Resum del ple de divendres 18 de setembre

El primer ple de l’Ajuntament després de les vacances, celebrat el dijous 17 de setembre, es va fer de manera telemàtica, a través de videoconferència. L’ordre del dia de la sessió, que es va retransmetre en directe per Vilassar Ràdio durant les quatre hores que va durar, constava de 13 punts.

En el primer punt es van aprovar per unanimitat, amb 20 vots a favor, les actes de les sessions dels dies 29/06/2020 i 16/07/2020.

El segon punt va servir perquè Carles Soler Novàs prengués possessió del càrrec de regidor en representació de Babord. Soler, que ja havia estat regidor d’aquest partit en anys anteriors, substitueix a Pau Arona. 

En el tercer punt, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2020 elaborat per Intervenció. Aquest pla recull les actuacions de control permanent i d’auditoria pública que s’han de realitzar durant l’exercici. Aquesta modalitat de control financer té per objectiu verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l’aspecte econòmic i financer i comprovar així que la gestió dels recursos públics segueixi els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Solé va explicar que per dur a terme aquestes actuacions de control financer, l’equip de Govern ha previst consignar un import anual de 25.000 eurosen el pressupost de l’Ajuntament i 15.000 més, també anuals, en el pressupost de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A.

En el quart punt, el regidor d’Hisenda va apuntar les línies fonamentals del pressupost de 2021, que segueixen les previstes per a l’exercici 2020 en el pla econòmic financer 2019-2020, i que tenen com a objectiu el compliment de l’estabilitat pressupostària, l’equilibri pressupostari i l’objectiu del deute.

El cinquè punt va servir perquè el regidor d’Hisenda donés compte del seguiment del segon trimestre d’enguany de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades en la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La previsió de tancament de l’exercici 2020, segons les dades d’execució del segon trimestre d’enguany, preveu un tancament de 2020 amb el compliment de romanent de tresoreria positiu i un deute viu al voltant del 70%.

Així mateix, es va recordar que el ple de l’Ajuntament va adoptar un acord sobre l’aplicació del romanent de tresoreria per realitzar despeses no previstes al pressupost 2019 prorrogat a l’exercici 2020 per despeses provocades per la covid-19 per un import d’1.076.800,00€. I que el ple també va adoptar l’acord d’aplicar el 20% del destí del superàvit de 413.163,53€ del romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost 2019, d’acord amb l’article 20 del Reial Decret de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de covid-19. 

El sisè punt feia referència a la informació requerida pel Reial Decret sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques. El regidor d’Hisenda va informar que l’Ajuntament de Vilassar de Mar està en una mitjana de 18,61 dies, per tant, “dins del que obliga la normativa”.

En el setè punt, el ple va donar compte de l’anul·lació de la quota de la taxa de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires de l’exercici 2020 per un import de 51.570,75 euros, d’acord amb el segon article de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de la via pública per la crisi motivada per la covid-19.

El vuitè punt feia al·lusió al decret d’alcaldia que anul·la parcialment la taxa de recollida de residus comercials dels establiments que han hagut de romandre tancats en motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi de la covid-19. Segons va informar Josep Solé, l’Ajuntament ha deixat de cobrar 32.173,76 euros a causa d’aquesta anul·lació parcial.

La part resolutiva del ple es va iniciar amb el punt nou, un dels que més debat va generar de tota la sessió, i que va aprovar la modificació de crèdits MC. 24/2020 mitjançant transferència de crèdit per import de 432.281,64€ en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2020. Aquesta xifra, segons va detallar el regidor d’Hisenda, és el resultat de donar de baixa la amortització de préstecs de rebuts a llarg termini, els interessos de préstecs a llarg termini, els interessos de préstecs a curt termini, les despeses per modificació o cancel·lació, altres despeses financeres i el fons de contingència. Així mateix, “una sèrie de partides de capítol 1, la major part de les qual són degudes a que tenim el pressupostos prorrogats i altres de capítol 2, que tenen a veure amb els arrendaments dels edificis de la SA que en els pressupostos de 2019 estaven con a inversió i la auditoria va fer passar a capítol dos de lloguer”. Aquesta modificació es va aprovar amb nou vots a favor d’ERC-Gent per Vilassar de Mar, sis abstencions de Junts per Catalunya i Ciutadans (Cs) i sis vots en contra de Babord i PSC.

En la seva argumentació, el portaveu de CsJuan Díaz, va qualificar “d’increïble” que l’equip de Govern “només hagi estat capaç d’aprovar tres pressupostos de cinc”. “Sé que les circumstàncies són especialment difícils, però es podia haver aprovat el pressupost d’emergència que els hi vam proposar per consensuar. Una altre vegada, però, vostès no presenten un pressupost quan és la seva obligació”, va afirmar Díaz.

En la mateixa línia, el portaveu del PSCQuico Zamora, va argumentar el seu vot en contra “perquè vostès no han fet l’esforç de presentar i negociar amb tots els partits un pressupost”. “No continuarem recolzant aquesta manera de governar que va fent modificacions. Els emplacem a presentar uns pressupostos per negociar”, va afegir.

El portaveu de BabordYabel Pérez, va anunciar el seu vot en contra després de titllar de “petit xantatge” la proposta de l’equip de Govern en considerar que se’ls demanava aprovar unes despeses “necessàries”, però “sense haver fet els deures” ni “haver tingut un espai de debat”. 

Per part de Junts per CatalunyaLaura Martínez, va assegurar que el seu grup s’abstenia “per responsabilitat”, però també va retreure a l’equip de Govern la manca d’uns pressupostos. “Podrien haver-los aprovat amb qualsevol grup de l’oposició, però ni tan sols els han presentat. Això és d’una deixadesa absoluta”, va afirmar Martínez.

En la seva rèplica i en representació del grup municipal d’ERC-Gent per VdM, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va recordar que aquesta “és la primera modificació (de pressupostos) que fem per no tenir pressupostos i degut a una circumstància molt especial com és la covid-19”.

En el desè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de delegació parcial de competències de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal del Maresme per la prestació del projecte d’informació, orientació i control del compliment de les mesures aplicades en la represa en matèria de política activa d’ocupació, dins del programa “Treball i Formació, línia extraordinària covid-19”. El Programa “Treball i Formació” està impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i té per objectiu facilitar a les persones en situació d’atur i amb més dificultats d’accedir al mercat de treball la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals.

L’onzè punt va obrir el torn de les mocions presentades per l’oposició amb l’aprovació, amb 12 vots a favor de l’oposició i nou abstencions del Govern, de la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Ciutadans per al desenvolupament i implantació d’una ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions per a la protecció contra la contaminació acústica.

Tots els grups van estar d’acord en la necessitat de regular aquest aspecte; Cs i Babord van recordar que al 2016 ja es va aprovar una moció en aquest sentit i el portaveu del grup de Govern va justificar la seva abstenció per l’absència en la moció de Cs d’un pressupost per a la seva implementació.

En el punt 12, es va rebutjar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans en contra de l’ocupació il·legal d’habitatges i per a l’elaboració d’un pla municipal d’habitatge. La proposta va tenir els vots a favor de Cs, l’abstenció del PSC i els vots en contra de Babord, Junts per Catalunya i ERC-Gent per Vilassar de Mar. Tots el grups van coincidir a assenyalar que la vila necessita més habitatge públic i assequible i es van mostrar a favor de crear una Mesa de l’Habitatge, com va proposar Ciutadans, per abordar el problema. Van rebutjar, però, la part de la moció que al·ludia a l’ocupació en considerar que són dues qüestions diferenciades, si bé tots els grups van estar d’acord en que s’ha d’actuar contra l’ocupació il·legal.

En el punt 13, l’últim de la part resolutiva, es va aprovar la moció, no resolutiva, presentada pel grup municipal de Babord, sobre la pacificació de la N-II. La proposta va comptar amb els 12 vots a favor de l’oposició i les nou abstencions del Govern.

La portaveu de Babord, Elena López, va qualificar la N-II com “una barrera insalvable entre el poble i el front marítim”, com “una font de contaminació” i com a exemple d’espai públic ocupat pel trànsit i no per les persones. Com a part de la moció, Babord va proposar que s’obri un procés participatiu entre la ciutadania per estudiar els possibles nous usos de la N-II; que s’insti als organismes competents a avançar en la construcció d’una xarxa cicable al Maresme i a ampliar l’oferta en la xarxa de Rodalies. En la seva argumentació de l’abstenció, el portaveu d’ERC-Gent per Vilassar de Mar va recordar que l’Ajuntament no té competències sobre els usos d’aquesta via, alhora que va assenyalar com a “una prioritat” la construcció de rampes per accedir al passeig Marítim.

A continuació, en la part de control, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 2301/2020 al 2887/2020.

L’última part del ple va estar dedicada als precs i preguntes per part de l’oposició. Cs va preguntar per la gestió dels accessos al pavelló Paco Martín, pel termini de la suspensió de llicencies d’obres urbanístiques, pel nombre de sancions que s’han imposat des que l’ús de la mascareta és obligatori i per com ha estat la tornada a les escoles.

El grup municipal del PSC, per la seva banda, va preguntar pels terminis del projecte de renovació del web de l’Ajuntament i per les obres de la pista Lluís Guardiola.

Babord va preguntar per quan està previst convocar el Consell Escolar Municipal; quan podran fer ús dels espais municipals les entitats; sobre diversos aspectes de l’ampliació de les terrasses dels bars; sobre expedients oberts a terrenys agrícoles i sobre quan es tornarà a fer el ple presencial. A aquesta última qüestió, un dels portaveus d’ERC-Gent per Vilassar de Mar va respondre que està previst que el ple d’octubre sigui presencial.

Junts per Catalunya va mostrar la seva incomprensió davant del fet que “l’Ajuntament segueixi encara tan tancat”; “que no hi hagi cap activitat cultural al municipi” i respecte a la gestió de les activitats extraescolars.

La sessió es va tancar sense la intervenció del públic, que, com en els anteriors plens telemàtics, podia entrar les seves preguntes via instància. 

Pel que fa a les valoracions que han fet a l’espai “Crònica” de Vilassar Ràdio els portaveus de les cinc forces polítiques amb representació municipal sobre aquest ple:

Per part del govern municipal, Àngel Font, portaveu d’ERC-Gent per Vilassar de Mar destaca que en la plenària de dijous es va aprovar tots els punts de la part resolutiva. Destaca, també, que en el torn de precs i preguntes es va poder respondre a inquietuds de vilassarencs i vilassarenques al voltant de les mesures anti Covid 19 generades a les entrades i sortides tant de les escoles com dels equipaments esportius municipals.

Laura Martínez , portaveu de Junts x Catalunya, denuncia que, actualment, no hi ha pressupost a l’Ajuntament però no perquè l’oposició l’hagi tombat, sinó perquè no tenen, segons ha dit, cap mena de planificació ni tan sols per pensar com gestionen els impostos que recapten de vilassarencs i vilassarenques. Martínez també denuncia el mal funcionament de cita prèvia, diu, dissenyat pel consistori i lamenta el poc costat que, segons ella, es fa a les activitats culturals al nostre municipi.

Carles Soler, que va tornar a ser nomenat regidor per la formació de Babord i s’estrenava aquest dijous, creu que el ple molts pocs temes a debatre i ho lamenta, diu, tenint compte les necessitats de Vilassar de Mar. Soler denuncia que el govern municipal no ha presentat cap proposta de pressupost i destaca que seguim funcionant, diu, a base de modificacions. Es mostra cofoi ja que la moció que va presentar la seva formació sobre la pacificació de la NII fos aprovada i demana un procés participatiu per pensar com Vilassar de Mar ha de recuperar aquesta artèria amb criteris de mobilitat Sostenible

Per la seva banda, el portaveu del PSC, Quico Zamora assegura que dijous va veure un govern sense capacitat per atendre els problemes de Vilassar de Mar. Assegura, a més, que han estat capaços de presentar un pressupost i que van funcionant amb modificacions de crèdit. Per a Zamora no hi ha projecte ni programa. Ho resumeix definint el govern municipal com a esgotat.

Finalment, Juan Díaz, portaveu de Ciutadans, admet una sensació agre-dolça. Dolça per que prosperes la moció presentada per la seva formació per regular el soroll i fer compatibles les activitats d’oci i culturals amb el descans del veïns. I agre perquè no es va aprovar l’altra moció que presentaven a la proposta en contra de l’ocupació il.legal

Àudio de l’espai “Crònica” del divendres 18 de setembre:

Àudio del ple de dijous 17 de setembre: