Aquest dimarts, a les 8 del vespre, retransmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dimarts 19 de novembre a partir de les 8 del vespre la sessió plenària ordinària que tindrà lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’ordre del dia està format per onze punts, entre els quals hi ha dues mocions no resolutives.

1- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques.
2- Donar compte del seguiment del 3r trimestre 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3- Expedient núm. 31/2019 de modificació de crèdit mitjançant transferència.
4- Aprovació del Pla econòmic financer per assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute públic i la regla de la despesa.
5- Rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31 de desembre de 2018.
6- Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
7- Petició de l’establiment d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Mar per la gestió del Servei d’Acollida, per a l’any 2020.
8- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, sobre el projecte de llei de contractes de serveis a les persones “Llei Aragonés”.
9- Moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, sobre la gestió del projecte de “Can Vives” i la política municipal d’habitatge.
10- Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
11- Precs i preguntes.