Resum sessió plenària 26 de novembre

Sessió plenària llarga, gairebé 4 hores i mitja, la d’ahir a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Setze punts en l’ordre del dia, entre ells la modificació de l’ordenança de policia i bon govern per incloure la possibilitat del pagament voluntari de la sanció amb una reducció del 40% o substituir la sanció econòmica per tasques comunitàries. En un altre punt, es va anul·lar l’ordenança de la taxa de recollida comercial perquè s’havia detectat una errada important en els imports que tocava pagar a cada establiment. El Ple també va servir per iniciar el tràmit per canviar la qualificació de zona verda a zona d’equipament allà on ara està la pista poliesportiva de la bòbila amb l’objectiu de donar solució a la saturació que pateix el Pavelló d’esports municipal.

El primer punt, la modificació de l’ordenança de Policia i bon govern, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ICV i PP, i el vot en contra d’ERC per poder presentar al·legacions durant el període d’exposició pública. Amb la modificació s’inclou la possibilitat del pagament voluntari de la sanció amb una reducció del 40% de la mateixa i la possibilitat de substitució de la sanció econòmica per tasques comunitàries i socials a raó d’una hora de dedicació efectiva per cada 10 euros o fracció de la sanció. La modificació també comporta l’actualització dels imports de les sancions de l’ordenança que encara estaven en pessetes i la modificació de l’article 13 en considerar infracció greu el consum de begudes alcohòliques a la via pública alterant la tranquil·litat ciutadana o el dret a la lliure circulació de persones, sancionada amb una multa de fins a 300 euros.

El segon punt, l’anul·lació de l’ordenança reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans comercials, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP i en contra del PSC i ICV. L’alcalde en aquest punt va demanar disculpes públiques de l’error que s’havia produït i que va atribuir a una errada, que entenia involuntària, del tècnic que havia fet la taxa. La taxa es declara nul·la i també s’anul·len les liquidacions practicades en base a aquesta ordenança. Mentre no s’aprovi una nova ordenança es declara subsistent, és a dir, vigent l’ordenança de residus comercials aprovada per a l’exercici de 2008, a la qual s’aplicarà un increment equivalent a l’IPC. 

El tercer punt, la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 17/09/2009, de constitució d’una societat mixta per a la prestació de serveis municipals, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP, l’abstenció del PSC i ERC, i el vot en contra d’ICV. Segons va explicar l’alcalde, es canvia l’acord en el sentit que la societat mixta es crearà a partir d’una societat nova i no amb una de ja creada. Va dir que això es feia “per prudència” ja que amb la creació d’una societat nova es garanteix “la virginitat fiscal i jurídica de l’empresa a crear”.  

El quart punt, l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalajes España SA, es va aprovar per unanimitat de tots els grups. 

El cinquè punt, l’aprovació inicial d’una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de “La bòbila”, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i PP, i l’abstenció del PSC. El projecte, segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Desideri Camino, té com a objectius qualificar la pista poliesportiva existent en la zona verda anomenada de La Bòbila com a sistema general d’equipament per tal de possibilitar la construcció d’una coberta i un tancament perimetral i millorar-ne l’ús. L’alcalde va explicar que es tracta de donar una solució a la saturació que viu actualment el pavelló d’esports municipal Paco Martín a l’espera de la construcció d’un nou pavelló. 

El sisè, la proposta d’acord de donar nom a diferents carrers i indrets de Vilassar de Mar, es va aprovar per unanimitat. La regidora de Cultura, Laura Martínez, va explicar que en aquest punt s’havia consultat l’opinió dels grups municipals, s’havia fet l’anàlisi del conjunt de les propostes de noms de carrers realitzades per veïns de Vilassar de Mar i es recollia la voluntat de preservar de l’oblit la toponímia tradicional i potenciar el sentiment d’identitat.

– L’espai públic del carrer Maria Vidal, 109-113, conegut popularment com el parc del cuc passarà a dir-se plaça de ca l’Abril, amb motiu del fet que en aquests terrenys, que van ser cedits a la promotora Vicor SA perquè hi fes un espai públic, estava ubicada la masia de ca l’Abril.

– La plaça que hi ha la costat de la nova escola bressol municipal, limitada pels carrers de Mn. Pere Ribot, de La Muralla i l’av. Eduard Ferrés es dirà Parc de la Bòbila, amb motiu del fet que en aquest paratge, des de principis del segle XX i fins a la dècada de 1960, hi va haver el Forn d’en Titius, una rajoleria i La Bòbila, on a mitjans del segle XX van sortir a la llum infinitat d’enterraments, peces de ceràmica i una gran varietat d’estris de l’època romana.

– L’espai públic del carrer Maria Vidal, 198-200, zona de la Xinesca, passarà a dir-se Plaça dels calafats, amb motiu del fet que durant bona part de l’època moderna i contemporània el món mariner en general va tenir un gran pes en la configuració de la nostra idiosincràsia, i molt en particular les persones que van practicar oficis que hi estaven relacionats, com ara els calafats.

– La plaça del carrer Dr. Masriera, 19-21, al nucli antic, serà la Plaça del pebre, amb motiu del fet que en aquest indret hi aparcaven els vehicles de l’empresa d’en Josep Riera i Rabassa, que es dedicava al comerç d’espècies.

– L’espai públic del carrer Sant Artur, 10-18, cantonada amb el carrer Alsina, 76, serà Mossèn Joan Roig i Ramoneda, amb motiu que aquest mossèn va ser rector de la parròquia de Sant Joan entre 1916 i 1957, i que es va dedicar a intensificar la vida parroquial i elevar el nivell cultural de la població amb la creació del Patronat Parroquial, i a construir la nova església parroquial després de la guerra civil.

– L’espai públic situat al carrer d’en Saura, 2-8, es dirà Pati del cumu de les noies, amb motiu que l’edifici que hi ha al davant que havia fet les funcions d’escola bressol municipal, va funcionar com a escola comunal de noies entre 1901 i 1976.

– L’espai públic situat a la Ronda Vilassar, 16-22, entre els carrers de Santa Maria i Santa Eugènia, serà Notari Arús, amb motiu del fet que Jaume Arús i Font (1840-1899) exercí de notari a Vilassar de Mar, on hi va desenvolupar un paper destacat en el camp cultural i en favor de la causa catalanista.

– L’espai del carrer Lluís Guardiola, 32 passarà a dir-se Maria Freser, amb motiu del fet que Maria Ferrés i Puig (1874-1964), que signava els seus quadres com a Maria Freser, juntament amb Carme Rovira, són les dues úniques pintores locals femenines del darrer segle, en un temps en què el món de les arts era dominat pels homes.

– L’espai públic situat a l’illa delimitada pels carrers de Sant Artur, Jeroni Anyé i de l’avinguda Lluís Companys (on es troba la nova biblioteca municipal) serà Felicià Sust i Vives, amb motiu de la important contribució que realitzà en favor de Vilassar de Mar. Capità de la marina mercant, va ser pioner en el camp de la fotografia i en el de la filmografia, en els quals deixà un important llegat per donar a conèixer el Vilassar de Mar de la seva època (1874-1960).

El setè, la reserva de facultats de l’Ajuntament, en relació als acords de delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i ICV, el vot en contra d’ERC i el PP i l’abstenció del PSC. 

El vuitè, l’aprovació de l’adequació de determinats articles del conveni col·lectiu regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei del Patronat municipal d’escoles bressol de Vilassar de Mar, període 2008-2011, es va aprovar per unanimitat. 

El novè, l’aprovació de l’estructura organitzativa de l’àrea de Serveis territorials, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, l’abstenció d’ICV i el vot en contra del PSC.

El desè, l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2009, en el pressupost de l’Ajuntament, mitjançant crèdit extraordinari i suplements de crèdit, per un import total de 246.680,21€ finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i PP, i en contra del PSC. Aquests diners es destinen a diferents partides, entre elles 116.370 euros per a manteniment d’infraestructures de l’enllumenat públic, i 28.900 euros per a manteniment d’infraestructures de vies públiques.  

L’onzè, l’aprovació del reglament de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ICV i PP i el vot en contra d’ERC per reservar-se el dret de presentar al·legacions en el punt del reglament referit als donatius de documents. 

El dotzè, la moció del grup d’ICV-EUiA-EPM en suport a les actuacions realitzades pels CEIPS i les famílies vilassarenques afectades pel retall en les hores dels vetlladors/es a les escoles públiques, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, ICV i PP i l’abstenció del PSC. Mitjançant aquesta moció l’Ajuntament instarà el Departament d’Educació de la Generalitat a que no es redueixin les hores dels vetlladors assignats a les escoles del nostre municipi, un tema que la regidora d’Educació de l’Ajuntament va dir que ja s’estava fent.  

El tretzè, la moció del grup d’ERC per a l’aplicació dels avantatges, en l’àmbit municipal, a que dóna accés el nou títol de família monoparental,  es va aprovar per unanimitat de tots els grups. L’acord recull que la Regidoria de Serveis Socials farà un estudi econòmic per valorar les bonificacions a aplicar pel bon èxit del desplegament del nou títol de família monoparental. 

El catorzè, la moció del grup municipal del PSC-PM, sobre el manifest de 25 de novembre de 2009, Dia Internacional contra la violència de gènere, es va aprovar per unanimitat. 

El quinzè, la moció del grup municipal del PSC-PM sobre el fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 2010, es va rebutjar. El PSC demanava la creació d’una comissió per tractar de forma conjunta, entre tots els grups municipals, el destí del fons, i que finalment l’aprovació del destí definitiu del fons s’aprovés a través d’un Ple extraordinari. CiU va posar com a condició per aprovar la moció que el fet de convocar un Ple extraordinari no constés a la moció i que fos la comissió la que decidís si calia o no un Ple. El PSC no va cedir a aquesta petició i finalment la moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU, els vots a favor del PSC, ICV i PP i l’abstenció d’ERC.

El darrer punt, el setzè, la moció del grup municipal del PSC-PM per una major transparència, participació i voluntat de rendir comptes a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, es va retirar de l’ordre del dia per estudiar si alguns dels punts que incloïa xocaven amb la llei de protecció de dades.  

En el torn de precs i preguntes, per part del públic, una de les representants de l’AMPA del Pérez Sala va explicar la situació que es viu a l’escola respecte el retall d’hores de vetlladores de la Generalitat assignades als tres infants de l’escola que requereixen atenció especial.

Per part dels grups a l’oposició, tots a excepció del PSC i amb motiu de la llarga duració del Ple, van decidir passar-les per escrit. Des del PSC es va preguntar per la tardança en l’obertura de la biblioteca i per si s’havia estudiat l’impacte que tindrà per a l’Ajuntament la directiva Bolkestein.

Leave a Reply