Resum del ple del 21 de març

El ple ordinari celebrat aquest passat dijous 21 de març, retransmès per Vilassar Ràdio, va aprovar, entre d’altres temes, que l’Arxiu Municipal passi a dir-se Arxiu Municipal Damià Bas i que la sala d’actes de la Biblioteca Municipal Ernest Lluch sigui a partir d’ara la Sala Maria Gràcia Gelpí. Segons va explicar l’alcalde, els tràmits s’iniciaven a petició del Centre d’Estudis Vilassarencs i seguint el reglament d’honors, reconeixements i distincions de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’Arxiu portarà el nom de Damià Bas, reconegut amb la medalla d’honor de Vilassar de Mar i de cronista oficial i que en els últims anys de la seva vida va ser voluntari del mateix Arxiu, en reconeixement a la seva tasca de dedicació a l’estudi i difusió de Vilassar de Mar, de les seves persones i de la seva història. Maria Gràcia Gelpí va ser mestre i bibliotecària i la sala d’actes de la Biblioteca portarà el seu nom en reconeixement a la seva tasca en favor de l’ensenyament, la cultura i l’associacionisme a Vilassar de Mar. Tots els grups municipals van coincidir en què són reconeixements merescuts i que en el cas de la Maria Gràcia Gelpí, a més, serveix per donar visibilitat a la dona.

Altres punts aprovats a la plenària van ser els següents:- El Ple va aprovar, per unanimitat, les actes dels plens de l’11 i el 25 de febrer.

– El regidor d’Hisenda va donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2018 i del Patronat Municipal d’Escoles Bressol. I també va donar compte de l’informe anual emès per la intervenció de l’Ajuntament, dels informes d’omissió de la funció interventora, dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2018.
– Es va ratificar, per unanimitat, la dissolució del Consorci de Comunicació Local, el qual va ser extingit el 2015 donat que les seves funcions van ser assumides per la Xarxa Audiovisual Local (XAL). La finalitat del consorci era promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves programacions, una tasca que ara desenvolupa la XAL.
– Es va aprovar l’inici de l’expedient per a la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions, per a actuacions de conservació, rehabilitació, millora i/o reparació de façanes, unes bases que van entrar en vigor el 8 de març de 2017. Per a la modificació de les bases es crearà una Comissió d’Estudi on cada grup municipal estarà representat per un regidor/a amb l’objectiu de definir els criteris i la quantia d’aquesta subvenció. El punt es va aprovar amb l’abstenció de Babord motivada perquè la composició de la Comissió està limitada amb veu i vot només a persones regidores.

En el capítol de mocions es van presentar dues.:

La primera, del grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per iniciar la substitució progressiva de les lents dels semàfors del nostre municipi per figures igualitàries, paritàries i inclusives; eliminar de l’espai urbà tota aquella senyalització que tingui un impacte negatiu en la igualtat entre dones i homes i pintar diversos passos de vianants amb frases com per exemple: ‘Per la igualtat, ni un pas enrere’ o ‘Caminant en igualtat’, es va aprovar amb les abstencions de Cs, Babord i el Grup Municipal Demòcrata i els vots a favor de la resta de grups. Des de Cs no es veia clar el fet d’escriure en el terra frases que puguin generar distracció en la conducció. La regidora no adscrita i la del PSC es van mostrar a favor de tot el que sigui afavorir la igualtat. Des de Babord es va explicar que el redactat de la moció quedava curt perquè no contemplava la diversitat de gènere i es reduïa només a semàfors i passos de vianants. Per a Babord cal obrir un espai de debat amb la ciutadania sobre aquest tema per treballar propostes. Des de Gent per Vilassar de Mar es van mostrar d’acord amb la línia de Babord però van explicar que votarien a favor perquè la moció inclou que aquestes propostes es debatran en el Pla d’Igualtat i que ha de ser allà on s’han de prioritzar. Des del Grup Demòcrata es va criticar al grup proposant que faci mocions que s’han de debatre en la Comissió del Pla d’Igualtat perquè, segons van afirmar, ja estan condicionant-lo. Des d’ERC es van mostrar a favor perquè interpreten la moció com un punt de partida que ha de treballar-se des de la Comissió del Pla d’Igualtat.

La segona moció, presentada pel grup municipal Demòcrata, per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades, es va aprovar amb els vots en contra de Babord, l’abstenció de la regidora no adscrita i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i els vots a favor de la resta de grups: PSC, Cs, Gent per Vilassar de Mar, ERC-VdM diu Sí i el grup municipal Demòcrata. La regidora del grup municipal Demòcrata va explicar que es tractava d’una moció que neix d’un debat en el Consell d’Alcaldes del Maresme i que és la proposta que fa l’Associació Catalana de Municipis perquè s’aprovi en tots els municipis i així pugui tenir força. Entre els acords, hi ha instar al govern de la Generalitat per tal que d’una manera concertada amb els ajuntaments s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica; fer arribar als grups parlamentaris i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes; reclamar al govern espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat perquè siguin revertits en recursos materials i humans dels Mossos d’Esquadra i instar al govern muniicpal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi. Per a la regidora no adscrita, Olga Zuloaga, l’acord de la moció que demana l’elevació de penes per aquesta tipologia de delictes és el que fa que s’abstingui ja que creu que ha d’anar acompanyat d’altres mesures. Per a la regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, també aquest acord, provoca la seva abstenció perquè explica que no està demostrat que elevant les penes disminueixin els actes delictius. Des del PSC la seva regidora va voler fer matisacions a cada un dels acords de la moció tot i que va dir que per coherència amb el que havia votat el seu grup al Consell Comarcal votaria a favor. Des de Cs van recordar que el ple va aprovar una moció sobre seguretat presentada pel seu grup i que aquesta d’ara no la contradiu sinó que la complementa amb mesures a curt termini i per això la votarien a favor. Des de Babord van votar en contra perquè no compartien el contingut ja que consideren que la solució al problema no passa per un augment de l’escala punitiva ni tampoc compartien la forma: “crear més alarma social fa créixer els estigmes”, van afirmar. Per a Gent per Vilassar de Mar es tracta d’una moció que prové de l’ACM amb un contingut més generalista i van estar d’acord amb que cal una revisió jurídica de tot plegat perquè ara per ara el sistema de penes no és dissuasiu. Des d’ERC es va recalcar que per al govern municipal la seguretat ciutadana és prioritària i van explicar tot el que s’havia fet des de l’Ajuntament per minvar el repunt puntual de robatoris al municipi.

En el torn de precs i preguntes, la regidora no adscrita va mostrar la preocupació d’alguns veïns i veïnes per la manca de visibilitat quan circules amb vehicle pels carrers Mont i Enric Granados en arribar a la confluència amb el carrer Colom.

Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, la regidora va recordar la pregunta del cens d’amiant que no se li va contestar en el darrer ple i va preguntar sobre la zona d’ombres que s’ha col·locat a la plaça Vicenç Casanovas i que en una banda té el pals angulats i no rodons, fet que consideren perillós en un espai d’infants. El regidor d’Urbanisme li va explicar que ja s’està estudiant com solucionar-ho.

Des del PSC, respecte al debat generat en el punt de la moció relacionada amb el Pla d’Igualtat, es va demanar a les dones del plenari que es recolzin molt més quan hi ha propostes del Pla d’Igualtat.

Des de Cs no es van formular preguntes.

Des de Babord es va posar sobre la taula el manifest conjunt que han fet públic les ampes d’escoles i instituts de Vilassar de Mar que alerta de la possible pèrdua d’una línia de P3 al municipi, i van preguntar al govern què pensa fer si finalment el Departament d’Ensenyament de la Generalitat decideix tancar la línia. Respecte a aquesta pregunta, el regidor d’Educació, Josep Solé, va explicar que el compromís adquirit amb la Generalitat per poder sortir a la preinscripció amb totes les línies actuals de P3, és a dir 8, era que es pot arribar a perdre una línia d’una de les escoles si una escola de dues línies no arriba a 29 inscrits. Babord també va preguntar per l’estat de licitació de la senda que ha d’unir la platja de Vilassar de Mar amb la de Premià de Mar; i, entre d’altres temes, va demanar que es convoqui la Xarxa d’Inclusió Social. Finalment, des del grup Demòcrata es va preguntar quin motiu tècnic impedia que la parada de bus del carrer Manuel Roca, que genera queixes entre els veïns, es desplaci al carrer Nou.

Per part del públic, una ciutadana va comentar alguns dels punts de la plenària i va preguntar al govern si era cert que s’estava construint una nova mesquita o centre de culte al polígon industrial. Per part del govern se li va respondre que no es tenia constància i que ho consultarien.

L’espai “Crònica” ofereix aquest divendres 22 de març el resum del ple i el balanç de la sessió (13h, 14’30h, 16h, 19’30h) per part de govern i oposició.

Àudio del ple: