Resum del ple de setembre

El ple ordinari del passat dijous 26 de setembre va aprovar, entre altres qüestions, el reglament que regula el funcionament del Consell d’Infants de Vilassar de Mar (aprovació inicial), les festes locals a Vilassar de Mar per a l’any 2020, iniciar la redacció del reglament de participació ciutadana així com la creació de la comissió d’estudi per a l’elaboració del nou contracte de gestió de residus, neteja viària i les ordenances vinculades.

El ple va començar amb l’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 31 de juliol. El punt es va aprovar per unanimitat amb el prec del PSC, al qual també es va afegir Junts per Vilassar, que a l’acta es faci una descripció breu del que els grups municipals demanen o pregunten en el torn de precs i preguntes.

Seguidament es va aprovar de forma inicial el reglament del Consell d’Infants de Vilassar de Mar, el que regula el seu funcionament. El reglament quedarà a exposició pública durant el termini de 30 dies a partir de la publicació al BOPB. Si no es presenta cap reclamació, quedarà aprovat definitivament. Aquest punt es va aprovar per unanimitat i va comptar, entre el públic, amb la presència de dues conselleres del Consell d’Infants i algunes famílies. Tots els grups municipals van posar en valor la tasca que es fa des del Consell d’Infants, òrgan de participació on els infants reflexionen i fan propostes sobre aquells projectes que considerin necessaris per millorar el poble, la qualitat de vida dels infants i garantir el respecte als seus drets.

Els tres punts següents servien per donar compte, per tant no es votaven, i en ser tots tres d’Hisenda es van tractar de forma conjunta. Respecte les línies fonamentals del pressupost 2020, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, de l’equilibri pressupostari i de l’objectiu del deute, seguint el pla de sanejament. Pel que fa al seguiment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del segon trimestre del 2019, el regidor d’Hisenda va explicar que es preveu un tancament del 2019 amb romanent de tresoreria positiu, un deute viu al voltant del 74% i l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la ràtio legal del deute viu, va dir, no compleix amb la regla de la despesa perquè és necessari l’aprovació d’un pla econòmic financer, que l’alcalde ja ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona en data de 15 de març de 2019. Pel que fa al donar compte sobre el període mig de pagament a proveïdors, Solé va dir que durant el 2n trimestre del 2019 era de 14,64 dies.

El punt 6, la ratificació del decret d’alcaldia, del 2 d’agost de 2019, d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per donar cobertura a l’execució de sentència ferma que es preveu per a l’exercici 2020, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, Junts per Vilassar i PSC i l’abstenció de Babord i Cs. Des del govern d’ERC-Gent per VdM, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que aquest any és el tercer que es porta a aprovació aquest punt perquè fins ara la sentència no és ferma però es preveu que ho sigui durant l’exercici del 2020. La demanda interposada contra l’Ajuntament, relacionada amb el projecte de can Vives, és per un import de gairebé 4 milions d’euros. Solé va explicar que l’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic es fa perquè en cas de sentència condemnatòria per a l’Ajuntament, el consistori pugui disposar d’un crèdit, de part de l’Estat, per poder pagar. Des de Cs no es va fer cap comentari en aquest punt; des del PSC es van mostrar a favor perquè si es perd el judici no hi haurà més remei que fer front a l’obligació de pagar; des de Babord van denunciar la mala gestió de la SA municipal en les dues legislatures de CiU, fent referència al Mercat i al projecte de can Vives. Van mostrar-se d’acord en la sol·licitud d’adhesió al Fons d’Impuls Econòmic per fer front a la possible sentència però en desacord amb l’acció del govern durant la darrera legislatura denunciant que van voler pactar amb la part demandant on està l’empresa Star Law. Junts per Vilassar va recordar que en aquest punt no s’estava parlant d’una multa sinó d’una resolució de contracte que una de les parts ha incomplert. I des del govern d’ERC-Gent per VdM van recordar a Babord que precisament l’obligació com a govern era arribar a pactes per evitar aquesta possible sentència desfavorable.

En el punt 7 es van escollir les festes locals de Vilassar de Mar per a l’any 2020. Per unanimitat, els dos festius locals per a l’any vinent seran el dia 1 de juny, coincidint amb la segona Pasqua, i el dia 25 de juny, per Festa Major. Tot i votar a favor, Babord va demanar que de cara als propers anys es consultin les dates amb els sindicats i comitès d’empresa del municipi i va criticar que aquest any les dues festes coincidissin en el mateix mes i que una d’elles estigui vinculada a una festa religiosa, referint-se a la segona Pasqua.

El punt 8, la redacció del reglament de participació ciutadana de Vilassar de Mar i constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que es va abstenir. El reglament té per objecte impulsar i regular els espais, mitjans i procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la vila en la gestió municipal. El punt aprovat també acorda la constitució d’una comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte d’aquest reglament. La comissió estarà formada per membres de la corporació, cada grup municipal amb un regidor, amb veu i vot. Des de Cs es va recolzar la proposta perquè la portaven al seu programa electoral. “Entenem necessari promoure i posar en valor la participació ciutadana per tal que aquesta sigui representativa i efectiva” va explicar el seu portaveu, Juan Díaz. Per part del PSC, el seu portaveu Quico Zamora, va afirmar que aquest reglament és de màxima importància per a la bona gestió del govern i del municipi i va encoratjar a tots els grups a dotar la comissió de contingut efectiu i eficient per fer real la democràcia participativa. Per a Babord, que es va abstenir, el seu portaveu Pau Arona va explicar que tot i ser una oportunitat perquè Vilassar de Mar necessita d’un reglament valent, real i vinculant per dotar la població de mecanismes de participació directa, la composició de la comissió hauria de ser més flexible i no només limitada a regidors. La regidora de Participació Ciutadana d’ERC-Gent per VdM, Montse Gual, va explicar que a la reunió abans del ple ja es va dir que aquest seria un tema que decidiria la mateixa comissió. Gual va recordar que la llei obliga a que sigui una comissió la qui faci el reglament i que aquesta estigui formada per regidors. Va recalcar que en cap cas el govern es nega a que la participació s’ampliï i va recordar que serà un tema que es podrà decidir a la mateixa comissió. Des de Junts per Vilassar van fer una proposta amb la voluntat que tots els grups votessin a favor del punt. Van proposar que la comissió es constitueixi amb regidors i que la pròpia comissió decideixi enretirar-se en favor de la creació d’una taula, que pogués estar participada per d’altres, que fos la taula la que fes el treball d’elaboració del reglament i que després ho retornés a la comissió per a la seva aprovació. La regidora de Participació, Montse Gual, va tornar a recordar que la forma de comissió és perquè obliga la llei i que la comissió haurà de ser qui decideixi quina serà la millor manera de treballar.

El punt 9, el conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre al municipi, es va aprovar per unanimitat de tots els grups. En concret, es tracta del tractament dels embornals de la via pública, llocs on es troben larves dels mosquits tigre per l’aigua estancada que s’hi troba. Des de Junts per Vilassar es va recordar que a més d’aquest tractament a la via pública cal fer des de l’Ajuntament conscienciació veïnal sobretot als que tenen patis i jardins. La seva portaveu, Laura Martínez, també va recordar que cal actuar amb altres plagues, com la de rates i coloms, que al seu entendre no estan ben resoltes al municipi.

El punt 10, el conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme, per al projecte L’Herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca, a cofinançar pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que es va abstenir. El projecte pretén posar en valor el patrimoni cultural i històric del Maresme mitjançant la creació de sis rutes temàtiques al llarg de la comarca. Segons aquest conveni, l’Ajuntament haurà d’avançar 36.003,13 euros en tres anualitats. Al final del projecte, el Consell Comarcal retornarà a l’Ajuntament 13.444,35 euros que corresponen a la subvenció rebuda FEDER. Entre les actuacions que li corresponen a Vilassar de Mar hi ha la contractació de l’estudi de senyalització i posterior instal·lació de la senyalització de cinc rutes turístiques (Llegat iberoromà/ Torres de guaita, defenses i fortificacions/ Modernisme/ Patrimoni indià/ Indústria tèxtil); i la contractació de l’estudi de senyalització del camí de Sant Jaume, i posterior instal·lació de la mateixa. Cs va votar a favor. Des del PSC, que va votar a favor, aquest conveni és positiu perquè ajuda en la promoció com a poble, una promoció que creu es va deixar perdre quan es va suspendre el Mar de Flors. Per a Babord, que es va abstenir, costa comprendre l’enfocament turístic del projecte ja que entén la massificació turística com un risc. L’abstenció la van explicar com “un Sí a la divulgació però un No des d’una perspectiva de turistificació”. Per a Junts per Vilassar, que va votar a favor, la proposta no està plantejada per atraure turisme forani sinó de la comarca.

El punt 11, la proposta conjunta formulada per tots els grups de l’oposició, Junts per Vilassar, Babord, PSC i Ciutadans, per a la constitució, amb caràcter temporal, de la comissió d’estudi per a l’elaboració del nou contracte de gestió de residus, neteja viària i les ordenances vinculades (fiscal i reguladora), es va aprovar per unanimitat. La regidora de Babord, Elena López, va ser l’encarregada d’explicar-la. López va recordar que l’esmentat contracte es va iniciar al març del 2003 i que després de diverses pròrrogues i modificacions preveia la seva finalització el passat 30 d’abril del 2019. El 18 d’abril el ple va aprovar una pròrroga de 9 mesos que finalitzarà el 31 de gener de 2020. Per als grups de l’oposició, es tracta d’un contracte “esgotat, un sistema de gestió que no assoleix els resultats que ja exigeixen les normatives, a més de ser el contracte de serveis més costós de l’Ajuntament, prop de 2,5 milions d’euros anuals”. Els grups de l’oposició coincideixen en què en les condicions del nou servei s’exigeixi l’assoliment dels objectius de recollida selectiva tant quantitatius i qualitatius marcats per les normatives actuals; es doti d’un sistema que minimitzi les molèsties en l’operativa del servei (soroll, alteracions trànsit, olors…); incorpori en els procediments i obligacions mecanismes de transparència i seguiment dels objectius establerts; incorpori en el contracte uns criteris d’abordatge integral per la minimització i l’òptim tractament dels residus i la millora ambiental; que les característiques del nou contracte generin una fiscalitat justa, equitativa i sostenible; i incorpori criteris d’eficiència en el model de contractació. La regidora Elena López va afirmar que hi ha “manca de diligència de l’equip de govern que ha tingut temps des de juny de 2015 per treballar-la i manca d’ambició per afrontar-la ja que no es plantegen canvis profunds en el sistema de segregació dels residus”. A banda de les conseqüències mediambientals, López va recordar que per a l’any 2020 tots els municipis hauran de reciclar el 50% dels residus nets que produeixen ja que entra en vigor una directiva europea. Això implica, va dir, que la recollida bruta estigui al voltant del 60-65%. Lòpez va explicar que a Vilassar de Mar, segons dades de l’Agència de Residus de Catalanya, al 2018 la recollida selectiva bruta era del 50-56% del total dels residus generats, un 40,33% de recollida selectiva neta, “lluny de l’objectiu del 50% marcat pel 2020”, va dir. Respecte a aquesta proposta conjunta de l’oposició, des del govern va parlar el regidor de Medi Ambient, Joan Roca. Roca va afirmar que tot i no estar d’acord amb la part expositiva de la proposta vol que la comissió actual, creada l’anterior legislatura i que no té un format formal, continuï la feina que estava fent. Roca va recordar que es va exercir el dret a la pròrroga del contracte perquè a l’abril acabava el contracte i al juny eren eleccions i davant un possible canvi de govern fos el nou govern el que decidís el que volia fer amb aquest contracte.

La moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per a la implementació de mesures i accions necessàries per al manteniment òptim de les condicions de salubritat, neteja i higiene de les nostres platges i el litoral marítim, va quedar rebutjada finalment amb l’abstenció de Babord, els vots a favor de Cs, PSC i Junts per Vilassar, els vots en contra d’ERC-Gent per VdM i el vot de qualitat de l’alcalde. Per al PSC l’esperit de la moció era inqüestionable; Babord no va argumentar la seva abstenció; per a Junts per Vilassar es tractava sobretot d’un problema de la xarxa de clavegueram municipal que a Vilassar de Mar no té la separació d’aigües pluvials de les residuals. Com a prec van demanar posar càmeres a les canonades d’aigües pluvials per comprovar, quan no plou, si hi ha habitatges mal connectats a la xarxa, posant d’exemple els de la ctra. d’Argentona. Per part del govern, que va votar en contra, va tornar a parlar el regidor de Medi Ambient, Joan Roca. Segons Roca es tracta d’una moció populista perquè no va acompanyada d’un estudi econòmic. Diu que el que demana la moció és una inversió molt potent, que suposaria aixecar tot el poble.

Seguidament es va donar compte dels decrets de l’alcaldia i es va passar al torn de precs i preguntes per part de l’oposició:

Des de Cs es va manifestar que ERC havia assenyalat públicament un treballador municipal, concretament l’agent cívic, en xarxes socials, quan exercia la seva feina de vetllar pel patrimoni públic. En concret es referia a l’acció sobre el monument de la dona nua de la plaça Pau Vila que es va vestir de groc i l’agent va retirar. Respecte a aquest punt Àngel Font, d’ERC i regidor de Governació, va explicar que la funció de l’agent cívic no era intervenir sinó comunicar-ho a la Policia Local.

Per part del PSC, es va fer el prec d’encarar la comissió de recollida de residus amb entusiasme per afrontar un problema real; es va demanar que la Bressoleta tornés a ser col·legi electoral perquè tenien queixes de veïns, sobretot gent gran, que veia lluny el Vaixell Burriac com a lloc de votació. Àngel Font va respondre que la Bressoleta no reunia les millors condicions com a col·legi electoral i va avançar que de cara a les eleccions del 10 de novembre hi hauran altres canvis de col·legis electorals: el fins ara col·legi electoral del Museu Monjo es traslladarà al vestíbul de l’Ateneu Vilassanès i 4 de les 8 meses del col·legi electoral de l’institut Pere Ribot es traslladaran a l’escola els Alocs. El PSC també es va fer ressò de les queixes veïnals del c. Sant Ramon després de les obres per convertir-lo en carrer de prioritat per al vianant ja que quan plou la pluja s’acumula al costat mar del carrer. El regidor d’Urbanisme va explicar que s’han fet tres proves i que l’Ajuntament no ha recepcionat l’obra perquè s’ha comprovat que hi ha un problema de desnivell. A l’obra han intervingut dues empreses i ara l’Ajuntament està en el punt de fer un requeriment perquè una de les dues empreses es faci càrrec de les deficiències detectades. El PSC també va preguntar arran de les ventades del 10 i 11 de setembre quins dispositius municipals es van articular abans i després de produir-se; quines accions s’han dut a terme respecte la Declaració de la Vall de Sant Mateu; sobre el motiu d’incidències en l’enllumenat públic; per quines autoritzacions hi ha vigents per música en viu als establiments al carrer; per quines reunions va tenir l’alcalde amb els veïns del carrer Rosa Sabater per informar de les obres que es feien; així com una relació del que s’ha fet respecte la moció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, de l’octubre de 2016, del cens d’amiant en equipaments públics.

Des de Babord es va preguntar per les mesures que havia pres el govern davant un veí que no té on viure i si hi ha algun protocol concret per a desnonaments; quina era la posició de l’Ajuntament vers la vaga mundial pel clima; van expressar les queixes dels veïns del carrer Santa Eulàlia-Via Octaviana sobre la recollida de residus a la matinada i van demanar els horaris que hi ha de recollida; també per si s’utilitzaven herbicides concretament en el voral de la N-II, i per la situació urbanística del carrer que travessa la urbanització del VICOR.

Des de Junts per Vilassar van tornar a fer la pregunta sobre si les darreres obres de clavegueram s’havien fet amb separació de les aigües pluvials de les residuals; sobre com està la renovació de la pàgina web municipal; sobre quins criteris s’havien seguit perquè el bus nocturn per a joves només fes servei el divendres i tingués un únic horari de retorn, i també van fer el prec al voltant de millorar la senyalització, especialment a la nit, de les noves illetes de formigó de la carretera d’Argentona arran de les darreres obres realitzades per la Diputació de Barcelona. En concret van preguntar si l’Ajuntament havia fet alguna demanda al respecte.

Per part del públic, un veí va expressar la seva queixa perquè des de l’Ajuntament no se li dona permís d’obres a casa seva perquè no està aprovat el pla especial urbanístic de protecció i catàleg del patrimoni. Demana agilitat i que en el proper Ple, el pla s’aprovi.

Àudio del ple:

L’espai “Crònica” ofereix aquest dilluns 30 de setembre (a les 13h, 14’30h, 16h, 19’30h.) el resum del ple i el balanç de la sessió per part de govern i oposició. Escolteu aquí l’àudio de “Crònica”: