Dijous 24 de juliol: Sessió plenària ordinària

Aquest dijous 24 de juliol, a les 20 hores, sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i http://radio.vilassardemar.cat)

Ordre del dia:

I.-Part resolutòria:

0. Aprovació de l’acta anterior del 03/07/2014.

1. Expedient de modificació de crèdit 8/2014 mitjançant transferència.

2. Novació de la contractació d’un préstec de 13.500.000 €, per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, subscrita per Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, amb el Banc de Sabadell, l’ICF i CaixaBank, destinat al finançament d’inversions executades en exercicis anteriors.

3. Aprovació del pla de sanejament financer de l’Ajuntament de Vilassar de Mar 2014-2018.

4. Acord d’aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança fiscal municipal, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general.

5. Determinació de complement de productivitat, per prolongació de jornada, disponibilitat i major responsabilitat per acumulació de tasques del lloc de treball de cap d’àrea de Serveis Territorials i Secretari Municipal.

6. Ratificació del decret de l’alcaldia núm. 204/2014 sobre aprovació minuta annex 3 de complement del conveni i annexos en relació a les obres de reparació de les patologies i deficiències de la piscina coberta municipal de Vilassar de Mar, entre l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la mercantil Contratas y Obras empresa constructora, SA.

II. –Control i seguiment de la gestió per part del Ple:

1. Decrets de l’alcaldia

2. Precs i preguntes