per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l’espai del migdia als centres educatius de titularitat pública. Es tracta d’una moció, a favor d’un canvi de model en el servei de menjador, que insta al Departament d’Ensenyament a aturar la proposta del nou Decret de Menjadors que té en esborrany per obrir un nou cicle de debat amb la comunitat educativa i crear, de forma consensuada, un nou marc regulatiu del temps del migdia i buscar la fórmula per garantir la gestió de les AMPA que vulguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar. La moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, que van reconèixer el paper de les Ampes a Vilassar de Mar.

La segona moció, la presentava el grup municipal de Babord, per a l’ampliació del parc d’habitatge social a Vilassar de Mar. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor de Babord, ERC-VdM diu Sí i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, les abstencions del PSC, Cs i la regidora no adscrita, i els vots en contra del Grup Municipal Demòcrata i Gent per Vilassar de Mar. La moció inclou els següents acords:
-Que tot nou edifici d’immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatges amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social.
-Que es declari el nostre municipi àrea subjecte als drets de tanteig i retracte a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, és a dir, que davant qualsevol oferta de compra-venda d’actius immobiliaris, les parts estiguin obligades a comunicar-la a l’Ajuntament perquè aquest pugui igualar l’oferta o adquirir preferentment l’immoble, o en cas que s’hagi produït sense la pertinent comunicació es pugui retrotreu-la i adquirir la finca pel preu estipulat.
La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va explicar que tot i compartir l’esperit de la moció no li quedaven clars els acords com ara què passaria amb promocions petites de 3 o 4 habitatges o en la compra-venda d’un pis entre particulars si s’està obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament. Segons Zuloaga hi ha uns supòsits que no han estat adaptats a la realitat del nostre poble. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va donar suport a la moció tot i matisar que els sorprenia el redactat del punt tercer de l’acord referent al dret de tanteig i retracte. Des del PSC, la seva regidora Alícia Rodríguez va posar de manifest que el que havia fet Babord era traslladar la moció aprovada a Barcelona a Vilassar de Mar sense haver-la treballat i adaptat a la realitat del nostre poble. Segons la portaveu socialista, es traspassa la responsabilitat de l’habitatge social al sector privat però sense comptar amb ells i sense una política local d’habitatge clara. Des de Cs es va coincidir amb l’argumentari del PSC. Juan Díaz va dir que un 30% a Barcelona no és igual que un 30% a Vilassar de Mar i que si es limita l’oferta això suposarà un augment del preu de l’habitatge. “D’acord amb més habitatge social però no creem un problema per solucionar un altre”, va concloure Díaz. Des de Gent per Vilassar de Mar, el seu portaveu, Joan Roca, va manifestar el seu acord amb el sentit de la moció però van qualificar-la de “populista” i de “posar els carros davant els bous”. Per al Grup Municipal Demòcrata la problemàtica s’ha abordar en un Pla Local d’Habitatge a la mida de Vilassar de Mar. I referint-se a la moció, la seva portaveu, Laura Martínez, va dir, “hi ha acords que no s’entenen”, posant l’exemple de si un particular vol vendre el seu pis, després de trobar un comprador li haurà de dir a l’Ajuntament pel dret de tanteig, esperar com a màxim dos mesos la resposta i després si l’Ajuntament no li compra estar a l’expectativa que el comprador que tenia encara continuï interessat o ja s’hagi comprat un altre. Des d’ERC-VdM diu Sí, el seu portaveu, Àngel Font va explicar que són dues mesures que consideren adequades per ampliar el parc d’habitatge social a Vilassar de Mar i va especificar que després, en una Taula d’Habitatge es podrà mesurar per on portar a terme aquesta moció i el contingut concret.

La tercera moció la presentava el grup municipal de Ciutadans, per a la realització d’una auditoria tècnica de l’estat de les instal·lacions, xarxes, infraestructures municipals de Vilassar de Mar i els seus serveis de manteniment per tenir un pla d’acció e mesures prioritàries per assegurar el seu funcionament i un pla del manteniment . Va quedar aprovada amb els vots a favor de Cs, el Grup Municipal Demòcrata, el PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, les abstencions de la regidora no adscrita i Babord i els vots en contra d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar. En la seva explicació, el portaveu de Cs va aclarir que el que busca la moció es fer un peritatge de l’estat de les instal·lacions i infraestructures en base a unes prioritats que estableixi un equip expert. La regidora no adscrita va lamentar que a l’acord de la moció no s’especifiqués que no és un peritatge de totes les instal·lacions, cosa que veuria inviable. Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i el PSC, tot i votar-hi a favor, també van trobar a faltar una concreció del cost o el temps que podria trigar-se, igual que Babord, que va abstenir-se o ERC-VdM diu Sí, que va votar en contra. Des de Gent per Vilassar de Mar es va explicar que tal i com estava redactat l’acord seria d’un cost no assumible per l’administració. Des del Grup Demòcrata es va veure aquesta no concreció com un avantatge i no com un inconvenient ja que, segons la seva portaveu, permet que el govern comenci a auditar algunes coses i això suposarà un estalvi a llarg termini.

Pel que fa a la quarta moció, la va presentar el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per regular i reglamentar la circulació dels dispositius de mobilitat personal, patins, patinets, monopatins i bicicletes i va aprovar per unanimitat. L’objectiu és elaborar una ordenança que inclogui les condicions d’us i limitacions de circulació d’aquests vehicles per tal de garantir la seguretat i la convivència amb els vianants.

Després de donar compte dels decrets de l’alcaldia, es va passar al torn de precs i preguntes:

En el torn dels grups de l’oposició:

La regidora no adscrita va preguntar sobre la contractació d’una aparelladora externa i sobre els darrers conflictes ocorreguts al carrer Sant Francesc. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va preguntar si es farà alguna actuació a l’entrada de la Piscina Municipal per l’av. Eduard Ferrés que quan plou s’omple de sorra; quin tipus d’accions de control tenen pensades per fer complir la moratòria de pisos turístics i com a prec va demanar la solidaritat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar vers l’alcalde del poble italià de Riace, Domenico Lucano, acusat d’afavorir la immigració il·legal. Des de Cs es va preguntar sobre si el govern implementarà, abans d’acabar la legislatura, la moció de crear una ordenança de sorolls presentada per Cs en el 2016 i que es va aprovar.Des de Babord es va recordar als polítics que estan a la presó i van preguntar si el govern està investigant el fet que es robés la pancarta de “Llibertat presos polítics” del balcó de l’Ajuntament. També van preguntar sobre perquè des del govern es va fer un acte de commemoració de l’1 d’octubre quan dies abans ho havien fet les entitats. Van acusar el govern d’oportunisme amb aquest acte i van preguntar pel seu cost econòmic. També van preguntar al voltant de la laïcitat de la institució relacionat amb el tríptic de la Setmana de la Gent Gran que compta amb una presentació del rector de la parròquia. També van preguntar sobre el servei externalitzat de visites a la casa museu Carme Rovira del qual van dir han rebut queixes, i al regidor d’Ensenyament sobre si hi ha risc de perdre una línia escolar a Vilassar de Mar el curs vinent. Des del Grup Municipal Demòcrata es va demanar un aclariment sobre un decret per saber si l’Ajuntament ha deixat de ser de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

En el torn obert al públic:

Un grup de veïns del carrer Sant Francesc van fer acte de presència i a través del seu portaveu van demanar al govern presència policial contínua al carrer fins que es solucioni el problema de seguretat que pateixen arran de les persones que han ocupat un edifici al mateix carrer i que ja han estat detingudes en vàries ocasions. Des del govern, l’alcalde es va comprometre a informar als veïns de les diferents actuacions que s’emprenguin, que va dir ja hi ha en camí però que pel seu bon fi no podia explicar, i va detallar que la Policia Local ja té ordres d’augmentar la vigilància al carrer.També va parlar la portaveu de la Plataforma d’afectats per la crisi i el capitalisme de Mataró que va demanar valentia als polítics per expropiar pisos dels bancs, així com un pare del Vaixell Burriac que va fer un prec al voltant de la moció de menjadors del migdia perquè es tingui en compte el paper de les Ampes en aquest tema.

 

Audio de “Crònica”:

Audio del ple: