Resum de la sessió plenària de dijous 17 de setembre

L’Ajuntament de Vilassar de Mar, en el ple de dijous al vespre, va aprovar una moció d’urgència presentada conjuntament per CiU i ERC, anomenada “En defensa del dret a decidir i de la consulta popular per la independència a Arenys de Munt”, a través de la qual es dóna suport a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per les actuacions realitzades en referència a la consulta independentista del passat 13 de setembre a aquella població. La moció aprovada també encoratja la societat civil i mostra suport institucional a la realització de consultes similars. La moció va ser aprovada amb els vots a favor de CiU, ERC i IC-Verds, i els vots en contra del PSC i el PP.
Per la seva part IC-Verds va presentar una moció, molt semblant, també d’urgència, aprovada amb el mateix sentit dels vots, que – a més de recolzar el consistori d’Arenys de Munt- demanava “el respecte més absolut a l’autonomia dels municipis entorn a decisions que competeixen a la relació entre els ajuntaments i el teixit associatiu local” i mostrava el rebuig per l’autorització que va rebre de l’Estat la manifestació que Falange Española va realitzar tot coincidint amb la consulta independentista.

Seguint en el terreny de les mocions que es van debatre amb caràcter d’urgència, es va rebutjar la que presentava el PSC, de suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. CiU, ERC i PP van votar-hi en contra i PSC i IC-Verds, a favor.

Respecte a la resta de punts aprovats a la plenària:
Pel que fa al primer punt, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General referent a les normes especials per a estacionament, amb els vots a favor de CiU, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC.
Quant al segon punt, per unanimitat es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres.
Respecte al tercer punt, per unanimitat es va aprovar inicialment el reglament de règim intern del servei de l’escola d’adults municipal “Els Ametllers”.
En relació al quart punt, l’acceptació de la subvenció de la Generalitat de 354.600 euros a l’Ajuntament com a titular d’una llar d’infants, es va aprovar per unanimitat.
Quant al cinquè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni col•lectiu de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral del Patronat d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar. Segons va explicar l’alcalde, Joaquim Ferrer, suposa una equiparació amb els beneficis socials dels que gaudeix el personal laboral de l’Ajuntament.
Pel que fa al sisè punt, l’adjudicació de la constitució d’una societat mixta per a la prestació de serveis municipals, en aquest cas a l’empresa LIMASA per a la neteja d’edificis municipals, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, l’abstenció del PSC i el vot en contra d’IC-Verds.
Quant al setè punt, per unanimitat es van aprovar les festes locals per al 2010, que seran el 24 de maig i el 25 de juny.
Al punt vuitè, es va ratificar per unanimitat la resolució d’alcaldia sol•licitant un canvi de destinació i d’anualitat de la subvenció concedida pel PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012) a les obres d’urbanització del carrer Canonge Almera. Es demana a la Generalitat que la subvenció es pugui destinar a l’adequació del local municipal ubicat al carrer Santa Eulàlia, 142 (a Les Pinedes) i que s’avanci al 2010.
Els punts novè i desè es van votar conjuntament. Es tractava de ratificar les dues resolucions d’alcaldia referents a la formulació d’al•legacions al recurs d’alçada interposat pel grup municipal del PSC i de l’Agrupació Socialista de Vilassar de Mar, i de l’Assemblea Pagesa del Maresme i el Sindicat de la Unió de Pagesos de Catalunya, Comarca del Maresme, contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona que aprova definitivament la modificació puntual del PGOU en l’àmbit del carrer Manuel Roca-El Barato. CiU i IC-Verds van votar-hi a favor i el PSC, ERC i PP en contra.
El punt onzè, també una ratificació en aquest cas de formulació per part de l’Ajuntament de recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona per la qual s’ha suspès l’aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU en l’àmbit de can Vives, va rebre els vots a favor de CiU, PP i en contra del PSC, ERC i IC-Verds. Segons va explicar l’alcalde, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat ha suspès el projecte previst a can Vives.

El punt dotzè, aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2008 que compren també el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, l’abstenció del PSC i el vot en contra d’IC-Verds.

En el torn de precs i preguntes, el PP va dir que les presentaria per escrit.
Des d’IC-Verds es va preguntar si es faria algun acte dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. El regidor de Governació va respondre que l’Ajuntament s’hi ha adherit i que hi ha previst fer circuits bici i aparcament de bicis. IC-Verds també va preguntar en quin punt es troba el procés de construcció de l’escola definitiva dels Alocs i si finalment es faria d’una o dues línies. La regidora d’Educació va respondre que té una reunió amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat el proper 22 d’octubre per tal de tractar sobre aquesta qüestió. Quant a la biblioteca, la regidora d’Educació va explicar que el pla d’usos està planificat però que esperen el nomenament del director o directora de l’equipament per concretar-lo. Pel que fa al tancament dels museus durant l’agost, la regidora de Cultura va explicar que és el període que menys visites tenen aquests equipaments.
Des d’ERC, es va preguntar per l’estat d’obres de can Jorba. El regidor de Joventut va explicar que la segona fase està enllestida i que s’espera una subvenció de la Diputació de Barcelona per finalitzar-la el 2010.
ERC també va preguntar quantes persones havien presentat propostes per als noms de places i espais públics. Des del govern es va respondre que havien rebut aproximadament  una desena de propostes.
Des del PSC es va preguntar per la neteja a l’estiu dels contenidors, per la valoració que fa el govern del servei de socorrisme de la platja i per l’obertura, a l’estiu, del pati de l’escola Pérez Sala només els caps de setmana, entre d’altres temes.

Leave a Reply