Aquest dijous, ple ordinari a les 8 del vespre

Dijous 17 de novembre de 2016, a les 8 del vespre, hi haurà sessió plenària ordinària a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Serà retransmesa en directe per Vilassar Ràdio. L’ordre del dia està format pels següents punts:

0.1 Donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els seus ens dependents.

0.2 Donar compte del seguiment 3r trimestre 2016 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

0.3 Despatx d’ofici.
0.3.1 Donar compte del Decret de l’alcaldia 437/2016, de 4 de novembre de 2016: “Reconeixement de situació catastròfica a causa de les fortes pluges del passat 12 d’octubre a Vilassar de Mar, als efectes d’obtenir ajudes per part de la Subdelegació del Govern.

0.4 Decrets de l’alcaldia.

I. PART RESOLUTIVA
1. Proposta d’aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment de la pràctica d’activitats físiques i esportives a Vilassar de Mar, corresponents a l’exercici 2016 (ESPO2016).

II. PART DE CONTROL
1. Moció no resolutiva, presentada per VdM sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per a la creació d’una comissió impulsora per redactar el reglament del “Consell Municipal d’Igualtat”, que estarà composat per l’alcalde, un membre de cada grup municipal, un tècnic/a municipal i la participació ciutadana d’agents implicats/ades.
2. Moció no resolutiva, presentada per ERC-VdMdiuSi-AM i Gent per VdM, de declaració de suport al referèndum i al procés constituent.
3. Precs i preguntes.