Aquest dijous, des de les 19h, emissió del ple ordinari

Vilassar Ràdio emetrà dijous 27 d’abril la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de la nostra localitat, que s’iniciarà a les 7 de la tarda. L’endemà divendres tindreu el resum de la sessió a “Les veus del ple” (13’30h i 15’30h) amb la valoració de govern i oposició.

L’ordre del dia està format per 16 punts

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 23-03-2023

2.- Donar compte del 3r i 4rt trimestre 2022 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2022, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

3.- Donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014, sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques corresponent als trimestres 1r, 2n, 3r i 4rt de l’any 2022

4.- Donar compte del decret d’alcaldia 2023DECR001473 corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2022.

Part resolutiva:

5.- Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits REC01/2023 associat a la modificació pressupostària en suplements de crèdits MC. 13/2023

6.- Expedient núm. 05/2023 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

7.- Expedient núm. 06/2023 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

8.- Expedient núm. 07/2023 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

9.- Expedient núm. 13/2023 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

10.- Expedient núm. 14/2023 de modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb operacions creditícies i baixes per anul·lació

11.- Increment salarial de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2023

12.- Conveni de delegació de competències dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació dels projectes en el marc de la política activa d’ocupació, programa treball i formació, convocatòria anticipada per a l’any 2023 de les línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS.

13.- Aprovació inicial del codi ètic dels càrrecs públics i alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Mar

14.- Aprovació inicial del Reglament del Consell de la Vila, Consell Territorial i Sectorial de Vilassar de Mar

Part de control: 

15.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1100/2023 al 1603/2023

16.- Precs i preguntes