Obres de substitució del clavegueram d’Enric Granados, entre Colom i Rosari, i reparació del ferm

L’Ajuntament va iniciar el passat dilluns 17 d’agost les obres de substitució del clavegueram i del ferm del carrer Enric Granados, en el tram comprès entre el carrer Colom i el del Rosari. Aquesta actuació, inclourà l’aglomerat del carrer Enric Granados, des de Colom fins a la N-II. L’execució de les obres ha estat adjudicada a l’empresa Via Augusta Obres i Serveis, per un import de 198.527,57 € (IVA inclòs). Aquesta setmana es duran a terme les cales (cates) de serveis afectats, motiu pel qual es poden produir talls puntuals al trànsit en aquest carrer.

L’actuació consisteix en la substitució del clavegueram en el tram més deteriorat del carrer Enric Granados, d’acord amb el Pla Director de Clavegueram. El projecte contempla la instal·lació d’una xarxa de tipus separatiu que serà operativa un cop s’hagi fet la substitució del clavegueram de tot el carrer. La nova xarxa estarà constituïda per dues canonades, una per recollir les aigües de pluja a la que es connectaran els nous embornals del carrer, i l’altra, recollirà les aigües residuals provinents dels habitatges. Aquesta darrera canonada a més, serà l’encarregada de recollir les aportacions de les canonades existents als carrers adjacents, que són de tipus unitari. Addicionalment, també es millorarà el sistema de captació de les aigües superficials del carrer col·locant rigoles al peu de les vorades i renovant els embornals.

Pel que fa a la renovació de la pavimentació, al tram d’Enric Granados des de Colom a Rosari es refarà tota la capa de ferm que es troba molt deteriorada. Al tram de Rosari fins a la N-II, es refarà la capa de rodadura del ferm i es practicaran els sanejaments necessaris.

L’actuació té una durada prevista de 4 mesos. Durant aquest període s’aniran fent talls dels diferents trams del carrer. El 24 d’agost es tallarà el trànsit al carrer Enric Granados entre Rosari i Santa Elena. Del 24 d’agost al 30 de setembre no es podrà accedir als guals del carrer Enric Granados entre Rosari i Santa Elena. Del 24 d’agost al 31 d’agost es tallarà l’encreuament d’Enric Granados amb Rosari.