Obert el termini per demanar subvencions per a famílies monoparentals per a pagar l’IBI

Fins al 31 de gener de 2021, les famílies monoparentals de Vilassar de Mar poden sol·licitar una subvenció per al pagament de l’IBI. La quantia de la subvenció es determinarà prenent com a referència el nombre de fills i el valor cadastral de l’habitatge i la subvenció pot anar des del 30% al 90% de l’impost. L’import màxim que el consistori ha destinat per aquesta convocatòria és de 50.000 €.

Qui ho pot demanar? 

Les persones titulars de família monoparental i que constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual de propietat.

    Als efectes de l’atorgament de la subvenció, s’entendrà:

    – Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció.

    – Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició de família monoparental.

    – Domicili habitual de propietat: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-se la quota subvencionada. 

  • Quins són els requisits previs:

– Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de cada  anualitat.
– Estar empadronat/da a l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció en la data de meritació de la quota subvencionada.
– Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual, en la data de meritació de la quota subvencionada.
– Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.
– Que no siguin titular de cap altre immoble (independentment del % de titularitat) en aquest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.
– Que hagi fet efectiu el pagament dels rebuts o liquidacions corresponents a l’IBI de l’exercici immediatament anterior a la convocatòria.

  • Quina és la documentació necessària?

Sol·licitud subvenció sobre l’import de l’impost sobre bens immobles per famílies monoparentals. MONOPARENTAL2020
– NIF/NIE de la persona sol·licitant i convivents majors de 18 anys.
– Certificat de titularitat del compte bancari on es podrà ingressar l’import de l’ajut

  • Quina és la documentació complementària?

La documentació següent no és necessària si s’autoritza a l’Ajuntament de Vilassar de Mar per consultar la informació dels registres públics de les administracions corresponents.


– Títol de família monoparental.
– Rebuts acreditatius d’haver liquidat totes les quotes de l’impost de l’exercici 2019.
– Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social I l’Ajuntament de Vilassar de Mar.
– Acreditació que no és titular de cap altre immoble en quest o altre municipi, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster.

Consulteu aquí per tenir més informació i per iniciar el tràmit