Dijous, ple ordinari a les 8 del vespre

Dijous 22 de desembre de 2016 hi haurà sessió plenària ordinària a les 8 del vespre a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.  La sessió serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia consta de quatre punts en la part resolutiva i pel que fa a la part de control, hi haurà quatre mocions no resolutives, una presentada per VdM Sí que pot/Sí puede, una presentada per Ciutadans i dues presentades per Babord.

0.1 Aprovació de les actes anteriors dels dies 20/10/2016 i 17/11/2016
0.2 Decrets de l’alcaldia
0.3 Donar compte de la instància rebuda per part del grup municipal de Babord, en data 17/11/2016, per la qual es designa com a membre de les sessions de la comissió informativa el sr. Luard Silvestre Castelló en substitució de la sra. Marina R. Jordan López

I. PART RESOLUTIVA
• 1.Autorització de compatibilitat de l’activitat pública i l’activitat privada del secretari
• 2.Aprovació definitiva ordenances fiscals municipals 2017
• 3.Refinançament parcial per un import de 600.000 euros a condicions de prudència financera amb Liberbank SA de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import de 13.494.999’99 euros
• 4.Expedient de modificació de crèdit núm 18/2016 mitjançant suplement de crèdit
• 5.Proposta d’aprovació inicial de les bases generals reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’impost sobre béns immobles, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental
• 6.Proposta d’aprovació inicial de les bases generals reguladores particulars i específiques per a la concessió de subvencions als subjectes passius de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres per obres de conservació, rehabilitació, millora i/o arranjament de façanes
• 7. Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (Duprocim)
II. PART DE CONTROL
• 1. Moció no resolutiva, presentada per Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede, per donar suport a la proposició de llei per a l’aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada al Congrés dels Diputats
• 2. Moció no resolutiva, presentada per Ciutadans, per a la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per a incentivar l’ús de vehicles purament elèctrics i híbrids
• 3. Moció no resolutiva, presentada per Babord-CUP-PA, per a la qualitat dels serveis que presten les empreses externes i el seu control
• 4. Moció no resolutiva, presentada per Babord-CUP-PA, per a l’adjudicació de subvencions a entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública
• 5. Precs i preguntes