Última hora sobre l’incendi de la nau de Via Octaviana: conclusions de l’informe tècnic estructural i demà reunió de Xarxa d’Inclusió social

L’informe dels Serveis Tècnics municipals sobre la situació estructural de la nau després de l’incendi de dilluns passat conclou que del conjunt de naus ubicades entre les edificacions amb front al carrer Sant Mateu i el carreró d’accés a les diferents naus, únicament ha resultat afectada la nau del mig, corresponent a la de Via Octaviana 35-37. També assenyala que no es permet ni es permetrà l’accés a la nau fins que no s’hagin realitzat les corresponents tasques de desenrunament degut a la sobrecàrrega que està patint la part del forjat de planta pis que no ha arribat a col·lapsar.

TEXT COMPLET DE L’INFORME sense dades personals ni referències cadastrals:

Fets

A les 15:30 hores del dia 31 de gener de 2022, i per petició dels Bombers de la Generalitat, la tècnica sotasignada es persona al carrer Via Octaviana núm. 35-37 del terme municipal de Vilassar de Mar, per a inspeccionar un sinistre d’incendi en una de les naus que conforma el conjunt industrial delimitat pels carrers Via Octaviana, Maria Vidal i Torrent de la Santa. 

Personada al lloc dels fets, es presenten per part dels Bombers de la Generalitat, la sotsinspectora de guàrdia i el tècnic de suport en estructures col·lapsades i patologies de l’edificació (GREC 01). La tècnica sotasignada inicia la corresponent visita d’inspecció visual acompanyada en tot moment del GREC 01, que és qui informa dels esdeveniments que s’han produït i de l’estat actual de l’estructura. 

L’1 de febrer de 2022, i un cop donat per extingit l’incendi, es realitza una nova inspecció per part dels tècnics de Serveis Territorials de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per tal de ratificar les conclusions extretes de l’anterior inspecció. 

Descripció de la finca 

Es tracta d’un complex industrial, construït l’any 1903, que ocupa tota la longitud de l’illa definida pels números que van del 65 al 81 del carrer de Maria Vidal, del 37 al 43 del carrer de la Via Octaviana i del 2 al 24 del carrer del Torrent de la Santa. 

Es tracta de dues edificacions bessones de planta rectangular situades una al costat de l’altra, paral·leles al carrer de Maria Vidal. Entre elles hi ha un carreró que dóna accés lateral a totes dues naus. Existeix, a més, un cos volat que connecta els dos edificis a nivell del primer pis. Consten de planta baixa, pis i golfes, amb coberta a dues aigües i carener perpendicular als testers. Les dues naus són de característiques similars quant a estètica, acabats, composició i construcció. 

Del conjunt de naus ubicades entre les edificacions amb front al carrer Sant Mateu i el carreró d’accés a les diferents naus, únicament ha resultat afectada la nau del mig, corresponent a la referència cadastral indicada. Es tracta d’una nau entre mitgeres de planta baixa, planta pis i golfes. La nau esta subdividida en tres crugies d’uns 4 m d’ample cadascuna. L’estructura de la nau està conformada per encavallades de fusta en la planta coberta, recolzades sobre les façanes principal i posterior, d’obra de fàbrica de 30 cm de gruix. El forjat sostre de la planta pis de la nau afectada està conformat per biguetes metàl·liques i revoltons (es dedueix que ceràmics però no es pot constatar atès que estan revestits), segons es desprèn de la inspecció visual realitzada a la nau adjacent i a la nau afectada inspeccionada des de l’exterior de la mateixa.

Normativa urbanística 

D’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar (PGOU), la nau afectada es troba en sòl urbà consolidat, corresponent a la zona 14, Zona Industrial destinada principalment a la ubicació d’indústries i magatzems, subzona 14a, Industrial Urbana. D’acord amb l’article 107 del PGOU, en les subzones 14a i 14b s’admeten tots els usos, llevat dels següents: 

  • Residencial en qualsevol categoria. 
  • Industrial en categoria 5a. 
  • Càmping i caravàning. 
  • Extractius. 
  • S’admet un habitatge per indústria.

Fonaments de dret 

– Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 22 de juny del 1999 i el seu Text Refós verificat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 27 d’abril de 2006.

– Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (TRLU).

– Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística de la Comunitat Autònoma de Catalunya (RPLU). 

– Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLUC). 

CONCLUSIÓ 

De la primera inspecció visual realitzada conjuntament amb el GREC 01 i de la segona inspecció efectuada per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, se’n desprèn: 

Que del conjunt de naus ubicades entre les edificacions amb front al carrer Sant Mateu i el carreró d’accés a les diferents naus, únicament ha resultat afectada la nau del mig, corresponent a la referència cadastral indicada a l’encapçalament. 

Que ha col·lapsat la coberta inclinada i part del forjat sostre de planta baixa de la nau indicada. 

Que hi ha perill d’ensorrament del forjat sostre de la planta pis que no ha col·lapsat. El GREC 01 indica que els Bombers han desallotjat l’interior de la nau per perill d’ensorrament i que no es permet ni es permetrà l’accés fins que no s’hagin realitzat les corresponents tasques de desenrunament degut a la sobrecàrrega que esta patint la part del forjat de planta pis que no ha arribat a col·lapsar. 

Que, segons indica el GREC 01, el foc no ha arribat a traspassar a les naus contigües. 

Que l’estructura de la nau contigua, que fa cantonada amb el carrer Via Octaviana, es troba, aparentment, en bon estat de conservació, tot i que cal reparar l’afectació d’un tros de coberta que toca amb l’edificació afectada per l’incendi. Que aquesta nau està destinada a ús de magatzem de flor seca segons ens indica el propietari de la mateixa. 

Que l’estructura de l’habitatge corresponent a la referència cadastral, no ha resultat afectada aparentment. Això no obstant, aquesta es troba amagada rere el fals sostre de l’habitatge indicat. 

Per tant, de les inspeccions visuals realitzades es conclou que les naus contigües no representen, aparentment, un perill imminent per a les persones. 

Que, com ja s’ha indicat, no es pot accedir a la nau afectada atès que hi pot haver un perill imminent per a les persones per la sobrecàrrega que està suportant el forjat que no ha col·lapsat, segons es desprèn de les manifestacions de la sotsinspectora de Bombers i del GREC 01.

Que procedeix incoar expedient de declaració de ruïna, amb el corresponent procediment. 

Que, un cop s’iniciïn les tasques de desenrunament per part de la propietat, caldrà comunicar l’inici de les mateixes als responsables de la investigació per part dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat de Catalunya per tal que puguin procedir amb les corresponents investigacions. 

Que l’1 de febrer de 2022, s’ha sol·licitat el corresponent informe d’actuacions als bombers de la Generalitat, que encara no s’ha rebut. 

Que segons es desprèn de l’informe redactat i signat en data 1 de febrer de 2022 pel Cap de Serveis Personals de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en el lloc dels fets hi residien algunes persones.

D’altra banda, ahir el govern d’ERC-Gent per Vilassar de Mar es va reunir amb tots els grups municipals del consistori, Junts, Babord, PSC i Cs, per explicar-los de primer mà la situació de l’incendi de la nau d’ús industrial que va cremar dilluns al carrer Via Octaviana i com s’estava ajudant a les persones que arran de l’incendi es va conèixer que hi vivien. De la vintena de persones que es creu que hi podien arribar a viure, 14 són les que té identificades l’Ajuntament i a les que s’està oferint assistència a través dels Serveis Socials municipals. D’aquestes 14 persones, 9 estan reallotjades entre dos pisos d’emergència social de l’Ajuntament (4 persones) i un hostal del municipi (5 persones) i la resta han optat per fer-ho amb amics o familiars.

Els Serveis Socials municipals estan coordinats amb Càritas i Creu Roja per cobrir les necessitats de menjar, roba i productes d’higiene d’aquestes persones que ho han perdut tot a l’incendi. Demà al matí, de forma urgent, es reunirà la Xarxa d’Inclusió Social de Vilassar de Mar formada per l’Ajuntament (govern i oposició), l’Assemblea Local de la Creu Roja, Càritas parroquial, l’Església Evangèlica de Vilassar de Mar i la Fundació Casal de Curació. En cas que es detecti alguna necessitat que no estigui coberta, també habitacional, es demanarà la col·laboració ciutadana.