Dijous, retransmissió de la sessió plenària ordinària

Vilassar Ràdio emetrà dijous 15 de novembre a les 8 del vespre la sessió plenària ordinària que es farà a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Consta d’una desena de punts en l’ordre del dia, que són els següents:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de setembre de 2018.
2- Informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques, segon i tercer trimestre.
3- Donar compte del seguiment 2n i 3r trimestres 2018 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4- Rectificació d’error material de l’acord de Ple del dia 18 d’octubre de 2018 corresponent a l’aprovació del complement retributiu en la prestació d’incapacitat temporal del personal municipal.
5- Modificació del contracte administratiu dels serveis de la recollida de residus urbans i neteja de la via pública a la mercantil Urbaser, SA.
6- Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
7- Aprovació de la denominació de la plaça de la Pagesia a la via pública situada entre les confluències dels carrers Ronda de Vilassar i av. Lluís Companys.
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede per mostrar el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Mar al projecte d’acolliment de Riace i al seu alcalde, Domenico Lucano.
9- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
10- Precs i preguntes.