Vilassar de Mar torna a l’escenari d’excepcionalitat per la sequera

Des d’ahir dilluns 13 de maig els municipis que s’abasteixen de l’àmbit Ter-Llobregat, com és el cas de Vilassar de Mar, surten de l’emergència per sequera i tornen a l’escenari d’excepcionalitat. Les pluges de les darreres setmanes han permès flexibilitzar les restriccions al consum d’aigua. Actualment, el nivell de reserves se situa en el 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent per les pluges i el desgel. Al mes de març, el nivell de reserves era del 15%.

La situació d’excepcionalitat permet disposar d’una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres, incloent activitats econòmiques i comercials (en la situació d’emergència era de 200 litres).

A més, als rius es torna a passar de cabals d’emergència mínims a cabals ambientals, assegurant així millor la biodiversitat de les masses d’aigua.

Les mesures de reducció són les següents:

 • Dotació de reg agrícola: 40% o la substitució de part dels cabals per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
 • Indústria: 15% dels consums d’aigua (en emergència era del 25%).
 • Usos recreatius: 15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg.
 • Usos ramaders: 30% (en emergència era del 50%).
 • Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.

Les prohibicions són les següents:

 • Reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques si no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Els vehicles només es poden netejar en establiments autoritzats.

Les mesures que afecten a les piscines són les següents:

 • No es permet en cap cas l’ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar.
 • Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d’aigua.
 • Amb sistema de recirculació, es poden omplir en les quantitats mínimes indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària les piscines d’ús públic i les piscines d’ús privat de comunitats de propietaris, agroturisme, col·legis majors i similars. També les piscines d’ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d’educació especial.
 • Es permet l’ompliment i el reompliment de les piscines unifamiliars destinades al bany de persones amb una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.
 • Als centres educatius, és permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.

Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.