A “Les veus del ple” us hem ofert el resum del ple ordinari de juliol, celebrat el passat 27 de juliol i hem recollit les valoracions de govern i oposició.

En el segon punt, es va aprovar per unanimitat el nomenament de representants de la corporació al Consell de la Vila i al Consell Municipal de Salut de Vilassar de Mar. El Consell de la Vila tindrà com a presidenta a l’alcaldessa, 4 representants del grup municipal de Junts Estimem Vilassar, 2 de Babord, 2 del PSC, 1 d’ERC-VdM Futur i 1 del PP. Pel que fa al Consell Municipal de Salut, la presidenta serà l’alcaldessa; la vicepresidenta, la regidora de Salut, i pel que fa a la resta de membres, hi haurà el regidor de Medi Ambient, Adrià Saborit Farrés, el regidor d’Esports, Eduard Sirvent Nieves, i un regidor/a en representació de cada grup polític municipal. Des de Babord es va demanar que el Consell de la Vila, nou òrgan sorgit del Reglament de Participació Ciutadana, s’implementi tan aviat com es pugui.

En el tercer punt es va aprovar la constitució de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte per a l’ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol al terme municipal de Vilassar de Mar (ORPIME). L’alcaldessa va explicar que l’objectiu és accelerar els tràmits en l’atorgament de llicències i assabentats d’obres. La comissió estarà presidida per la regidora d’Urbanisme, Núria Pera Maltes, i cada grup municipal estarà representat per un regidor/a adscrit al grup que representi, amb veu i vot. S’aplicarà el vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui. La Comissió també estarà formada per personal tècnic de l’ajuntament: dues arquitectes municipals i el cap d’àrea de Serveis Territorials.

El quart punt, la constitució de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’ordenança reguladora de la gestió dels residus de Vilassar de Mar, també es va aprovar per unanimitat. El president de la Comissió serà el regidor de Medi Ambient, Adrià Saborit Farrés, i cada grup municipal estarà representat per un regidor/a de l’ajuntament adscrit al grup que representin, amb veu i vot. S’aplicarà el vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui. Igual que el punt anterior, la Comissió tindrà personal tècnic: la tècnica de Medi Ambient i el cap d’àrea de Serveis Territorials. Tots els grups van demanar que s’acceleri en el treball d’aquesta comissió.

El cinquè punt, la constitució de la Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament del Consell d’Adolescents, es va aprovar novament per unanimitat. Es va nomenar com a presidenta de la Comissió a la regidora de Joventut i, igual que a les anteriors, cada grup municipal estarà representat per un regidor/a adscrit al grup que representi, amb veu i vot, i s’aplicarà el vot ponderat. Com a personal tècnic hi haurà el tècnic de Joventut, la tècnica de Participació Ciutadana i el cap d’àrea de Serveis Personals.

En el punt sisè es van aprovar les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2024. Seran el 25 de juny (Festa Major de Sant Joan) i 18 de novembre, per proximitat amb la data del naixement de Vilassar de Mar com a municipi. PP i ERC-VdM Futur es van abstenir i la resta de grups hi van votar a favor. ERC-VdM Futur va argumentar l’abstenció en no tenir clar perdre la 2a Pasqua com a festiu local. Babord i PSC es van oferir al govern per treballar conjuntament la que serà la festa de naixement del municipi d’aquest any per tal que sigui una Festa Major petita o d’hivern que es consolidi i compleixi amb les expectatives per donar a conèixer la història del poble.

El punt setè, aprovat per unanimitat, va servir per rectificar l’error material aritmètic en els acords de reconeixement del règim de retribucions dels membres del consistori municipal del ple extraordinari del 13 de juliol en què es va produir un error en el sou de la regidora d’Educació, Salut Pública i Joventut, que serà de 28.200 euros i no de 27.300 euros/any.

Punt novè: precs i preguntes de l’oposició al govern.

Des del PP, la portaveu Yolanda Laspalas va demanar que es pressioni l’empresa adjudicatària del nou contracte de recollida de residus perquè canviï els contenidors, ja que a l’estiu provoquen males olors. També va demanar erradicar els nius de rates de la riera d’en Cintet, sota la via del tren, i quina era la previsió per a la reordenació del carril bici que Junts Estimem Vilassar portava en el programa electoral.

Des del govern es va recordar que l’empresa de recollida de residus, Urbaser, té 12 mesos per implementar el nou contracte des que es va adjudicar i que la comanda dels nous contenidors ja està feta i que el 2024 haurien d’estar al carrer. Respecte als rosegadors, la regidora de Salut Pública va demanar que li passi les fotografies dels llocs exactes per prendre mesures immediates. Sobre la reordenació del carril bici, el regidor de Mobilitat va explicar que s’està valorant i treballant també tenint en compte les mesures proposades per a la pacificació de l’N-II del projecte de la Generalitat, que també inclou carril bici.

Des d’ERC-VdM Futur van preguntar pels motius per la no renovació d’un contracte d’una auxiliar administrativa. També van preguntar com està el procés de la instal·lació de plaques fotovoltaiques subvencionades pels fons Next Generation als cinc equipaments municipals on es van atorgar. Finalment, va preguntar per què el personal de l’Ajuntament que estava als col·legis electorals en les eleccions generals no tenia ordinadors per consultar el cens i com a resultat alguna persona gran no va trobar el lloc on havia de votar.

Sobre la no renovació d’una auxiliar administrativa, el regidor de RRHH va explicar que s’acabava el contracte programa pel qual estava contractada, que era un programa COVID que en aquests moments no té justificació de continuïtat. L’alcaldessa va afegir que aquest govern no vol justificar coses que no són. “Si hi ha una necessitat, s’haurà de fer d’una altra manera, amb un altre programa”, va aclarir.

Respecte a les plaques fotovoltaiques, el regidor de Medi Ambient va explicar que actualment estan tots els projectes adjudicats i va especificar que el de la Biblioteca Municipal quedarà finalitzat aquest mes de juliol, que al Vaixell Burriac l’inici previst és el 31 de juliol, a l’Escola del Mar el 28 d’agost, al Pavelló Paco Martin el 6 de novembre i a la Piscina Municipal el 2 d’octubre.

Respecte al personal municipal als col·legis electorals, l’alcaldessa va explicar la decisió de no posar tant personal municipal per tal d’estalviar recursos de l’ajuntament que serveixen per a altres coses i va aclarir que la persona que ajudava a reconèixer la mesa on votar sempre tenia el recurs de contactar amb l’Ajuntament telefònicament per fer la consulta del cens. “Només hem rebut una queixa respecte a què no hi havia les persones que podien consultar el cens”, va assenyalar.

Des del PSC van preguntar per les mesures que es prenen davant plagues com les de rosegadors i també paneroles. La regidora de Salut Pública va explicar que saben que hi ha un problema amb les paneroles, sobretot per la calor, i va defensar la feina que es fa cada dia amb l’empresa encarregada de les plagues. “Constantment s’intervé davant totes les incidències. A la que rebem una incidència, s’actua”, va afirmar.

El PSC també va preguntar per la valoració dels dispositius de seguretat de la Festa Major i, en concret, pel desplegament del Va parir tour celebrat a l’Escola del Mar. El regidor de Cultura va explicar que hi va haver moments d’aglomeració de gent, però que amb l’empresa de seguretat contractada es va poder solucionar.

El portaveu socialista també va interpel·lar sobre quines propostes hi ha sobre la taula per vestir la Festa del 17 de novembre d’enguany. El regidor de Cultura va respondre que, a finals d’agost, té previst reunir-se amb tots els grups municipals per explicar les idees i entre tots, també amb les entitats, fer el programa.

Una altra pregunta va ser entorn les accions que s’estan duent a terme per garantir una correcta climatització als centres educatius quan comenci el nou curs escolar. L’alcaldessa va explicar que la urgència s’ha fet al Vaixell Burriac per la seva estructura de vidres i ubicació, que el converteixen en un focus de calor. L’alcaldessa va assenyalar que els tendals estaran posats al setembre i que al menjador de l’escola s’està fent una actuació d’instal·lar aire condicionat. “Hem atès el que era més urgent i a partir d’aquí analitzarem la situació a les altres escoles”, va explicar.

El PSC també va preguntar sobre l’elaboració del pla municipal d’inundacions. El regidor de Medi Ambient va explicar que a Vilassar de Mar tenim el DUPROCIM, que engloba diferents plans municipals, però que no està homologat i falta actualitzar. “La part tècnica ja està fent aquesta homologació per tenir-lo vigent al més aviat possible”, va respondre el regidor de Medi Ambient.

Per part de Babord, van mostrar la seva preocupació per la necessitat de personal que té l’Ajuntament i que es prescindeixi de persones que ja estan formades. L’alcaldessa va recordar la resposta que ja havia donat sobre aquest tema amb la pregunta d’ERC-VdM Futur.

Babord també va preguntar per a quan es constituirà la nova Taula de mobilitat i el consell de Cultura i el d’Agricultura. Sobre la Taula de Mobilitat, el regidor de Mobilitat va respondre que un cop valorat amb el personal tècnic es convocaria. Pel que fa al Consell de Cultura i el d’Agricultura, l’alcaldessa va explicar que eren consells previstos amb un reglament molt antic, de 2001, però que hi ha intenció de constituir-los.

Babord també va preguntar sobre si el bus urbà, el C-13, ampliarà horaris i va exposar les queixes d’usuaris pels vehicles que no tenen aire condicionat. El regidor de Mobilitat va explicar que ja s’ha traslladat la demanda a l’empresa Moventis i que personalment continuarà insistint fins que se solucioni el problema. Respecte a l’ampliació de contracte pels horaris, l’alcaldessa va explicar que per aquest estiu no era possible pels terminis que requereix la contractació pública.

Babord també va preguntar per les obres de manteniment als centres educatius durant les vacances escolars i va demanar solució als intèrfons de La Bressoleta. L’alcaldessa va respondre que el tema de la Bressoleta està demanat per urgència perquè quedi solucionat el problema per tancar la porta.

Babord també es va interessar pel funcionament dels refugis climàtics i si es pensen prorrogar. La regidora de Salut va explicar que s’esperava més demanda de persones, però que estan funcionant bé i que no hi ha queixes en aquest sentit.

Des de Babord es van fer dos precs, un per millorar l’estat de les voreres del carrer Manuel Roca i un altre per recordar que en el plenari de fa un any es va aprovar una moció de Babord per l’accessibilitat a les platges fent referència a la zona PMR i la cadira amfíbia per al bany adaptat. Sobre aquesta darrera qüestió, la regidora de Salut Pública va explicar que la cadira amfíbia, per un tema de vandalisme, està custodiada sempre pels socorristes i que, encara que funcioni amb cita prèvia, sempre es pot demanar directament al socorrista, a la platja.

En el torn del públic, hi van parlar cinc veïnes per explicar diferents necessitats i demanar millores al poble relacionades amb la il·luminació, els ascensors d’accés al passeig Marítim, la neteja viària, les dutxes a la platja, la presència policial a peu al carrer, l’estat de la plaça Tarradellas o millores al bus urbà. Una altra de les veïnes va explicar la necessitat de la continuïtat de l’Espai TEA, que es va iniciar a can Jorba fruit d’uns Pressupostos Participatius, i que ofereix un espai de trobada a adolescents amb TEA.

L’alcaldessa i diferents regidors i regidores van respondre que entomaven tots els precs i suggeriments per estudiar-los i van demanar paciència perquè tot just porten un mes al govern i les coses, van dir, “demanen temps per fer-se”.

Finalment, recordem que en el primer punt es van aprovar per unanimitat les actes de les sessions plenàries dels dies 14 i 28 de juny.

I també recordem que en el punt vuitè  es van donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1940/2023 al 3003/2023

Escolta “Les veus del ple”:

Balanç de la sessió, per part, govern i oposició:

Escolta la sessió plenària: