Resum de la última sessió plenària de 2019

El darrer ple de l’any, corresponent al mes de desembre, va començar amb l’aprovació, per unanimitat, de les actes de les sessions plenàries del 16 i 21 d’octubre.A continuació es va votar una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari per aplicació de romanent de tresoreria. Amb aquest punt s’aprova concedir a la SA Municipal un préstec per poder fer front a la sentència que va interposar l’empresa Star Law contra la SA Municipal pel projecte de Can Vives. En principi era de 1,3M€ però abans de debatre el punt es va canviar la xifra a 1,5M€ perquè durant el matí havia arribat la demanda d’execució de la sentència amb una quantitat més elevada de l’esperada. La urgència de fer l’esmena de la quantitat durant el ple i no en un consell de la SA Municipal, va explicar l’alcalde, era que si no es pagava de forma immediata es procediria a embargar els bens de la SA Municipal. Tant l’esmena de la quantitat com posteriorment el punt es va aprovar amb les mateixes votacions, les abstencions de Cs i Babord, i el vot a favor de la resta de grups: PSC, Junts per Vilassar i ERC-Gent per VdM.

El tercer punt corresponia a l’aprovació de la rectificació del Pla econòmic financer per als anys 2019/20 després de detectar-se que en l’aprovació que es va fer en el ple del 19 de novembre hi havia un error tècnic. El punt es va aprovar amb les abstencions de Cs i PSC, els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, i el vot en contra de Babord per reiterar el rebuig a la regla de la despesa, que limita -va dir- la capacitat dels ajuntaments.

En el punt 4, es va aprovar l’adaptació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 als canvis normatius regulats en el reial decret que regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local i el reial decret de règim jurídic de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. El regidor d’Hisenda va explicar que el principal canvi és que en el procediment simplificat de contractació varia la quantitat de 600 a 1.000 € amb l’objectiu d’agilitzar-lo. Es va aprovar amb l’abstenció de Cs, PSC i Babord i els vots a favor de Junts per Vilassar i ERC-Gent per VdM.

El punt 5, l’aprovació definitiva per a l’exercici 2020 de la modificació de les ordenances fiscals del 2020 es va aprovar amb els vots a favor de Babord i ERC-Gent per VdM, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Junts per Vilassar. El regidor d’Hisenda va explicar que durant el termini d’exposició pública s’han presentat al·legacions, que han quedat desestimades. Els canvis que s’aproven definitivament corresponen a les ordenances següents:
– Impost sobre els béns immobles, IBI, s’adequa el paràgraf de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer al afegir que no haurà repercussió de l’impost en els immobles que pertanyin a les administracions públiques o organismes gestors dels BICES en els supòsits de lloguer d’immobles d’ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica. També s’incorpora que l’ajuntament pugui exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
– Impost sobre vehicles de tracció mecànica, s’introdueixen modificacions modificant els criteris d’actuació respecte les sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat.
– Impost sobre construccions i obres, s’introdueixen bonificacions de l’impost, per les construccions, instal·lacions i obre que afavoreixen les condicions d’accessibilitat i habitabilitat dels discapacitats i bonificacions sobre aquelles construccions, instal·lacions i obres referents als habitatges de protecció oficial.
– Taxa per a la tramitació d’expedient i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, s’introdueixen noves taxes per duplicat targeta deixalleria, duplicat targeta verda, taxa per assimilar vehicles a la zona verda, còpies d’arxiu, taxa per drets a exàmens i taxa per apuntar al cens d’animals de companyia.
– Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques sota control horari regulat per parquímetres, s’actualitza les tarifes.
– Preu públic servei de cursos a l’Escola Municipal d’Adults, es modifiquen els preus dels cursos trimestrals i quadrimestrals.
Tots els grups van utilitzar els argumentaris que van donar a la plenària d’octubre. Cs va recordar que aquesta formació política va arribar a proposar fins a 15 modificacions i que només es van introduir tres, i tot i agrair el treball que es va fer en una comissió formada per tots els grups, votarien de nou en contra. Des del PSC, que van introduir esmenes que s’han desestimat, van dir que s’abstindrien i que esperen que les que s’han desestimat per manca de temps per implementar-les s’estudiïn de cara a les ordenances del 2021. Des de Babord, igual que en ple d’octubre, van dir que estaven d’acord amb el fons de les ordenances i del treball que es va fer amb la participació de tots els grups. Des de Junts per Vilassar es va recordar que el seu vot en contra era per criticar que porten 4 anys demanant que les ordenances no es votin en bloc sinó una a una.

Al següent punt, respecte el contracte administratiu de gestió, explotació i conservació del camp de futbol municipal en règim de concessió administrativa, es va aprovar una pròrroga forçosa, per un període de sis mesos, del contracte a favor de la Fundació Unió Esportiva Vilassar. Des de l’ajuntament s’informa que ha estat impossible haver tramitat el preceptiu expedient per a la prestació del servei però que ja s’hi està treballant. Tots els grups a l’oposició van criticar que s’arribi a la pròrroga d’una concessió que des del 2009 se sabia que finalitzaria el 31 de desembre de 2019. El punt es va aprovar amb les abstencions de Cs i PSC, el vot en contra de Babord i els vots a favor de Junts per Vilassar i ERC-Gent per VdM. Cs es va abstenir fent una crítica a la part de gestió política perquè els contractes -va dir- sempre arriben a les pròrrogues. El PSC va fer una abstenció “positiva” per respecte -va dir el seu portaveu-, als usuaris del camp de futbol i a la UE Vilassar. Babord va votar en contra pels dubtes que els hi suposava la viabilitat d’aquesta pròrroga.

Seguidament es va aprovar inicialment la creació del consell d’adolescents de Vilassar de Mar. La regidora de Joventut va argumentar la seva necessitat per donar veu a altres infants, que ja han passat l’edat per formar part del Consell d’Infants, i que tenen unes necessitats diferents o complementàries. A més, es demanarà a la Diputació de Barcelona, el suport tècnic per a la seva creació. Tots els grups van votar a favor de la creació d’aquest nou òrgan.

En el torn de les mocions, el grup municipal del PSC, va presentar una sobre procediments per a la prestació de la recollida de peces de fibrociment per a particulars, que va quedar rebutjada. A la moció demanava incorporar als serveis de la deixalleria municipal mancomunada amb Cabrils i Cabrera, els procediments per a la prestació d’aquest servei o en el cas que no fos possible, es fessin els tràmits per concertar amb algun operador la prestació d’aquest servei per l’eliminació gratuïta d’aquests materials a particulars. La moció va quedar rebutjada amb les abstencions de Cs i Junts per Vilassar, el vot en contra d’ERC-Gent per VdM i els vots a favor del PSC i Babord. Per a Cs, el fons de la moció era bo però el seu contingut era massa general recordant que existeix una normativa per la qual s’obliga a les persones que tinguin amiant a casa a contractar a una empresa específica per tots els riscos que comporta l’eliminació d’aquest element. Des de Babord es va recordar que des de l’octubre de 2016 hi ha una moció, no resolutiva, aprovada per fer un cens d’amiant dels equipaments municipals i iniciar una campanya de divulgació, i es van mostrar a favor de la moció del PSC. Des de Junts per Vilassar creuen que s’ha d’entomar el tema però que la moció, igual que Cs, no concreta els elements dels quals s’hauria de fer retirada. Des del govern va parlar el regidor de Medi Ambient. Joan Roca va explicar que a la moció es deia que altres deixalleries de la comarca tenien aquest servei i ho va desmentir. “Cap deixalleria de la comarca recull fibrociment per l’alt cost que això suposa” va afirmar. Per al regidor, la solució s’ha de buscar però no passa per la deixalleria de Vilassar de Mar sinó que ha de ser una força supramunicipal qui l’entomi.

Seguidament es van presentar dues mocions d’urgència davant dues sentències judicials relacionades amb el procés català que s’havien produït durant el dia. La primera, la moció presentada per ERC-Gent per VdM i Junts per Vilassar, a la qual també s’adhereix Babord, per reclamar “la nul·litat de la sentència i llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques”, es va aprovar amb els vots a favor dels tres grups proposants, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Cs. La moció exigeix que de forma immediata el Tribunal Suprem apliqui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que avala la immunitat d’Oriol Junqueras com a eurodiputat, i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre, així com reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han vist negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comin, pugin adquirir-la de forma immediata, entre d’altres acords. Per a Cs, que van votar en contra, s’han de respectar les sentències de tots els tribunals però diuen que la moció no es correspon amb la realitat. Per a Cs, Oriol Junqueras segueix condemnat per sedició i malversació i això -va dir- no l’ha anul·lat el Tribunal europeu. Des del PSC, es van abstenir, recordant que no són partidaris d’aquest tipus de mocions i que no entraran a valorar la proposta.

La segona moció, presentada per Junts per Vilassar, ERC-Gent per VdM i Babord, era contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al president Quim Torra, que el condemna a un any i mig d’inhabilitació per desobediència. La moció es va aprovar amb els mateixos vots que l’anterior. Per a Cs, el president de la Generalitat va ser avisat reiteradament per la Junta Electoral i va recordar que no es pot utilitzar un edifici “que és de tots” per a una ideologia concreta. El PSC, que es va abstenir, va fer el mateix argumentari que a l’anterior moció. Babord, que va introduir una esmena a la proposta inicial, va recordar que són molt crítics amb la gestió política de Quim Torra però creuen que és inacceptable que sigui inhabilitat per deixar la pancarta “Llibertat presos polítics”.

En l’apartat de precs i preguntes:

En el torn de partits de l’oposició,des de Cs es van fer dos precs, el 1r per recordar algunes de les mocions aprovades des del 2016 que el govern encara no ha dut a terme com ara l’ordenança de sorolls, l’augment de recursos policials o la de posar canviadors accessibles, entre d’altres. El segon prec era per tornar a demanar que a l’ajuntament es compleixi amb la legalitat de les banderes. El seu portaveu va dir que seria l’última vegada que ho demanaria com a prec.
Per part del PSC es va preguntar si en el projecte de reforma dels vestidors de la pista poliesportiva Lluís Guardiola estava inclosa la reforma de les tanques que envolten la pista i el regidor d’Urbanisme va dir que sí. Des del PSC també van exposar les queixes dels veïns del carrer Rosa Sabater per la reforma de les cantonades del carrer que ha deixat una entrada i sortida de vehicles a la carretera de Cabrils “perillosa”. També van preguntar sobre la regulació dels vehicles de mobilitat personal; sobre queixes dels usuaris de la deixalleria que porten el seu envàs d’oli i no se’ls retorna per un altre de net; i per quan es posaria en marxa la comissió de participació ciutadana. Des de Babord es va recordar la memòria d’en Pere Cabot, que havia estat regidor a l’Ajuntament, van preguntar sobre com està l’execució de l’arranjament del camí a tocar de l’N-II amb Premià de Mar; van fer un prec a l’alcalde per la seva dedicació a l’ajuntament i van preguntar sobre la partida d’enllumenat que hi havia al pressupost del 2019.

Per part del públic, un veí del carrer Rosa Sabater va plantejar com a solució al problema que pateixen a l’entrada i sortida de vehicles de la carretera de Cabrils que l’Ajuntament faci una petita obra per poder sortir pel carrer Pau Casals.

L’espai “Crònica” ofereix aquest divendres a les 13h, 14’30h, 16h i 10’30 el resum del ple i la valoració de la sessió plenària, de govern i oposició:

Àudio del ple