Resum del ple ordinari d’ahir dijous

Ahir dijous al vespre va tenir lloc una sessió plenària ordinària a la segona planta de Casa Consistorial, amb 17 punts en l’ordre del dia. Una desena de persones van assistir a aquest ple que, entre altres qüestions, va aprovar la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la ubicació definitiva del segon centre d’atenció primària (CAP).

La sessió es va encetar amb l’aprovació, per unanimitat, de les actes del plens celebrats el 5 de juny i el 7 de juliol.

Quant al punt 1, l’assenyalament de les festes locals per a l’any vinent, va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i PP i l’abstenció d’IC-dilluns de pasqua granada, i el 25 de juny, festa major.

Quant al punt 2, es va aprovar inicialment, per unanimitat, l’expedient 1/2008 de modificació de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal d´Escoles Bressol a través d’un suplement de crèdit per import total de 110.000 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria destinat a despeses generals.

Quant al punt 3, la modificació del preu públic núm 1.1 de serveis prestats a les escoles bressol municipals a aplicar a partir del primer de setembre d´enguany, es va aprovar amb el vot a favor de CIU i IC-Verds, l’abstenció del PSC i ERC i el vot en contra del PP. S’aplica un increment del 4% a les quotes, es mantenen sense variació el tiquet del menjador, les permanències i les bonificacions. El PSC va tornar a expressar la seva disconformitat per no estar representat al consell del Patronat Municipal d’Escoles Bressol.

Quant al punt 4, la delegació a la Junta de Govern Local de les competències respecte de l’establiment i regulació dels preus públics, es va deixar sobre la taula. Des que fa 20 anys que es van implantar els preus públics a l’administració local, l´Ajuntament de Vilassar de Mar ha tingut delegades en la Junta de Govern Local les competències relatives a l’establiment, modificació i regulació dels preus públics, “per raons d’agilitat i eficàcia” Aquesta situació només ha tingut una excepció, com a conseqüència de l’acord adoptat en el ple del 28 d’abril de 2005 pel qual es van revocar les competències delegades a la Junta de Govern Local. La causa d’aquest acord va ser la situació minoritària en què es trobava l´anterior executiu local, en mans del PSC (6 regidors d’un total de 17) circumstància que, segons va dir l’oposició llavors, “deixava sense lògica democràtica les delegacions, ja que el sentit dels acords podia ser diferent, en funció de qui els adoptés, ple o junta de govern”. L’actual executiu va portar al ple aquest punt ja que considera que amb un equip de govern majoritari, la situació actual “permet i aconsella tornar a la normalitat en aquest tema”. Aquest punt es va retirar de la sessió, a petició del PP, que va demanar un informe jurídic sobre aquesta qüestió al secretari de l’Ajuntament.

Quant al punt 5, la modificació de l’ordenança fiscal número 4 de l´impost de construccions, instal.lacions i obres, es va aprovar provisionalment, per unanimitat. El gravamen que s’aplica en aquest cas a la base imposable és del 4%.

Quant al punt 6, la modificació de l’ordenança fiscal número 7 relativa a la taxa per la tramitació d’expedient i l’expedició de diferents documents administratius, incloses llicències urbanístiques, es va aprovar provisionalment, per unanimitat. En aquesta ordenança s’introdueix, per una banda, una tarifa, d’igual import al de la llicència de parcel.lació urbana per a la llicència de divisió de propietat horitzontal, d’exigència legal recent, i per l’altra banda el pagament previ quan es sol.licitin informes certificats de la secció tècnica amb l’objectiu d’evitar que una vegada demanats i realitzats, no es passin a recollir i s’obviï el seu pagament.

Quant al punt 7, delegació i ratificació de delegacions en la Diputació provincial de Barcelona de les funcions de liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic, es va aprovar provisionalment per unanimitat. S’han introduït com a novetat la liquidació, inspecció i recaptació de l’impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO), la liquidació de la taxa per a la concessió de llicències urbanístiques, la d’ocupació de la via pública i la d’expedició de plaques d’obres, sempre i quan vagin lligades a la concessió de llicències urbanístiques que generin també liquidació per l´impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO). L’objectiu d’aquestes delegacions és la de poder practicar liquidacions definitives sobre el cost real final de les obres, tal i com estableix la normativa vigent. Fins ara l´Ajuntament de Vilassar de Mar, com la majoria de consistoris, procedia a liquidar provisionalment l´ICIO en funció del pressupost d’execució material de les obres a realitzar, i no efectuava, per la seva complexitat tècnica i la dificultat d’obtenir elements probatoris, liquidacions definitives.

Quant al punt 8, l’adequació de determinats articles del conveni col.lectiu regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament per al període 2008-2011 a la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i dones, es va aprovar per unanimitat. Els articles que s’adapten van referits a excepcionalitats en vacances, dies de permís en el casos de defunció, accident, malaltia greu o hospitalització de familiars, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, excedència per interès particular, comissió paritària i retribucions complementàries.

Quant al punt 9, la ratificació del conveni interadministratiu entre els consistoris de Vilassar de Mar i Cabrera de Mar, formalitzat el 7 de maig de 2008, relatiu a la contractació del servei públic de vigilància, salvament i socorrisme a les platges, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC i PP i en contra d’ERC i IC-Verds. PSC, ERC i IC-Verds van exposar al govern les queixes que, segons van dir, havien rebut d’alguns ciutadans sobre el funcionament d’aquest servei. La major part anaven encaminades a demanar més presència de socorristes a les platges. ERC va lloar la tasca de vigilància, salvament i socorrisme de platges duta a terme per Creu Roja durant molts anys. L’alcalde Joaquim Ferrer (CiU) va recordar que Creu Roja va decidir no presentar-se al concurs d’adjudicació d’aquest servei.

Quant al punt 10, l’addenda (contingut addicional) del conveni de col.laboració per a la promoció, execució i manteniment de les obres del soterrament del tram urbà del Torrent de la Santa, es va aprovar per unanimitat. El 19 de gener de 2006 l´Ajuntament i l´Agència Catalana de l´Aigua van signar el conveni d’execució i manteniment de les obres del projecte de soterrament del tram urbà d’aquest torrent; atès que, segons explica el govern “ha estat impossible executar la totalitat de les obres dintre de l’anualitat inicialment prevista, es va sol.licitar a l’Agència Catalana de l´Aigua una modificació del conveni per poder justificar despeses durant l’anualitat de 2008.

Quant al punt 11, la presentació a la plenària d’una proposta d’informe favorable de l´Ajuntament sobre el canvi de nom per a l’IES Vilassar de Mar, va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, IC i PP i l’abstenció del PSC i ERC. La regidora d’educació i cultura, Laura Martínez (CiU) va recordar que el Consell Escolar d‘aquest institut, després de realitzar un procés participatiu, va aprovar el 15 de maig d´enguany atorgar-li el nom d’IES Pere Ribot. El següent pas d’aquest procés de canvi de nom serà el trasllat d’aquest acord al Departament d’Educació del govern català perquè hi doni el seu vist-i-plau. Tant el PSC, com ERC i IC-Verds van recordar que Vilassar de Mar ja té un carrer i una escultura en record de mossèn Pere Ribot. La regidora d’educació i cultura va recordar que aquesta proposta presentada pel Consell Escolar de l’IES Vilassar de Mar va ser fruit d’un acord unànime.

Quant al punt 12, la presentació al ple d’una proposta d’acord per cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya els terrenys municipals ubicats a tocar de Mossèn Pere Ribot i La Muralla per a la ubicació definitiva del segon equipament sanitari del poble, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, en contra del PSC i l’abstenció d’IC-Verds

Quant al punt 13, la modificació puntual del Pla General d’ Ordenació Urbana, en l’àmbit de les illes del Mercat Municipal i Can Bisa i dels convenis urbanístics subscrits entre l’ Ajuntament i els senyors Bosch, Guixé, Expósito i González, es va aprovar amb els vots a favor de CiU i PP i en contra del PSC, ERC i IC-Verds.
La modificació estima parcialment les al.legacions presentades, entre altres, per IC-Verds (referida a la preservació de la façana de Can Bosch, també anomenat Can Marçal) i el PSC (referida a l’ampliació de l’estudi de viabilitat amb un informe sobre l’impacte social de l’increment d’habitants), i en desestima unes altres. El PP va demanar màxima transparència en aquest procés, IC-Verds va proposar esperar 3 anys per encetar aquest procés degut a la situació de crisis econòmica que està patint tot el pais, i va criticar, el projecte de construir vivendes de protecció oficial a sobre de l’equipament cultural de l’illa de Can Bisa. ERC, per la seva banda, va acusar el govern, en mans de CiU, de no tenir un projecte cultural per al poble, acusació que l’alcalde va rebutjar. Segons Ferrer, l’aposta cultural de CiU passa per Can Bisa, la realització d’activitats a l’equipament que substituirà l’actual Patronat Parroquial i el recolzament a l’Ateneu Vilassanès. El PSC, per la seva banda, es va mostrar crític amb el fet que no s’hagin contemplat vivendes de protecció oficial a la zona del Mercat Municipal

Quant al punt 14, el canvi de nom de l’Escola Bressol Municipal, es va deixar sobre la taula.

Quant al punt 15, la moció presentada per IC-Verds contra la Directiva Retorns (relativa als procediments i normes comunes als estats membres per al retorn dels immigrants de tercers països que es trobin il.legalment al territori), va ser rebutjada amb els vots a favor d’IC-Verds, PSC i ERC i el vot en contra de CIU i PP. Segons IC-Verds, aquest informe prioritza els aspectes més repressors de la política migratòria, centrats en l´internament, les expulsions, les repatriacions i les mesures coercitives sense garanties de respecte als drets humans i a la vida de les persones migrades. Es recorda que el govern espanyol vol ampliar fins als 60 dies l´internament dels immigrants en situació d´il.legalitat “tot i les condicions deplorable dels centres d’internament del nostre país”. A més IC-Verds acusa l’executiu de José Luís Rodríguez Zapatero de vulnerar de forma continuada “els drets més bàsics de les persones migrades en situació irregular, doncs permet el manteniment d’autèntics forats negres”. La moció, a més de rebutjar la Directiva del Retorn, per considerar-la un atemptat contra els drets humans, demanava al govern espanyol que garanteixi els drets bàsics de les persones migrades en situació irregular.

Quant al punt 16, la moció d’IC-Verds relativa a la decisió del Consell de la Unió Europea d’ampliar la jornada laboral a 65 hores setmanals, va ser aprovada amb els vots a favor del PSC, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció de CiU. Aquesta directiva, segons IC-Verds, “obre les portes a jornades laborals abusives i dificulten encara més la conciliació de la vida personal i laboral, un dels problemes principals de la ciutadania”.

Quan al punt 17, la moció d’IC-Verds sobre declaració de béns declarats pels membres de la corporació, va ser rebutjada. CIU, PSC, PP van votar en contra, ERC es va abstenir i IC-Verds va votar a favor. IC-Verds recorda que des de 1985 a tot el pais els alcaldes i regidors tenen l’obligació de declarar els seus béns i que des de 2007 aquesta declaració ha de ser pública. D’acord amb això, la moció demanava que aquesta declaració fos pública. L’alcalde va explicar que es consultarà l’Agència Catalana de Protecció de Dades sobre l’aplicació de la legislació vigent en aquesta qüestió.

Per unanimitat es va votar la introducció d’una moció d’urgència, presentada per ERC, de suport al centenari de la creació de la senyera estelada. La moció, que va ser aprovada amb els vots a favor de CIU, PSC, ERC i IC-Verds i el vot en contra del PP, demana que l’Ajuntament, entre altres accions de suport a la plataforma i els col.lectius que impulsen la celebració d’aquest centenari, pengi una bandera estelada el dia de la Diada i demana que en un futur que es doni el nom de Vicenç Albert Ballester a una plaça del nostre poble.

La segona part de la sessió era la de control i seguiment de la gestió per part del ple; l’alcalde Joaquim Ferrer va donar compte dels decrets d’alcaldia.

El torn de precs i preguntes va encetar-se amb la intervenció dels partits polítics de l’oposició.
El regidor del PP, Abraham Cobo, va avançar que presentaria les preguntes per escrit.
Pel que fa al regidor d’IC-Verds, Roger Solé, va preguntar al govern per l’Espai Jove. El regidor de joventut, Josep Solà (CiU), va contestar que amb motiu de la reorganització del servei de joventut el govern ha optat per optimitzar recursos i ha decidit concentrar totes les activitats per a joves en un únic espai físic, a l’equipament municipal del carrer de Sant Jaume, davant de l’estació de Renfe. Solé va tornar a posar sobre la taula la manca de places d’escola bressol pública a Vilassar de Mar, i va demanar al govern la realització de millores en l’enllumenat públic a alguns carrers de la població.
El regidor d’ERC Damià del Clot va centrar la seva intervenció en la Festa Major, preguntant quins principis es van seguir per programar dins de la festa major el Summer Festival i l’opinió del govern al voltant del retard de l’inici del concert del grup Hombres G, retard motivat per la retransmissió en una pantalla gegant instal.lada al camp de futbol Xevi Ramon del partit que disputaven les seleccions espanyola i italiana.

El regidor del PSC Josep Albert Petit va interessar-se també per l’Espai Jove, la situació de l’expedient que ha de portar fins a la creació d’una escola municipal de música i va demanar una valoració del Summer Festival. Petit va acabar la seva intervenció fent referència de nou a les queixes que havia rebut per part d’alguns ciutadans al voltant del funcionament del servei de vigilància, salvament i socorrisme de platges.

En el torn corresponent al públic, la primera intervenció va ser la Maria Teresa Sierra, en representació de la secció local de la Creu Roja. Sierra va voler deixar clars el motiu pel qual aquesta entitat, que ha gestionat durant 8 anys el servei de vigilància, salvament i socorrisme de platges no va concòrrer al concurs de licitació d’aquest servei que s’ha fet aquest any. Sierra explica que l’entitat havia valorat la possibilitat de presentar-se a concurs, però no va fer-ho, ja que els estudis econòmics que havia realitzat aportaven un resultat negatiu, i afegeix que no volien presentar la seva oferta sense totes les garanties de qualitat que consideren mínimes. Segons Sierra, l’Ajuntament paga ara per la realització d’aquest servei menys del que pagava en anys anteriors. Sierra va rebutjar que Creu Roja hagi decidit no presentar-se al concurs de licitació del servei per l’obligació legislativa d’haver de tributar l’iva.

Seguidament Jesús Arroyo, en representació de la Plataforma En Defensa del PAP, va demanar al govern la retirada dels contenidors i la reimplantació del sistema de la recollida de la brossa porta a porta amb millores.

L’exregidor d’IC-Verds José Vargas va suggerir al govern que, abans que s’enderroquin les instal.lacions on fins fa poc estava ubicada l’Escola d’Adults, la realització d’una festa per als antics alumnes d’aquesta escola, que guarden molts bon records del seu pas per aquestes instal.lacions, ubicades a l’edfici del Patronat Parroquial. Vargas també va demanar al govern que faci complir als paradistes del Mercat Municipal la normativa referida a l’obligatorietat de posar els preus dels productes als aparadors. L’alcalde, Joaquim Ferrer (CiU), es va comprometre a fer complir la normativa.

Aquest ple, que va durar més de dues hores i mitja, es podrà veure properament pel canal privat Vilassar TV (canal 21 UHF / només en analògic)

Leave a Reply