‘Les veus del ple” del 27.01.2023

 

L’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels habitatges d’ús turístic va ser un dels punts destacats del primer ple de l’any, celebrat el 26 de gener. També es va aprovar, entre altres punts, els comptes general de 2021 de l’Ajuntament, de Patronat Municipal d’Escoles Bressol i de la Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A, el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, per a l’organització del Maresmusic 2023, les tarifes de la Piscina Municipal per a l’any 2023 i les dues mocions no resolutives presentades per Babord, una  per garantir el gaudi de l’espai públic i el compliment de la normativa de terrasses i l’altra per l’adhesió de l’Ajuntament l’adhesió al programa ACOL per la contractació de persones en situació administrativa irregular.

El segon punt de la plenària va aprovar el compte general de 2021 de l’Ajuntament, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de la Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A. Es tracta de l’aprovació d’un tràmit legal administratiu per presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que va comptar amb els vots a favor del govern d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Cs, PSC i Babord, i el vot en contra de Junts VdM. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que la seva aprovació significa que els comptes reflecteixen la realitat i no que s’estigui d’acord amb la seva gestió.

Tots els grups de l’oposició van coincidir en que l’aprovació dels comptes del 2021 arribaven tard en el temps i provenien d’un pressupost que no tenia el consens de l’oposició. Cs va resumir els comptes del 2021 en tres conceptes: “més impostos, menys inversió i sense consens”. El PSC, que es va abstenir, va recordar que no van votar a favor del pressupost però que el punt que es portava a aprovació no validava el pressupost sinó el compliment d’un tràmit legal administratiu dels comptes. Babord va argumentar l’abstenció perquè no els hi agradava el que reflectien, posant com a exemple el romanent de 9 milions d’euros provinent, en part, d’inversions no executades o algunes irregularitats reflectides en l’informe de l’auditoria en temes com la contractació o complements de productivitat del personal. Per a Babord, “la gestió dels comptes quadren però la gestió del pressupost és deficient”. Junts VdM va votar en contra, recordant que dels quatre pressupostos de la legislatura, el govern no ha estat capaç de negociar i arribar a consensos amb cap i que el que finalment aproven no l’executen: “Votem en contra perquè creiem que tot plegat és producte d’una mala gestió”, van afirmar. El regidor d’Hisenda va assenyalar que votar en contra era una irresponsabilitat recordant que havien tingut un mes de temps per fer-ne al·legacions i no n’havien presentat cap. “Això sí és deixadesa”, va afirmar Solé.

Pel que fa als comptes de l’Ajuntament del 2021, en tancar l’exercici hi ha un actiu de 53.378.046,94 euros, un passiu de 21.160.728,00 euros i un resultat de l’exercici de 2.440.844,53 euros. Pel que fa als comptes del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, en tancar l’exercici hi ha un actiu de 408.996,33 euros, un passiu de 81.294,86 euros i un resultat de l’exercici de 85.363,45 euros. Pel que fa als comptes de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, en tancar l’exercici hi ha un actiu de 13.274.240,17 euros, un passiu de 9.200.555,78 euros i un resultat de l’exercici de 232.140,90 euros.

En el tercer punt de la plenària, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, El Masnou, Montgat, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, per a l’organització del Maresmusic 2023, acció en forma de concurs, que pretén donar suport i promocionar els grups locals de música jove emergents. L’aportació econòmica de cada ajuntament que hi participa és de 2.000 euros.

En el quart punt, es va aprovar, amb l’ única abstenció del PSC, la modificació dels estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. En concret, es modificaven dos articles: un per garantir el quòrum en les reunions i un altre per garantir la seguretat jurídica de les reunions i dels acords que es prenen a través dels professionals que intervenen en la gestió del Consorci. El PSC va explicar que es va abstenir en no tenir informació del que proposa fer el Consorci en temes de promoció del nostre poble i de la nostra comarca.

En el cinquè punt, per unanimitat, es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora d’habitatges d’ús turístic. La regidora d’Habitatge, Núria Arasa, va emmarcar l’ordenança en la tramitació, fa uns mesos, del Pla Especial Urbanístic dels habitatges d’usos turístics. La finalitat de l’ordenança, va explicar Arasa, és regular les obligacions dels propietaris d’aquests habitatges tant pel que fa a la formalització de la comunicació d’inici de l’activitat com pel que fa al compliment de les obligacions que aquestes persones han d’assumir als efectes de prestar un servei de qualitat. Entre les obligacions dels propietaris, Arasa va destacar tres. La primera, que hi hagi un rètol exterior a la façana de l’habitatge amb la informació bàsica, en la qual hi constarà un telèfon operatiu les 24 hores, el número de persones que poden ser dins l’habitatge i la referència de la llicència. La segona, que s’haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil i, la tercera, que caldrà complir amb unes condicions de seguretat en cas d’incendi. L’ordenança també compta amb un apartat de règim sancionador. Arasa també va assenyalar que les llicències només seran transmissibles mortis causa. Ara, l’ordenança es posarà a exposició pública. Un cop aprovada definitivament, les persones que ja comptin amb llicència prèvia d’habitatge d’ús turístic tindran sis mesos per tal d’adaptar-se a les noves obligacions.

Tots els grups a l’oposició van felicitar-se per la bona feina de la comissió d’estudi creada a la Taula d’Habitatge per a la redacció de l’ordenança en la qual han participat tots els grups municipals i van assenyalar que cal posar les eines per garantir l’aplicació i efectivitat de l’ordenança.

En el sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, l’abstenció de Junts VdM i PSC i els vots en contra de Babord i Cs, la proposta d’aprovació de les tarifes de la Piscina Municipal per a l’any 2023, tarifes que tenen un increment del 2,64% en relació amb les vigents fins ara. Aquesta és la solució adoptada pel govern per no aplicar als usuaris els conceptes d’increment de despeses derivats dels consums de llum i gas en la fórmula polinòmica proposada per GEAFE, l’empresa concessionària. El concessionari demanava que s’apliqués un increment del 24,58% a les tarifes. Per tal de restablir el desequilibri econòmic a la concessionària per aquest increment dels preus de la llum i el gas, es proposa una subvenció específica per un import màxim de 100.750,00 euros.

Des de Cs, Juan Díaz va afirmar que es tracta d’una situació “incòmoda”. “Alguna cosa no estem fent bé per a que GEAFE ens toregi d’aquesta manera un any sí i un altre també”.

Des del PSC, van argumentar l’abstenció per “responsabilitat”. Segons Quico Zamora, hi ha unes clàusules del contracte amb el concessionari per increment de despeses anòmales i sobrevingudes com pot ser l’augment del preus del gas i la llum de la Piscina però per altra banda, Zamora va criticar que en els últims 12 anys el govern no ha fet res per millorar l’eficiència energètica dels equipaments municipals.

Per part de Babord, la seva portaveu Elena López, va demanar que GEAFE compleixi també amb les seves obligacions i van votar en contra perquè no avalen la solució adoptada. Des de Junts VdM, la seva portaveu Laura Martínez, també va fer al·lusió a que l’Ajuntament no ha fet un control adequat de la concessió de la Piscina i que el concessionari s’ha acostumat a que no se li qüestioni res del que fa. Igual que Babord, Junts VdM creu que s’arriba a un acord però sense eines de control.

En el setè punt es va aprovar per unanimitat la moció no resolutiva presentada pel grup municipal de Babord per garantir el gaudi de l’espai públic i el compliment de la normativa de terrasses. A la moció, Babord va recordar que ja no estan en vigor les mesures excepcionals aprovades al maig de 2020 en el context de la pandèmia del coronavirus d’ampliació de terrasses. Assenyalen que el comerç de proximitat, i també els bars, són importants per a la interacció social i per donar vida al poble però que l’ocupació privativa de la via pública per part de les terrasses mai pot anar en detriment del dret a l’ús de l’espai públic de tota la població.

Entre els acords de la moció, hi ha garantir el compliment de l’Ordenança reguladora de l’ocupació comercial de la via pública; realitzar les inspeccions necessàries per tal de detectar aquelles terrasses que no compleixen amb els requisits i exigències establerts per la normativa i les llicències municipals; i iniciar els tràmits administratius necessaris per impedir que els establiments comercials ocupin una superfície superior de domini públic a l’establerta en la corresponent llicència municipal.

Des del govern municipal, el portaveu Àngel Font va agafar el compromís de millora, reconeixent que hi ha un ús indegut en l’espai d’ocupació de les terrasses i que cal dotar l’Ajuntament de més mitjans d’inspecció.

Passem al novè punt: es va votar una moció d’urgència de Babord per l’adhesió al programa ACOL per la contractació de persones en situació administrativa irregular. Tant la urgència com la moció es van aprovar per unanimitat. La moció comptava amb dos acords. El primer, iniciar amb urgència el procediment per tal de poder contractar les màximes persones possibles a l’Ajuntament a través del programa ACOL, i en cas de no poder presentar la sol·licitud a temps per a aquesta convocatòria, adquirir el compromís de presentar els màxims expedients possibles en la propera. El segon acord, oferir informació proactiva i fer acompanyament a les entitats vilassarenques que puguin optar a contractar una persona en situació administrativa irregular a través del programa ACOL.

Des del govern, l’alcalde, Damià del Clot, va assenyalar que no arribaven a temps per a aquesta convocatòria que finalitza el 9 de febrer però que assolia el compromís polític de treballar per a futures convocatòries.

Després de la moció d’urgència, va arribar el desè punt, el torn de precs i preguntes.

Cs no en va formular cap.

PSC va preguntar per la calefacció a la Biblioteca. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, li va respondre que ja estava adjudicada. També van preguntar al govern si havien repensat la ubicació dels col·legis electorals per a les eleccions municipals o si havien pensat en l’ús del bus urbà per a facilitar-hi el desplaçament de la gent gran. Una altra pregunta va ser quins criteris s’utilitzen per prioritzar les obres en uns carrers i no en uns altres. El regidor d’Urbanisme Àngel Font li va respondre que es segueixen les directrius del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Babord va preguntar pel cost del mural de la Pilarín Bayés. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, li va detallar que era 14.995 euros més IVA (3.495 del dibuix original i 11.500 de la confecció i instal·lació del mural); Babord va explicar que no acabaven d’entendre la prioritat de comprar un dron a la Policia Local. El regidor de Governació, Àngel Font, va respondre que es busca dotar de les eines necessàries al cos de la Policia Local per millorar la seva tasca. Babord també va interessar-se per quin és el protocol d’actuació davant casos de sensellarisme, sobretot amb l’onada de fred. Pel que fa a les persones sense sostre, la regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va recordar que des d’aquest departament municipal i amb la Policia Local es coordinen, juntament amb Creu Roja, per buscar un allotjament a aquestes persones però que moltes vegades són aquestes persones les que rebutgen l’ajuda i aleshores se’ls facilita menjar calent i se’ls van fent visites de control.

Des de Junts VdM van preguntar per les goteres de la nova coberta del Pavelló Paco Martin. El regidor d’Esports, Jordi Tapias, va explicar que estaven en vies de solució amb l’empresa i que l’obra està en garantia. Des de Junts VdM van fer un prec perquè es planifiquin les obres per no dificultar la mobilitat, sobretot quan es concentren moltes alhora en una mateixa zona, i van preguntar per quantes places d’aparcament s’eliminaran al carrer del Rosari quan es faci la plataforma única. El regidor Àngel Font va respondre que s’eliminaran vuit places. Finalment, la seva portaveu, Laura Martínez es va queixar del poc espai que el govern dona a l’oposició per arribar a la ciutadania, va fer referència a que les tertúlies polítiques de Vilassar Ràdio es van deixar de fer durant la pandèmia i va mostrar la seva queixa pel que considera “encotillament” de l’escrit dels grups municipals cada dos mesos en el butlletí municipal amb unes característiques determinades, característiques que, va dir, no s’han seguit en el butlletí de gener amb l’escrit d’ERC-Gent per VdM.

En el vuitè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 5031/2022 al 0257/2023.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta del ple del 22 de desembre

El ple va finalitzar amb el torn de paraula per a les persones del públic assistent. Un ciutadà es va queixar dels sorolls que provoca la recollida de residus en horari nocturn.

Àudio del ple:

Resum del ple, a “Les veus del ple”

Balanç del ple de govern i oposició, a “Les veus del ple”