Vilassar de Mar rep l’estudi de titularitat dels camins del municipi

Vilassar_Mar_camins_ALTALa Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’estudi sobre la titularitat dels camins d’aquest municipi. El document, realitzat a petició del consistori davant els dubtes si alguns camins municipals són de titularitat pública o privada, ha estat lliurat pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, a l’alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot.

L’estudi realitzat recull, ordena i processa les dades obtingudes durant el procés d’investigació de la titularitat dels camins del municipi i facilita les fonts d’informació que s’han utilitzat per la seva elaboració. Així, per cadascun dels camins investigats, es defineixen els trets fonamentals i les fonts documentals a partir de les quals es pot justificar la seva titularitat, ja sigui pública o no, i es realitza una fitxa amb els document que sostenen la investigació duta a terme.
En el treball lliurat a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, s’han investigat cinc camins que figuren al Catàleg de camins del municipi i que l’Ajuntament va demanar investigar. L’estudi ha conclòs que els camins de Can Sabatés i de Can Floriac són de titularitat pública i els de Can Fontseca, de Can Bada i de Mas Roser són de titularitat privada.

Aquest tipus d’estudis parteixen de la base del coneixement que disposa cada ajuntament, contrastant la informació amb diferents fonts que puguin demostrar l’existència històrica dels camins. Com a informació documental es consulten, per exemple, les actes de delimitació i els quaderns de camp de l’atermenament realitzada per l’exèrcit els anys 20, el cadastre actual i el cadastre d’implantació, les cèdules de propietat, els informes pericials, els projectes antics, amidaments i jornals antics, entre d’altres fonts documentals. També, com a informació gràfica, es consulten, principalment mapes antics, minutes municipals i plànols topogràfics i ortofotos antigues.