Resum del ple ordinari d’ahir

La sessió plenària d’ahir dilluns va aprovar, entre altres punts, l’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus sòlids de forma definitiva, una moció d’IC-Verds per a promoure la creació d’horts urbans, la prorrogació fins a finals de 2019 del contracte de concessió de la gestió i explotació del camp de futbol amb la Unió Esportiva Vilassar i el recolzament institucional de l’Ajuntament a la candidatura del CEIP Pérez Sala als premis Catalunya d’Educació 2009, entre altres temes.  

Pel que fa al punt 0, van ser aprovades per unanimitat les actes dels plens anteriors corresponents als dies 02 d’abril i 11 de maig.

Quant al punt 1, es va aprovar per unanimitat la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local  del 14 d’abril de 2009 d’aprovació inicial de l’expedient de prestació de suport jurídic de l’Ajuntament a la fundació Unió Esportiva Vilassar, en relació al préstec a concertar per la fundació amb La Caixa, per finançar la compra i instal•lació de gespa artificial i obra civil complementària en el camp municipal de futbol “Xevi Ramon”.

El punt 2, la modificació de la concessió de la gestió i explotació del camp municipal de futbol “Xevi Ramon”, a favor de la fundació Unió Esportiva Vilassar, es va aprovar per unanimitat. La modificació consisteix en ampliar el termini del contracte de concessió de gestió i explotació del camp amb la Fundació Unió Esportiva Vilassar fins al 31 de desembre del 2019. S’estableix una subvenció anual fins a aquest mateix any.

Pel que fa al punt 3, es va aprovar, amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, l’abstenció del PSC i el vot en contra d’IC-Verds, el plec de condicions per constituir una societat mixta, amb un 30 % de participació de l’Ajuntament i un 70 % de l’empresa privada, destinada a prestar serveis de neteja i manteniment a edificis i instal.lacions municipals.
Quant al punt 4, amb el vot a favor de CiU, ERC i PP, l’abstenció d’IC-Verds i el vot en contra del PSC, es va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana referent a l’annex 1 “normes especials per estacionaments”. Aquesta modificació suposa que, en el cas de construcció d’una nova vivenda, l’Ajuntament de Vilassar de Mar no demanarà aval quan tècnicament no es pugui construir o aconseguir aparcament.

Respecte al punt 5, amb el vot a favor de CiU i PP i el vot contrari del PSC, ERC i IC-Verds, es va aprovar definitivament  l’ordenança municipal reguladora de la gestió de residus sòlids de Vilassar de Mar, aprovada inicialment en el ple del 4 de desembre de 2008 . Es van desestimar les al•legacions presentades per l’associació de la Plataforma en defensa del PAP.

Quant al punt 6, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC, la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Personals i creació d’una nova plaça i nou lloc de treball d’auxiliar tècnica/a de joventut.

Respecte al punt 7, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC,  IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Territorials i creació de diverses noves places i llocs de treball i modificació d’altres. S’incorpora el nou lloc de treball de cap jurídic administratiu de l’àrea de serveis territorials, el d’inspector d’obres, serveis i medi ambient, i la plaça i lloc de treball d’auxiliar tècnic de medi ambient. Alhora es modifica la plaça i lloc de treball d’arquitecte tècnic.

Quant al punt 8, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC,  IC-Verds i PP  i l’abstenció del PSC la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i la creació de llocs de treball a les àrees de serveis personals, territorials i generals.

Pel que fa al punt 9, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC una moció del grup municipal d’ICV sobre els horts urbans. En aquesta moció es demana que l’Ajuntament es comprometi a promoure un mínim de 22 horts urbans de característiques similars als planejats a la zona de les Pinedes, abans de finalitzar aquesta legislatura. També demana que l’equip de govern es comprometi a buscar el consens amb tots els grups municipals per decidir la ubicació, el model i reglament d’activitats i usos dels futurs horts urbans.  En la  redacció inicial de la moció es demanava que l’execució dels horts es realitzés abans del final d’aquesta legislatura.  IC-Verds va retirar aquesta petició del redactat de la moció, ja que  CiU va posar com a condició  per a recolzar aquest punt que es fes aquesta esmena.
Quant al punt 10, es va aprovar per unanimitat una moció de tots els grups municipals de suport del consistori municipal al CEIP Pérez Sala de Vilassar de Mar com a candidat als premis Catalunya d’educació 2009. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre d’Educació Infantil i Primària Pérez Sala de Vilassar de Mar ha presentat la candidatura del CEIP Pérez Sala per a la categoria “institucions que han contribuït al procés de construcció d’una escola catalana de qualitat al servei de la societat catalana i que s’han distingit per la defensa de l’educació i els seus valors”. L’Escola Pérez Sala té una història de més de 30 anys. El director de l’escola va agrair en el torn de precs i preguntes el recolzament de tots els grups polítics a aquesta candidatura.

A continuació, per unanimitat es va aprovar entrar per urgència una moció per tal de qualificar  jurídicament com a “bé patrimonial”  la finca destinada a l’Escola Els Alocs. Aquesta qualificació jurídica està requerida per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La moció es va aprovar per unanimitat.
Aquesta plenària, per ser de caràcter ordinari, va tancar-se amb el temps dedicat als precs i preguntes. El PP va explicar que presentaria les preguntes per escrit. IC-Verds  va mostrar la seva queixa per la ubicació d’algunes illes de contenidors. ERC va preguntar pel Pla de Desenvolupament del Barato, les obres del Patronat Parroquial i el nivell de reciclatge assolit amb el sistema d’illes ecològiques. El PSC va preguntar, entre altres temes, pel balanç del govern de la darrera edició del “Mar de flors”, les mesures preses pel govern municipal per informar sobre el procés de transició a la TDT, el pla jove, l’oficina d’habitatge i la campanya informativa “Fem un Vilassar millor”, entre altres temes. Per part del públic es va preguntar sobre els nivells de reciclatge assolits amb el sistema de contenidors, la data d’obertura de la nova biblioteca i els horts urbans, entre altres qüestions.

Leave a Reply