Vilassar de Mar tanca el 2016 amb una liquidació positiva

La sessió plenària ordinària del 16 de març va donar compte, entre d’altres temes, de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Vilassar de Mar tanca el 2016 amb una liquidació positiva, reduint l’endeutament i amb un romanent de tresoreria positiu. A 31 de desembre de 2016, aquest romanent era de 2.558.994,15 €, degut principalment al cobrament d’1 milió d’euros de la Generalitat. Aquesta xifra de romanent posa de manifest que el consistori ha pogut cobrir la despesa corrent amb els ingressos i complir amb el període mig de pagament als proveïdors. Pel que fa a l’endeutament, s’ha reduït en 2,5 M€ el 2016, i en més de 4 milions des del 2014. L’endeutament el 2014 era de 24,37 M€ i ara és de 20,15 M€. La ràtio de deute viu de l’Ajuntament és del 92 %, situant-se per sota del 110 % dels ingressos corrents liquidats en exercicis anteriors, tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. A l’exercici 2014 era del 121,63 %.

A la part resolutiva de la plenària, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2017 referit a factures d’exercicis anteriors per import de 30.943,75 €, amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i PSC i les abstencions de la resta de grups: CiU, Cs i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. També es va aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2016 durant l’exercici de 2017, amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, les abstencions de Babord i Cs, i el vot en contra de CiU. Tant Cs com Babord i CiU van coincidir en què s’hauria d’haver treballat amb més previsió i que la diagnosi per al nou pla s’hauria d’haver començat a fer abans. La regidora de Joventut, Raquel Zamora, va recollir les crítiques però també va explicar que amb aquesta pròrroga es podrà accedir a noves subvencions de la Generalitat.

A la segona part del ple, la de control, es van presentar tres mocions no resolutives. Cs va presentar-ne dues. La primera, sobre la necessitat de recuperar la línia directa del tren entre Mataró i l’aeroport de Barcelona, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord, que es va abstenir en creure que la moció seria de difícil compliment per falta d’infraestructures i que hi havia altres mesures més realistes que es podien haver inclòs. La majoria de grups va aprofitar la moció per reclamar millores a la xarxa de rodalies de la comarca.
La segona moció de Cs, per a l’adopció de mesures amb la finalitat de reparar i corregir els perjudicis ocasionats als contribuents per l’inadequada regulació i aplicació de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal, va quedar rebutjada amb els vots en contra d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. La resta de grups, CiU, PSC i Cs, van votar-hi a favor. Els grups que van votar en contra van coincidir en què compartien l’esperit de la moció però que calia esperar a la modificació de la llei de la Hisenda Local i anar tots els ajuntaments a l’uníson, sense precipitar-se. Des de Cs, en la contrarèplica, es va explicar que la moció era per ajudar a les persones que estaven pagant ara, en el casos en els quals no hi ha benefici en la venda.

La tercera moció no resolutiva la va presentar el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per a la creació d’una ordenança municipal per a la igualtat de dones i homes i perquè l’Ajuntament de Vilassar de Mar s’adhereixi a la carta europea per a la igualtat d’homes i dones en la vida local. Tots els grups del plenari van recolzar la moció, que es va aprovar per unanimitat. Des del govern, la regidora d’Igualtat, Núria Arasa, va explicar que l’ordenança serà “un compromís ferm i una eina molt vàlida per al govern actual i per als governs futurs”.

En el torn de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va preguntar pel nombre d’arbres talats el 2016 i la previsió dels que es plantaran al 2017; sobre la proliferació de les cotorres o el deteriorament de l’àncora del passeig Marítim. També van preguntar si es podia posar algun text explicatiu a l’original jardinet que hi ha al costat de la zona d’esbarjo per a gossos de l’av. Lluís Companys. El regidor d’Espais Públics, Joan Roca, va aprofitar aquest moment per lloar i agrair la feina que fa el veí de Vilassar de Mar, Neil Forrest, que de forma voluntària i altruista, amb el vist-i-plau de l’Ajuntament, ha enjardinat aquest espai i d’altres del poble com el jardí interior de la biblioteca municipal.

Des del PSC es va fer un prec-pregunta per saber si aquest any hi haurà un ple exclusiu de pressupostos per tal que el debat pressupostari no quedi diluït amb altres punts i el regidor d’Hisenda li va respondre que la intenció és aquesta.

Per part de Babord es va preguntar sobre si Vilassar de Mar ha participat en alguna de les dues reunions que ha fet la Xarxa de Municipis per a l’Economia Social i Solidària a la qual la nostra població està adherida i l’alcalde va respondre que havia estat impossible però que en breu hi havia programada una reunió amb representants d’una associació de Mataró per parlar del tema.Babord també va apuntar la possibilitat de canviar les garrafes d’aigua dels equipaments municipals per fonts d’aigua potable i van donar com a idea fer petits gestos al ple com ara substituir les ampolles petites d’aigua i gots de plàstic per gerres i gots de vidre.

Dilluns 20 de març l’espai de Vilassar Ràdio “Crònica” (13h, 14’30h, 16h i 19’30h) ofereix el balanç del ple de govern i oposició.