S’inicien les actuacions de l’empresa contractada per arranjar voreres i calçades malmeses

Aquest passat dimarts 18 de juny, l’empresa Asfalts Anoia ha iniciat actuacions de millora i manteniment de la via pública. Amb un pressupost de 100.000 euros, es duran a terme diversos arranjaments, la majoria relacionats amb la reparació puntual de voreres a diferents indrets del municipi. Reposar panots aixecats per les arrels o enfonsats pels aparcaments incívics de vehicles, incrementar el nombre d’embornals per a una millor recollida de les aigües pluvials o fer reparacions puntuals d’aglomerat, són algunes de les actuacions previstes.

L’Ajuntament ja ha planificat una trentena d’actuacions seguint les indicacions del personal tècnic de Serveis Territorials de l’Ajuntament, que ha prioritzat l’arranjament dels paviments que poden suposar un perill potencial per a la caiguda de persones. Aquesta planificació s’anirà ampliant amb altres reparacions fins a exhaurir el pressupost.