El ple aprova provisionalment les ordenances fiscals municipals de 2018

La sessió plenària ordinària del 19 d’octubre va començar amb la presa de possessió de Pau Arona com a regidor del grup municipal de Babord-CUP-PA, substituint a Marina Jordán. Seguidament es va donar compte dels decrets d’alcaldia.

A la part resolutiva es van tractar cinc punts. El primer, la modificació de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici 2018. Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, es tracta d’adaptacions a les noves normes jurídiques i correccions i modificacions necessàries per a una millor gestió dels tributs. Es modifiquen les següents:

  • L’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
  • L’ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre els béns immobles (IBI). El regidor d’Hisenda va explicar que l’equip de govern manifesta la voluntat de disminuir el tipus impositiu per compensar l’increment de la base liquidable, i així congelar la previsió de recaptació per al 2018. Per fer-ho, proposa baixar l’aplicació del tipus impositiu de l’1,033 al 0,983%.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la tramitació i expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, ordenança fiscal núm. 7, s’introdueixen dos conceptes nous: escaneig de documents i gravar documents en suport digital.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de plaques, distintius i similars, ordenança fiscal núm. 8, s’adequa el preu al cost real de la placa de gual i s’eliminen conceptes que no s’utilitzen.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’activitat administrativa tendent a la concessió de llicència d’obertura d’establiments i d’instal·lacions, i/o d’exercicis d’activitats, així com per les tasques de comprovació, control, inspecció i altres, derivades del règim de comunicació o de declaració responsable d’inici, ampliació o canvi d’activitats, o de canvi de local, ordenança fiscal núm. 10, s’introdueix una bonificació del 50% a la taxa de llicència d’obertura d’establiments per als nous locals que estiguin dotats de canviadors en zones accessibles per a dones i homes.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública, ordenança fiscal núm. 30, s’introdueix una modificació en els preus d’ocupació amb casetes de fira de qualsevol mena, espectacles o atraccions, situats en terrenys públics, a partir dels 100,01 m2.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys; i per les reserves d’aparcament, ordenança fiscal núm. 31, s’introdueix una bonificació del 100% a les entitats sense afany de lucre per a la taxa de reserva d’aparcament per a activitats de promoció social, educativa, cultural, esportiva o naturalesa anàloga.
  • A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres, ordenança fiscal núm. 32, s’introdueix el concepte de zones verdes preferents per a veïns (a la zona del Patronat) i exclusives (que es preveu implantar a l’estiu a la zona de les Pinedes i a prop de la carretera d’Argentona).

Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 2, referent a l’impost sobre activitats econòmiques; la número 4 referent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; la núm. 11 corresponent a la taxa per a la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans domèstics i d’establiments professionals; i la núm. 21, referent a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials, les modificacions corresponen a actualitzacions administratives.

 

Les modificacions en les ordenances fiscals es van aprovar, de forma provisional, amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC, Babord i CiU, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i el vot en contra de Cs. Per a la portaveu de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede falta treballar la tarificació social i una taxa per a l’ocupació de l’espai públic a les empreses de gas i aigua. Per a Cs els canvis no suposen una reestructuració profunda, assenyalant que les ordenances “no generen noves polítiques ni en matèria econòmica ni en matèria mediambiental”. Cs va voler incidir en el fet que en l’IBI no hi ha una política per abaixar-lo. Babord i PSC van agrair la creació d’una comissió per debatre prèviament els canvis en les ordenances tot i que Babord va matisar que el seu “sí” era un sí “crític” perquè no eren uns grans canvis i cal seguir “treballant-hi”. Des de Gent per Vilassar de Mar també es va valorar positivament la nova forma de treballar amb la creació d’una comissió prèvia on tots els grups han pogut fer aportacions. Des de CiU, tot i que van parlar d’una política de continuïtat, es van destacar dues coses positives: el fet d’aplicar els acords d’una moció no resolutiva i les futures zones verdes exclusives per a veïns al Pla de l’Avellà i a la Xinesca.

 

El segon punt de la part resolutiva de la plenària va aprovar la concertació d’una operació de préstec, per un import de 2M €, amb l’entitat financera Caixa de Crèdit dels Enginyers, per refinançar parcialment el préstec sindicat amb el Banc de Sabadell, l’Institut Català de Finances i Caixabank, que actualment té pendent un retorn de 10.716.707 €. Aquesta operació permetrà un estalvi en despesa financera pel total de la vida del préstec d’aproximadament 390.000 € respecte les condicions del préstec sindicat actual. El regidor d’Hisenda va explicar que des que van entrar al govern s’està intentant refinançar el préstec de 13,5M € que l’Ajuntament té al 5,60%+EURIBOR. Fins ara, en altres plens, s’han refinançat 1.800.000 €. Amb l’aprovació d’aquest punt es refinancien 2 milions més d’aquest préstec baixant el tipus d’interès del 5,60%+EURIBOR al 2,20%+EURIBOR.

El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Cs, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i CiU, el vot en contra de Babord i l’abstenció del PSC. Per a Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es tracta d’una bona mesura per poder estalviar. El PSC es va abstenir perquè va dir que fins ara en els refinançaments s’havia aconseguit un tipus d’interès fix i va argumentar que aquest canvi podria ser fruit de la situació política a Catalunya on les entitats financeres “posaran cada vegada més dificultats”. Per a Babord, que va votar en contra, es tracta d’un préstec que es va haver d’assumir fruit de la mala gestió de la SA Municipal durant la legislatura de CiU. També van criticar a l’actual govern que no accelerés el procés de l’auditoria de la SA Municipal.

El punt següent, l’expedient de modificació de crèdit núm. 43/2017 mitjançant suplement de crèdit, lligat al punt anterior, es va aprovar amb els mateixos vots.

 

El punt 4 i el punt 5, l’expedient de modificació de crèdit núm. 44/2017 mitjançant crèdit extraordinari, i la proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a autònoms, petites i mitjanes empreses, per fomentar l’ocupació i l’activitat econòmica, es van tractar conjuntament. El regidor d’Hisenda va explicar que les bases s’havien treballat també en una comissió prèvia amb tots els grups municipals i va avançar que es proposaven dos tipus d’incentius: a la inversió i a la contractació. El punt 4, es va aprovar amb les abstencions de CiU i Cs i els vots a favor de la resta del plenari, i el punt 5, amb les abstencions de CiU, Cs i Babord i els vots a favor de la resta dels grups. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va agrair la forma de treballar el tema prèviament amb una comissió. Des del PSC també es va valorar positivament sobretot perquè aquestes bases són fruit d’una moció presentada pel grup socialista. Des de Cs es va criticar que el seu grup ha proposat mesures per promoure l’ocupació més ambicioses i que no s’han fet cas. Des de Babord es van abstenir en el punt 5 perquè no van tenir temps de treballar-ho a nivell intern i per tenir oportunitat de presentar alguna esmena si ho consideren convenient. Gent per Vilassar de Mar va demanar que al títol de les bases s’inclogués també la paraula “microempreses”. Des de CiU també van fer referència a una moció d’autònoms, presentada pel seu grup, que entenien que no quedava recollida al 100%, alhora que mostraven el seu desacord amb que no es pugui bonificar una empresa amb els dos tipus de subvencions previstes a les bases.

 

A la segona part de control, el grup municipal de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, va presentar una moció no resolutiva per adherir-se a la Xarxa Estatal d’Entitats Locals pel Compostatge Domèstic i Comunitari. La moció va quedar rebutjada amb els vots en contra de Cs, CiU, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar i els vots a favor de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, Babord i PSC. Per a Cs, la moció no concreta com s’implementarà; per a Gent per Vilassar de Mar, el seu portaveu, regidor de Medi Ambient, va explicar que a Vilassar de Mar es promou el compostatge amb bonificacions del 30% i també va recordar que avui no era un dia per adherir-se a una xarxa estatal. Des de CiU es va explicar que per desenvolupar polítiques de medi ambient no cal adherir-se a cap xarxa i menys a una que té tan pocs municipis adherits. Per a ERC, més enllà de la bondat de la moció, van dir que s’ha de ser coherents i que a partir del dia 1 d’octubre no té sentit adherir-se a una xarxa del que consideren un altre estat.

 

Per urgència, es van debatre dues mocions més. La primera, en defensa de l’escola catalana i contra les acusacions d’adoctrinament, la van presentar conjuntament tots els grups del plenari a excepció de Cs, que finalment va votar en contra de la moció. La moció manifesta el rebuig a les darreres declaracions de responsables polítics de Cs i el PP afirmant que en les escoles catalanes s’ensenya “l’odi a Espanya”. A la moció es demana una “retractació pública d’aquestes mentides” alhora que es mostra “la confiança plena, tot el suport i la solidaritat a la tasca feta pels equips de mestres de les escoles i instituts de Vilassar de Mar i de tota Catalunya”. Des de Cs, el seu portaveu, va afirmar que no estaven d’acord amb el model educatiu de Catalunya i que tenen dret a qüestionar-lo. “Demanem que es respectin el drets individuals”, va acabar el seu discurs Juan Díaz. Per a la resta de grups, amb el seu discurs, Cs de Vilassar de Mar havia “fugit d’estudi” del contingut de la moció.

La segona moció d’urgència la van presentar ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i CiU, per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Cs. Per al PSC la seva portaveu va explicar que votaven abstenció “perquè volem contribuir a l’entesa”. Des de Cs es va afirmar que igual que la moció parlava de la separació de poders, polític i judicial, els polítics no havien de ficar-se amb aquesta decisió judicial.

 

A continuació, es va donar compte de la renúncia del regidor del grup municipal de Babord-CUP-PA, Luard Silvestre Castelló. Tots els grups municipals li van expressar l’agraïment per la seva feina. Silvestre va marxar expressant també el seu agraïment als treballadors i treballadores de l’Ajuntament i content d’haver participat en un projecte com el de Babord. Des de Babord, Pau Arona va destacar de Silvestre la seva “generositat” i “humilitat”.

 

En l’apartat de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es van demanar mesures pel semàfor de la N-II, a l’altura de l’estació de tren, que consideren un punt conflictiu pel nombre d’accidents, també van fer esment de les queixes veïnals arran de la celebració la setmana passada de l’Oktoberfest; van demanar un millor manteniment per les dues àncores que estan al pg. Marítim així com que es publiquin al web municipal les actes de la SA Municipal. Des del PSC es va preguntar per com estava la situació amb el Banc de Sabadell pel refinançament del deute; i des de Babord es va preguntar, entre d’altres temes, per quin manteniment s’estava fent a les dunes de la platja davant del Mercat de Flor i per si es pensa fer alguna cosa per millorar l’entrada de l’aparcament del Patronat pel carrer Alsina. Per la seva part, Cs i CiU no van formular preguntes.

 

En el torn obert al públic, dos ciutadans van expressar dos problemes particulars, un relacionat amb un gual al carrer Arpella al qual té problemes d’accés i una altre relacionat amb una llicència d’obres a un habitatge particular.