Dijous 21 de juny, sessió plenària ordinària

Aquest dijous 21 de juny hi haurà sessió plenària ordinària, a les 8 del vespre, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió consta de 10 punts en l’ordre del dia i serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio.

Ordre del dia:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17-05-2018.

2- Refinançament parcial per un import de 5.000.000,00 € d’acord amb l’article setè de la resolució de 7 de juliol de 2017 de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals, amb l’Institut Català de Finances de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import 13.494.999,99 €.

3- Expedient núm. 25/2018 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit.

4- Expedient núm. 29/2018 de modificació de crèdits mitjançant transferència.

5- Aprovació de conveni interadministratiu entre els ajuntaments de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils per a la substitució del filat de la tanca perimetral de la deixalleria del Camí del Mig.

6- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, pel dret a l’habitatge.

7- Moció, no resolutiva, presentada pels grups municipals Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i Babord-CUP-PA, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per declarar Vilassar de Mar zona lliure de paradisos fiscals.

8- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.

9- Donar compte de la renúncia de la regidora del Grup Municipal Demòcrata, Sra. Francisca I. González Blanco.

10- Precs i preguntes.