Dijous 16 novembre, ple ordinari

Dijous 16 de novembre, a les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format pels següents punts:

0.1 Presa de possessió del càrrec de regidora del grup municipal Babord-CUP-PA per part de la senyora Júlia Suriol Corbera.
0.2 Donar compte de l’abandó de la regidora Olga Zuloaga Moregó del grup municipal del PSC-CP per esdevenir regidora no adscrita.
0.3 Donar compte del seguiment del 3r trimestre 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
0.4 Donar compte de compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.
0.5 Decrets d’alcaldia.

I. PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de la modificació del text del conveni de col•laboració econòmica entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a la gestió del Servei d’Acollida de Vilassar de Mar per a l’any 2017.
2. Aprovació inicial de les bases reguladores de la Mostra Literària Mn. Pere Ribot Vilassar de Mar
3. Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs de Carnaval de Vilassar de Mar.

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Vilassar de Mar sí que pots/sí puede, perquè es sol•liciti a la tresoreria de l’Ajuntament un informe sobre les dades econòmiques que es veuen afectades per aquest tipus d’interès (Euribor) que ha estat definit com manipulat per diversos pronunciaments jurisprudencials.
2. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA en relació a la retirada de publicitat sexista i la no col•laboració en esponsorització amb empreses que facin ús d’aquest tipus de publicitat.
3. Moció no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, pel rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la violència feixista.
4. Precs i preguntes.