Dijous 16 de març, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 16 de març, a les 20 h, hi haurà ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió, que consta de dos punts en la part resolutiva i tres mocions no resolutives en la part de control, serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio (98.1 FM i vilassarradio.cat).

Ordre del dia:
0.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 16/02/2017.
0.2 Donar compte del compliment del decret 60/2017 de 28 de febrer: Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2016.
0.3 Decrets de l’alcaldia.
I. PART RESOLUTIVA
1. Reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2017 referit a factures d’exercicis anteriors.
2. Aprovació de la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2016, durant l’exercici de 2017
II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, sobre la necessitat de recuperar la línia directa del tren entre Mataró i l’aeroport de Barcelona.
2. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans, per a l’adopció de les mesures pertinents amb la finalitat de reparar i corregir els perjudicis ocasionats als contribuents per l’inadequada regulació i aplicació de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal.
3. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pots/sí puede, per a la creació d’una ordenança municipal per a la igualtat de dones i homes i perquè l’Ajuntament de Vilassar de Mar s’adhereixi a la carta europea per a la igualtat d’homes i dones en la vida local.
4. Precs i preguntes.