Resum del ple ordinari de dijous 15 de juny

El ple ordinari del 15 de juny, entre d’altres punts, va aprovar de forma inicial les bases per a la concessió de subvencions per a les entitats esportives sense ànim de lucre. Els criteris d’atorgament de subvencions es basen en el nombre d’esportistes, la capacitat econòmica i el foment de l’esport femení dels clubs o entitats. Les bases es publicaran al BOP i estaran exposades al públic durant el termini de 30 dies al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU, Cs i PSC i les abstencions de Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. Algunes formacions van demanar que entre els criteris també es tingués en compte als esportistes amb discapacitats o els èxits esportius dels clubs. El regidor d’Esports, Àngel Font, va explicar que cal buscar altres fórmules perquè l’Ajuntament pugui donar un cop de mà en aquests casos concrets i que algunes es podrien fer mitjançant les bases de subvencions generals.

 

El segon punt de la part resolutiva, referent a la cancel·lació i devolució de la garantia del quiosc de premsa situat al passeig dels Pins a la seva primera adjudicatària, es va aprovar per unanimitat. Des del consistori, en l’apartat de precs i preguntes, es va avançar que la intenció és tornar a posar a concurs el quiosc.

 

A la segona part del ple, de mocions no resolutives, la primera que constava a l’ordre del dia, presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede per donar suport al manifest de Rebel·lió primària, finalment va ser retirada pel propi grup proposant perquè un dels acords feia referència a partits polítics concrets i això impedia que molts grups municipals la votessin a favor en considerar-la una moció “polititzada”. Vilassar de Mar sí que pot/sí puede la tornarà a presentar sense referències a cap formació política en el seu redactat, en el proper ple.

 

La següent moció no resolutiva la va presentar Cs per pal·liar el dèficit de canviadors per a nadons accessibles tant per a homes com per a dones. La moció, aprovada per unanimitat de tots els grups del plenari, insta a l’Ajuntament a instal•lar en cadascun dels edificis públics municipals un canviador que sigui accessible tant per a dones com per a homes. També insta a l’Ajuntament a que estudiï aplicar una bonificació en l’impost d’obres i construccions per a tots aquells establiments privats que facin una reforma i instal•lin aquests canviadors i també l’insta a què estudiï l’aplicació d’una bonificació en la taxa d’obertura per als nous locals que estiguin dotats d’aquests canviadors. Des del govern, la regidora d’Igualtat, Núria Arasa, va explicar que actualment hi ha canviadors de nadons per a l’ús de dones i homes a l’equipament de la Biblioteca Municipal i al de l’Escola Nàutica.

 

Per urgència, es van presentar dues mocions més:

 

La primera la va presentar el grup municipal de CiU, de suport a la iniciativa per a la reforma horària, i es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció de Babord, que es va abstenir. Segons va explicar aquest darrer grup, els faltaven elements de judici com ara què passarà amb el salari o les condicions de treball de les persones. Amb els acords d’aquesta moció, s’insta al govern municipal a donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la reforma horària, a adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la reforma horària, i a comprometre’s a iniciar el procés per a la implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa amb propostes concretes mitjançant la creació d’un grup o comissió de treball.

 

L’altra moció d’urgència la van presentar conjuntament el PSC, ERC-VdM diu Sí i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede de suport a la moció del sindicat UGT a l’objecte d’eradicar les pràctiques espúries en la contractació a l’administració pública. L’objectiu de la moció és el de regular les subcontractacions en les administracions públiques i eradicar pràctiques que precaritzen el mercat laboral. Entre els acords, s’insta al govern municipal a prendre les mesures escaients en els plecs de condicions de contractacions d’empreses per evitar la utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis en l’administració pública a excepció d’aquelles que respectin sempre el conveni sectorial corresponent; s’insta al govern de la Generalitat a incrementar el nombre d’inspectors de treball i crear un òrgan de treball específic que persegueixi el que és un frau encobert a la Seguretat Social o bé que aquesta actuï d’ofici, i s’insta al Congrés dels Diputats a la derogació immediata de la reforma laboral. La moció es va aprovar amb els vots a favor dels tres grups proposants i Babord, les abstencions de Gent per Vilassar de Mar i Cs, i el vot en contra de CiU. Des de CiU no estaven conformes amb el punt 4 dels acords de la moció pel que fa a la derogació de la reforma laboral ja que això significava, va dir el seu portaveu, tornar a la del 2011. Des de Cs també es va argumentar que la derogació “sense més” de la reforma laboral els generava un marc incert.

 

En l’apartat de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede es va preguntar, entre d’altres, pel sistema de reg i horaris a les zones verdes durant l’estiu; per la pantalla d’informació electrònica (smartpoint) de l’av. Montevideo que passa notícies desfasades en el temps; i per les queixes dels veïns sobre l’estat de la platja, entre d’altres. Des del PSC, entre d’altres qüestions, es va preguntar sobre si s’havia fet alguna cosa al respecte del tancament dels forns de pa Daunis, que han tancat amb menjar a dins la botiga. La regidora de Promoció de la Salut i l’alcalde van respondre que s’està en contacte amb l’Agència de Salut Pública i que s’han fet requeriments a l’empresa, uns requeriments que també s’estendran a l’administrador concursal. Per part de Babord, es va preguntar pels guals privats que no tenen placa i que no paguen el degut import; pel no funcionament d’un semàfor a la Ronda Vilassar amb Maria Vidal i pels ascensors de la platja. Des de Cs i CiU no es van formular preguntes. Per part del públic tampoc va haver-hi preguntes.

 

L’espai “Crònica” ofereix avui divendres el resum del ple i el balanç de la sessió plenària per part de les forces polítiques de govern i oposició: