Aquest dijous, transmissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà aquest dijous 19 de novembre, a les 19 hores, la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament que se celebrarà de manera telemàtica, a través de videoconferència.

L’ordre del dia és el següent:

1. Manifest de tots el grups municipals de la corporació, amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors dels dies 17-09-2020, 15-10-2020 i 5-11-2020.

Part resolutiva:

3. Expedient núm. 29/2020 moficació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresorerira per a despeses generals.

4. Expedient núm. 32/2020 moficació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació.

5. Expedient núm. 33/2020 moficació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació.

6. Modificació i aprovació del text refós del reglament de funcionament de l’arxiu municipal de Vilassar de Mar Damià Bas i Macià.

Part de control:

7. Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 3190/2020 al 3673/2020

8. Precs i preguntes.