Resums dels dos plens celebrats el 21 d’octubre

Vilassar Ràdio va retransmetre ahir les dues sessions plenàries que van tenir lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La primera va iniciar-se a les 7 de la tarda i era extraordinària, i després d’un descans, a les vuit s’iniciava la segona, que va comemçar a les 8 de la tarda.

PLE EXTRAORDINARI:

El ple extraordinari va aprovar el compte general de l’Ajuntament de l’any 2018, la rectificació de l’error material del ple del 31 de juliol respecte el règim de dedicació i retribucions de l’alcalde i la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del patrimoni històric.

El ple extraordinari, celebrat a les 7 de la tarda, va començar amb el primer punt, que era l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de l’any 2018, que compren el compte general de l’Ajuntament, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes SA. Com a xifres, el regidor d’Hisenda Josep Solé va dir que el romanent de tresoreria era de 6.638.000 euros, l’endeutament de l’ajuntament de 16,35 milions d’euros i l’endeutament de l’Ajuntament més el de la SA de 21,38 milions d’euros. Cs, tot i reconèixer que era un tràmit administratiu, va votar en contra igual que ho va fer amb l’aprovació del pressupost en el seu dia. El PSC es va abstenir. Babord també es va abstenir per facilitar el tràmit però va criticar com es va liquidar el pressupost amb inversions que no s’han arribat a executar. Des de Junts per Vilassar també es van abstenir tot i recordar que no compartien el pressupost quan es va aprovar ni tampoc comparteixen que no s’hagin executat coses que s’havien pressupostat. Els únics vots a favor van ser els del govern d’ERC-Gent per Vilassar de Mar.

El segon punt de la plenària servia per rectificar l’error de l’acord del ple del 31 de juliol respecte el règim de dedicació i retribucions de l’alcalde després de ser nomenat president del Consell Comarcal del Maresme. Amb l’acord esmenat, l’alcalde tindrà una dedicació mínima de 26 hores setmanals i una retribució bruta anual de 36.400 euros. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, les abstencions de Babord i Junts per Vilassar i el vot en contra del PSC i Cs. Des de Cs i Junts per Vilassar no es va fer cap comentari, per al PSC el sou ha d’estar a l’alçada de l’eficiència de la feina de l’Ajuntament; i per a Babord augmentar la massa salarial de l’equip de govern no està justificat sobretot quan la casa té necessitats més urgents.

El tercer i darrer punt corresponia a la verificació del text refós del Pla Especial Urbanístic de Protecció i Catàleg del patrimoni històric i ambiental de Vilassar de Mar, que incorpora totes les preinscripcions assenyalades per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per tal que es pugui aprovar. S’aprova amb els vots a favor de Cs, Junts per Vilassar i ERC-Gent per Vilassar i l’abstenció del PSC i Babord. Babord no va fer cap comentari; per a Junts per Vilassar era un sí crític perquè creuen que durant 4 anys no s’ha fet res, i des del PSC van demanar que es facin sessions informatives perquè la ciutadania sàpiga en què els pot afectar aquest pla.

PLE ORDINARI:

El ple ordinari del 21 d’octubre va començar amb el primer punt, que era l’aprovació de les actes dels plens dels dies 11 de juliol i 26 de setembre. La de juliol va quedar aprovada per unanimitat i la de setembre va quedar sobre la taula perquè es compleixi amb la demanda que van fer diferents grups sobre que l’acta reculli una relació dels precs i preguntes que fan els grups de l’oposició al torn de precs i preguntes.

A continuació es va passar al segon punt, el sorteig públic dels membres de les meses electorals corresponents a les eleccions generals convocades per al 10 de novembre.

El punt tercer corresponia a la verificació del text refós del Pla de millora urbana de l’avinguda Montevideo, núm. 95-99 i carrer Manuel de Falla, núm. 3. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Babord i Junts per Vilassar i les abstencions de PSC i Cs. Des de Junts per Vilassar van demanar que es negociï amb la comunitat de veïns la cessió de pas d’ús públic d’una de les voreres per millorar la connexió amb el barri del Barato. Des del govern li van contestar que primer era l’aprovació i que després començaran les negociacions.

Pel que fa al quart punt, es van aprovar de forma provisional la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que les modificacions proposades són adaptacions a les noves normes jurídiques i correccions i modificacions necessàries per a una millor gestió dels tributs i dels ingressos. Les modificacions s’han tractat a la comissió d’estudi constituïda pels diferents grups municipals. Solé va detallar que a l’impost de l’IBI s’afegeix que no hi haurà repercussió de l’impost en els immobles que pertanyin a administracions públiques o organismes gestors dels BICES en els supòsits de lloguer d’immobles d’ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica. I s’inclou la possibilitat d’exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent. A l’impost sobre vehicles de tracció mecànica s’introdueixen modificacions en els criteris d’actuació respecte les sol·licituds de reconeixement del grau de discapacitat per homologació del RDL 1/2013, de 29 de novembre. A l’impost sobre construccions i obres (ICIO), s’introdueixen bonificacions de l’impost per a les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixen les condicions d’accessibilitat i habitabilitat dels discapacitats i bonificacions sobre aquelles construccions, instal·lacions i obres referents a habitatges de protecció oficial. A la taxa per a la tramitació d’expedients i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques s’introdueixen noves taxes per duplicat targeta deixalleria, duplicat targeta verda, taxa per assimilar vehicles a la zona verda, i bonificacions per còpies d’arxiu, taxa per a drets a exàmens i taxa per inscripcions al cens d’animals de companyia. A la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control horari regulat per parquímetres s’actualitzen les tarifes. I al preu públic servei de cursos a l’escola municipal d’adults es modifiquen els preus dels cursos trimestrals i quadrimestrals. La modificació de les ordenances es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM i Babord, el vot en contra de Junts per Vilassar i Cs i l’abstenció del PSC. Per a Cs, hi ha hagut bona voluntat en la comissió d’estudi però el seu grup vol que les votacions de cada ordenança es facin per separat i no s’aprovin de forma conjunta. Va recalcar que hi havia propostes del seu grup que havien quedat recollides i altres que no. Des del PSC es van abstenir per, en cas de fer alguna esmena, poder fer-les en el període d’exposició pública. Per a Babord les ordenances són els principals instruments de l’Ajuntament per fer política. Es consideren satisfets perquè s’han recollit algunes de les propostes de Babord orientades a millorar l’accés a l’habitatge. Demanen però que es prepari una bona informació perquè la ciutadania conegui quines són les bonificacions que s’han introduït. Des de Junts per Vilassar van recordar que és el 5è any que demanen que les ordenances es votin una a una per separat i que des del govern mai els han donat cap resposta. Tot i reconèixer que hi ha millores, Junts per Vilassar va votar en contra perquè la votació, un any més, es feia conjunta.

La plenària va continuar amb el cinquè punt, l’aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Premià de Mar i Vilassar de Mar, per habilitar un pas paral·lel a la N-II a l’altura del Km 639. Es tracta d’un vial de comunicació entre els dos termes municipals on el pas no és adient per al trànsit de persones i cal la seva adequació. Del tram del vial, 42 m lineals corresponen a Premià de Mar i 118 m lineals a Vilassar de Mar. El regidor Àngel Font va explicar que el cost de l’obra d’adequació l’assumeix el consistori de Premià de Mar i que amb aquest conveni s’aprova la despesa del manteniment i neteja del pas que transcorre pel municipi de Vilassar de Mar, una despesa que es quantifica en 11.164 euros/any. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Babord i Junts per Vilassar, les abstencions de Cs i el vot en contra del PSC. Aquest punt va despertar certa polèmica pel fet que el conveni amb Premià de Mar es presentava sense una esmena ja realitzada i creava confusió en algunes dades. El secretari municipal va explicar que el conveni estava esmenat però que no s’havia incorporat a l’expedient i va llegir l’esmena. Per al PSC, que va votar en contra, es va fer constar que la xifra de la neteja podia ser un error ja que per a ells els 11.164 euros eren per als 4 anys del conveni mentre que el que s’aprovava eren 11.164 euros per cada any. Àngel Font va explicar que era un preu que està marcat per índex de cost per m2 i que si hi hagués algun error es tornaria al ple per corregir-lo però també va explicar que calia aprovar-lo perquè l’Ajuntament de Premià de Mar ha d’executar l’obra abans de final d’any.

La plenària ordinària va seguir amb el sisè punt, la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Cs, en defensa de la convivència i de condemna de la violència i el terrorisme com a instruments polítics. La moció instava l’Ajuntament a condemnar la violència i el terrorisme amb independència de les circumstàncies; rebutjar l’assetjament que reben a Catalunya les forces i cossos de seguretat de l’Estat, especialment la Guàrdia Civil; i treballar per la convivència i el respecte a la pluralitat de la societat catalana i el correcte funcionament de les institucions de l’Estat amb respecte a la democràcia i la llei. El portaveu de Cs, a més va afegir que demanaven la dimissió del regidor de Governació, Àngel Font, per un missatge al seu twitter personal contra l’actuació dels Mossos d’Esquadra. La moció va quedar rebutjada amb els únics vots a favor del grup proposant i els vots en contra d’ERC-Gent per VdM, Junts per Vilassar i Babord, que van optar per no fer comentaris respecte al contingut de la moció. Pel que fa al PSC, igual que va fer amb la moció de rebuig a la sentència del procés, no va participar de la votació. Segons el seu portaveu, Quico Zamora, són mocions que no busquen un acostament de posicions ni tampoc solucions.

Per urgència es va incorporar un nou punt, el conveni amb el CCM per l’ús i gestió de la borsa de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball temporals a l’Ajuntament de Vilassar de Mar amb motiu de baixes. La votació de la urgència es va aprovar amb l’única abstenció del PSC que va explicar que el fet que s’aprovi d’urgència denota improvisació en aquest tema. El conveni va quedar aprovat per unanimitat. Des de Babord i Junts per Vilassar es va demanar que el govern posi fil a l’agulla amb el tema de Recursos Humans a l’Ajuntament.

En el torn de precs i preguntes: Cs va demanar que s’implementin passos de vianants elevats a l’avinguda Eduard Ferrés a les cruïlles amb Sant Joan de Mar i Migjorn, per evitar accidents de trànsit. I també es va fer un altre prec perquè a l’Ajuntament es col·loquin les tres banderes oficials. Des del PSC van posar de manifest que no han rebut resposta a les preguntes del darrer ple i van formular altres per conèixer en quina data es convocarà la comissió de residus i la de participació ciutadana, en quin punt es troba l’ordenança de pisos turístics i la redacció del Pla Local d’Habitatge, quan es reuneix la Junta Local de Seguretat o les causes de l’avaria del semàfor de la cruïlla d’Eduard Ferrés amb Riera d’en Cintet, entre d’altres. Des de Babord es va fer com a prec que davant la possibilitat que algunes persones detingudes en les manifestacions contra la sentència del procés siguin de Vilassar de Mar, l’Ajuntament mostri la seva solidaritat i es posi a disposició de les famílies afectades. També van fer un prec per mantenir en bon estat la pista poliesportiva del Barato. Finalment, des de Junts per Vilassar es va demanar que se li facin arribar les respostes a les preguntes que formulen els altres grups i a més, que les preguntes del plenari es responguin per escrit perquè al seu parer hi ha respostes que es donen al moment, de forma oral, que no s’ajusten a la realitat. També van demanar que l’Ajuntament inclogui en obres futures de clavegueram la separació de la aigües pluvials de les residuals.

Àudio ple extraordinari 21-10-2019:

 

Àudio ple ordinari 21-10-2019:

 

L’espai “Crònica” ofereix aquest dimarts el resum de les dues plenàries i recull el balanç de govern i oposició: