Resum del ple de dijous 25 de maig

El ple ordinari del 25 de maig va començar amb la presa de possessió de Montse Gual i Gibert com a regidora del grup municipal d’ERC-VdM diu Sí, al govern. Gual assumirà les mateixes regidories que fins ara tenia Raquel Zamora, que va deixar el càrrec per motius professionals. Això vol dir, que Montse Gual assumeix les regidories de Recursos Humans, Joventut, Comunicació, Noves Tecnologies i Atenció i Participació Ciutadana. Montse Gual, advocada de professió, va ser regidora a l’oposició a l’Ajuntament de Vilassar de Mar durant la legislatura del 2007 al 2011.
A continuació, es va donar compte del compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus ens dependents, i del seguiment del 1r trimestre de 2017 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Per últim, es va donar compte dels decrets d’alcaldia.

A la part resolutiva de la plenària, es va aprovar, per unanimitat de tots els grups, l’expedient núm. 10/2017 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. Així es dota amb 90.000 euros determinades partides: 40.000 € per a famílies, sense ànim de lucre, i subvencions de façanes, i 50.000 € per a famílies monoparentals en les ajudes amb l’IBI.

Els punt dos i tres, que anaven lligats, es van aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció de Babord que va votar en contra. Es tractava, en primer terme, de l’expedient núm. 11/2017 de modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdit per import d’1.200.000 €, finançat amb la concertació d’un préstec a llarg termini. I en segon terme, de l’aprovació del refinançament parcial per un import d’1.200.000 €, a condicions de prudència financera, amb Liberbank, SA de l’operació de crèdit sindicada amb l’Institut Català de Finances, La Caixa i el Banc de Sabadell d’import de 13.494.999,99 € amb l’objectiu de refinançar el préstec per millorar les condicions financeres. Un cop analitzades les condicions financeres i costos derivats del préstec d’import d’1.200.000 €, es desprèn un estalvi en despesa financera d’aproximadament 15.000 € per l’exercici 2017 (6 mesos) i pel total de la vida del préstec un estalvi d’aproximadament 300.000 €. Babord va votar en contra perquè, com ja ve dient al llarg de la legislatura, no creuen que s’hagi de renegociar el deute mentre no es coneix el resultat de l’auditoria que s’està fent a la SA Municipal.

El quart punt, va ser l’inici de l’expedient per a la redacció d’unes bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment del teixit empresarial del municipi. El Ple del 21 d’abril del 2016 va aprovar una moció del grup del PSC en aquest sentit i ara es constituirà una Comissió d’estudi per a la redacció de les bases que han de regular les subvencions, on cada grup municipal estarà representat per un regidor/ora. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, CiU i PSC i les abstencions de Cs, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. Des de Cs es va criticar que la dotació, de 40.000 euros, era insuficient i que ha estat fruit d’un acord interessat, fent referència al pacte del govern amb el PSC per a l’aprovació dels pressupostos del 2017. Des de Babord van referir-se a la composició de la comissió, que creuen hauria de ser més oberta, i també van criticar que s’utilitzi el vot ponderat. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede van abstenir-se per no estar totalment d’acord amb la moció.

El cinquè punt, va ser la modificació de les bases generals reguladores per a l’atorgament d’una subvenció sobre l’import de l’IBI, corresponent al domicili habitual de propietat, a aquelles persones que siguin titulars de família monoparental. Les bases que ara es modifiquen són les que es van aprovar el 23 de desembre de 2016 en la part que diu que per poder beneficiar-se de l’ajut s’han d’haver pagat prèviament els rebuts de l’any en curs. Ara es modifica per tal que per accedir a aquests ajuts s’hagin pagat els rebuts de l’any anterior. Així, aquestes famílies no han de pagar tot l’IBI de l’any en curs directament de la seva economia, sinó que ho poden fer amb l’import amb el que han estat beneficiàries. La modificació es va aprovar per unanimitat.

El sisè punt va ser la modificació de l’acord de ple de data 23 de juliol de 2015, de règim de retribucions i indemnitzacions de l’alcalde i regidors, retribucions per assistències al ple i assignacions als grups polítics municipals. Es modifica per la incorporació de la nova regidora al govern, que no tindrà la mateixa dedicació que la que fins ara hi havia i la retribució serà diferent. Montse Gual tindrà una retribució bruta anual de 26.682,18 €, amb una dedicació del 70%. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i el PSC, les abstencions de Cs i CiU i els vots en contra de Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

El setè punt, la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilassar de Mar es concreta en canvis en l’àrea de Serveis Territorials, amb la creació d’una plaça de Tècnic d’Administració Especial, i la modificació d’un lloc de treball de Tècnic de Planejament i espai públic que passa a anomenar-se Tècnic de Planejament i obra pública i canvia de categoria A2 a A1. La modificació de la plantilla es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i PSC i les abstencions de Cs, CiU i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. Babord, tot i el seu vot a favor, va dir que era un sí condicionat perquè vol que es treballi en l’organigrama i la distribució de funcions i responsabilitats dins l’àrea per millorar en eficiència. Des de CiU es va dir que no compartien res del que ha fet el govern en Recursos Humans en aquesta legislatura i que el govern no té una visió global de les necessitats. Des del govern es va argumentar la necessitat d’aquestes noves incorporacions en la plantilla per la marxa del cap de l’àrea de Serveis Territorials i pel volum de feina que té el departament.

A la part de control, es van presentar set mocions no resolutives:

La primera la van presentar les formacions de l’equip de govern (ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar), d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum i es va aprovar amb els vots a favor dels grups proposants, CiU i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Cs.
La segona moció la va presentar Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions per rebutjar rotundament els comportaments contraris a la mínima ètica política que vénen coneixent en relació a l’anomenat cas Lezo referent a la corrupció. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor de tot el plenari, a excepció de CiU que es va abstenir, tot i que les formacions polítiques van dir que haguessin preferit que la moció fos genèrica en contra de tots els casos de corrupció i no es basés en un cas puntual contra un partit concret.
Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va presentar una altra moció perquè l’alcalde iniciï les actuacions per instar al govern central que elimini el text íntegre de la disposició addicional vint-i-setena de l’esborrany dels pressupostos generals de l’Estat 2017, que consideren un atac al principi d’autonomia dels municipis. La moció va quedar aprovada amb els vots a favor del grup proposant, Babord i ERC-VdM diu Sí, l’abstenció de Gent per Vilassar de Mar i el PSC, i els vots en contra de CiU i Cs.

Babord va presentar tres mocions: la primera per regular les percepcions dels regidors/ores municipals que tinguin assignada una retribució en altres òrgans, alts càrrecs i direcció pública, que demanava que un electe que treballi en diferents administracions públiques renunciï a l’import per assistència a ple. La moció es va rebutjar amb l’únic vot a favor de Babord, l’abstenció de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, i els vots en contra d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC, Cs i CiU. Els partits que van votar en contra van coincidir en el fet que això ha de ser una opció voluntària de cada persona.La segona moció de Babord era per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb l’epidèmia del VIH/SIDA i es va aprovar per unanimitat de tots els grups.La tercera moció presentada per Babord, per aturar la destrucció del corredor de la Cisa, instant a l’Ajuntament de Premià de Dalt a aturar les obres, també va quedar rebutjada. Cs, CiU, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar van votar-hi en contra en considerar que un ajuntament no pot instar a un altre a que aturi unes obres i que hi ha d’altres vies per fer-ho. PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede van votar a favor de la proposta de Babord.

Per part de Cs, es va presentar una moció en defensa de la democràcia, la igualtat, la pluralitat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols. La moció va quedar rebutjada amb els vots a favor de Cs, l’abstenció del PSC i els vots en contra de la resta de formacions.

Finalment, els grups municipals de CiU, Babord, Ciutadans i VdM sí que pot van presentar una moció conjunta per destinar recursos a processos participatius d’inversions per a l’any 2017. La moció volia que una part dels diners aprovats amb la Diputació de Barcelona es destinessin a continuar amb el procés de pressupostos participatius. Des del govern es va explicar que això era impossible perquè els diners de la Diputació ja estaven compromesos amb obres que no es poden fer enrere com són els 250.000 euros per a la reforma de l’edifici de la Suïssa (al Pérez Sala), la tanca de la deixalleria o les obres en el clavegueram. Des del govern, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va dir als grups que proposaven la moció que “es va perdre l’oportunitat de continuar amb el projecte de pressupostos participatius quan no es van aprovar els pressupostos del 2017”. La moció, però, es va aprovar amb els vots de tots els grups, a excepció dels dos que formen l’equip de govern, ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, que van votar en contra.

En l’apartat de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/ sí puede es van interessar per la situació del Museu de la Marina, el mal ús que alguns anunciants fan de les cartelleres municipals o el llarg temps que es triga en respondre les instàncies. També van fer un prec perquè la Festa Major pugui fer econòmica, social i mediambientalment sostenible els seus esdeveniments. Per part del PSC es va demanar que es comencin a fer les actuacions previstes al PMUS, i des de Babord es va preguntar per la problemàtica de falta de punts de llum a les places amb el que es troben les entitats quan volen fer actes, per la nova interceptora d’aigües a la Ronda Vilassar, que fa soroll quan passen per sobre els vehicles, i pel manteniment del parc del Calafats, entre d’altres qüestions. La resta de grups van dir que formularien les seves preguntes per escrit.