Resum del ple de dijous 18 d’abril

El passat dijous 18 d’abril al vespre va celebrar-se ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La sessió va ser retransmesa en directe per Vilassar Ràdio i estava formada per una desena de punts en l’ordre del dia, entre els quals hi havia tres mocions no resolutives. La sessió no va aplegar la totalitat dels regidors, ja que van assistir-hi 17. Entre els regidors que no van poder assistir es troba Olga Zuloaga, que al no ser-hi present, no va poder participar en les votacions.

Pel que fa al primer punt, es van aprovar per unanimitat les actes dels plens del 21 de març i 2 d’abril.

Quant al segon punt, es va donar compte del compliment de remetre informació sobre el pla pressupostari a mitjà termini (del 2020 al 2022). El pla, que incorpora les previsions que consten al pla de sanejament aprovat al ple de juliol de 2014 per als anys 2020, 2021 i 2022, preveu el mateix que a l’exercici de 2018 i, en referència a l’exercici de 2019, incorpora el pressupost d’enguany aprovat inicialment el març.

En relació al tercer punt, es va donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2019 elaborat per la Intervenció. Es va informar de les actuacions a realitzar, consignades en aquest pla.

Pel que fa al punt quart i cinquè, la modificació de la denominació del carrer Doctor Modrego per la de carrer de La Mar i de la plaça Carles Trias per la Plaça del Barato, respectivament, ambdós es van aprovar per unanimitat. ERC-VdM Diu Sí va recordar que amb aquesta modificació culmina el procés iniciat amb la moció aprovada el 22 de setembre de 2016 per a la revisió de la nomenclatura i simbologia dedicades a personatges franquistes, feixistes i militaristes a la via pública i que els noms nous portats a la plenària van sorgir d’una votació popular.Totes les formacions van expressar la seva satisfacció pel canvi de nom. VdM sí que pot/sí puede i el PSC van subratllar que estan molt contents que hi hagi hagut un procés participatiu; Ciutadans, Babord i Grup Municipal Democràta van manifestar que els hauria agradat que la participació hagués estat més àmplia i van suggerir al govern continuar treballant per a millorar els processos participatius; des del Grup Municipal Demòcrata es van lamentar “que no s’hagues fet una tasca més pedagògica” en el sentit d’explicar als veïns i veïnes afectats el perquè d’aquest canvi

En relació al sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM Diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede i l’abstenció de Babord, Grup Municipal Demòcrata, Ciutadans i PSC la pròrroga del contracte de gestió de serveis de recollida de residus urbans i de neteja de la via pública amb Urbaser . El regidor de medi ambient, Joan Roca (Gent per Vilassar de Mar) va explicar que la pròrroga es realitza per un període de 9 mesos, que el servei es prestarà per a aquest temps i que la pròrroga ve deguda per la finalització del contracte amb Urbaser. La pròrroga té un cost de 1.887.078 euros.VdM sí que pot/sí puede va recordar que el contracte per gestionar la recollida de residus i neteja viària és el més important de l’Ajuntament, ja que és el de major import, va afegir que durant aquesta pròrroga s’ha de treballar consensuadament entre totes les forces polítiques en la comissió que s’ha creat per aconseguir que el proper contracte s’adapti millor des del punt de vista econòmic i ecològic a les necessitats del poble i va suggerir que la ciutadania hauria de poder aportar la seva opinió sobre aquest tema. El PSC, Ciutadans i Babord van manifestar que aquest tema s’hauria d’haver deixat ja resolt en aquesta legislatura. Babord va recordar que va suggerir la incorporació d’un tècnic per a -entre altres qüestions, però principalment- revisar l’actual contracte. Babord va demanar “activar al màxim” la comissió de treball i va suggerir que dins d’ aquesta comissió es pogués debatre fins i tot el model de recollida de residus que es vol per al nostre poble, que implicaria un canvi d’ordenança i va recordar que s’han presentat mocions al ple que s’haurien de tenir en compte en la comissió. El Grup Municipal Demòcrata va considerar que “hi ha hagut mala gestió” i “deixadesa” en el procés que ha de portar a la confecció del nou plec de condicions del que ha de ser del nou contracte de recollida de residus i neteja viària. Tant el Grup Municipal Demòcrata com Babord van dir que els sembla que nou mesos és poc temps per treballar aquest tema.Gent per Vilassar de Mar va subratllar que el govern creu que “no era d’elegància política deixar embastat aquest tema quan estem a les portes d’eleccions municipals” ja que potser el nou govern que sorgeixi de les urnes podria no estar d’acord amb el nou contracte que es confeccioni d’acord amb el nou plec de condicions i va afegir que van preferir que fos el nou executiu qui entomés aquesta qüestió. Des del Grup Municipal Demòcrata es va assenyalar que el que hagués estat elegant és “haver complert els terminis i haver arribat al màxim de consens” i va suggerir als grups polítics que si volen un canvi de model en la recollida de residus i neteja viària que incloguin el seu posicionament als programes electorals.

Seguidament es va entrar en la part de mocions no resolutives.

La primera, que era el punt setè, estava presentada pel grup municipal de Babord-CUP-PA, per lluitar contra la criminalització dels i les joves i adolescents migrats sols i per dotar econòmicament l’estratègia catalana d’acollida i integració.Babord va explicar que “aquesta moció és molt necessària” i que s’ha de donar resposta a les necessitats formatives i socials d’aquest col·lectiu. Seguidament va descriure les mesures contemplades en la moció: declarar Vilassar de Mar municipi lliure de xenofòbia i racisme, a treballar de manera col·laborativa i en xarxa amb entitats, moviments socials i persones voluntàries per desmuntar rumors i estereotips sobre diversitat cultural i per afavorir les relacions basades en la igualtat, el respecte i el reconeixement mutu de drets davant dels diverses discriminacions que dificulten la convivència al municipi. També proposava comprometre a l’Ajuntament a impulsar, en el marc de la Xarxa d’Inclusió social existent, un espai de debat de propostes i treball en xarxa amb la participació d’entitats, moviments socials i persones voluntàries, per treballar col·lectivament amb altres municipis i donar resposta a les necessitats socials i formatives que tenen els joves que resideixen en centres d’acollida maresmencs. La moció també instava la Generalitat i el govern espanyol a aplicar diverses mesures.VdM sí que pot/Sí puede va explicar que s’ha de treballar la prevenció de delictes d’odi i va afegir que creu que ha quedat diluït en la moció el treball realitzat en la Xarxa d’Inclusió Social i que cal impulsar-la. El PSC va recordar les mesures adoptades pel govern espanyol respecte al fenomen dels joves i adolescents migrats sols i va demanar coordinació entre administracions. Ciutadans va dir que està d’acord amb el fons de la moció però va afegir que en el seu contingut no figuren altres temes a considerar, com la situació laboral de les persones que treballen als centres d’acollida d’aquests joves i les qüestions referides a la seguretat ciudatana, que li haurien donat “una visió més global, més integral” a la moció, segons Ciutadans, i per aquest motiu s’abstenien.Gent per Vilassar de Mar va recordar que aquest col·lectiu és competència de la Generalitat i no dels consistoris i va mostrar el seu acord amb el contingut de la moció i va afegir cal prendre noves mesures i destinar-hi més recursos econòmics, tot i que aquesta qüestió no sigui competència dels ajuntaments.El Grup Municipal Demòcrata va mostrar el seu desacord amb Ciutadans i el PSC quan van al·ludir a la seguretat ciutadana, va afirmar que no s’ha de realitzar l’associació d’idees de “menors no acompanyats” i “delinqüència” i va recordar que justament el que busca la moció és no criminalitzar aquest col·lectiu. El PSC i Ciutadans van respondre que en les seves intervencions no van criminalitzar aquest col·lectiu.Babord va contestar que “efectivament, s’ha de donar una resposta global” a aquest fenomen i va recordar que els joves d’aquest col·lectiu formen part de la nostra societat i resideixen al municipi i “és el nostre deure oferir el que puguem, sense treure cap responsabilitat a la Generalitat i a l’Estat Espanyol” i que per aquesta raó en la part final de la moció que presentaven a la plenària s’instava a aquestes administracions a l’aplicació d’una sèrie de mesures. Quant al tema de les situació laboral de les persones que treballen als centres d’acollida, aquesta qüestió no té relació – va manifestar Babord- amb el contingut de la moció.En relació al punt 2 d’aquesta moció, que feia referència a “comprometre a l’Ajuntament a personar-se com a acusació particular contra qualsevol persona del municipi que cometi un delicte d’odi”, va ser objecte de debat per com està redactat aquest punt, per part d’alguns regidors, en concret del PSC , Grup Municipal Demòcrata i ERC-VdM Diu sí, ja que entenien que, tal com està formulat, podria donar peu a confusió. Finalment, després de les reflexions que sobre aquesta qüestió es van posar sobre la taula, Babord va mostrar-se d’acord en procedir a la seva supressió i a continuació, d’acord amb el procediment legal per a aquests casos, del que va informar el secretari de l’Ajuntament, es va procedir a votar la supressió d’aquest punt en concret , supressió que va quedar aprovada per unanimitat. Babord va avançar que té la intenció de continuar treballant sobre aquest punt des de la Xarxa d’Inclusió Social. Seguidament el que es va sotmetre a votació va ser el contingut global de la moció, havent extret prèviament, com dèiem, aquest punt , i la moció va quedar aprovada per unanimitat.

Pel que fa al vuitè punt, la moció presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar l’alcalde que iniciï les actuacions per fer els estudis necessaris per a la posada en marxa del sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) mitjançant la implantació de màquines de recollida automàtica amb gratificació, es va aprovar amb els vots a favor de VdM Sí que pot/Sí puede i PSC, en contra de Gent per Vilassar de Mar i l’abstenció d’ERC-VdM Diu Sí, Babord, Grup Municipal Demòcrata i Ciutadans. VdM Sí que pot/Sí puede va explicar que “els nivells de reciclatge no estan com haurien d’estar” i que la moció sobre el sistema de retorn “és un recolzament més” a la recollida de residus que es realitza a la localitat. En la moció es recordava que ja són més d’una quarantena de regions del món on s’aplica el sistema de retorn i en aquelles on hi ha anys d’experiència, tots els agents implicats estan satisfets amb la iniciativa. Es tracta d’un sistema de gestió de residus, en aquest cas d’envasos, que associa un valor a cada envàs perquè aquest sigui retornat pel consumidor per al seu reciclatge. Aquest sistema, combinat amb altres estratègies, pretén posar fi als danys econòmics i ambientals que l’abandonament d’aquests residus genera i un altre avantatge és la generació de nous llocs de treball, tant directes com indirectes. La moció explica que té cost zero per a l’administració central i les regionals, i a nivell municipal, s’autofinança des del primer moment, és compatible amb tots els sistemes de gestió de residus i suposa un estalvi per als ajuntaments en recollida, tractament i neteja de llaunes i ampolles de beguda. La moció també demanava a l’Ajuntament que afermi les campanyes amb la finalitat de millorar la conscienciació, sensibilització i participació dels veïns i veïnes en les accions locals de consum responsable, la lluita contra el canvi climàtic i l’economia circular.El PSC va explicar que caldria saber com ha funcionat el sistema de retorn a poblacions que el tenen i va afegir que tots els ajuntaments de la comarca estan treballant en el tema de l’economia circular a través del Consell Comarcal.Ciutadans va subratllar que “Catalunya és pionera en la gestió de residus” i que la solució passa per la gestió integral dels residus i la conscienciació de la població “a través d’altres arguments que no siguin el canvi monetari per una llauna que es diposita en una màquina”.Babord considera que aquesta moció aporta “una proposta molt concreta que per si sola se’ns fa molt curt”, i s’hauria d’incidir “en el model de consum i model de gestió de residus que genera aquest consum”.Gent per Vilassar de Mar va explicar que la moció “comença la casa per la taulada”, va titllar-la de “brindis al sol” i va afegir que on s’ha de posar l’accent és en la gestió integral dels residus. El Grup Municipal Demòcrata va explicar que s’ha de tenir present que hi ha pobles com Premià de Dalt que han retirat aquest tipus de màquines perquè allà “el sistema no ha funcionat”.ERC-VdM Diu Sí creu que és una “mesura aïllada”, que pot entrar a ser analitzada per al nou contracte que es faci de recollida de residus.

En relació al novè punt, la moció, presentada per Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar a l’alcalde que iniciï les actuacions perquè Vilassar de Mar formi part de la Xarxa de ciutats que caminen, es va aprovar amb els vots a favor de Vilassar de Mar Sí que pot/Sí Puede, ERC-VdM Diu Sí, Babord, Ciutadans, PSC, en contra de Grup Municipal Demòcrata i l’abstenció de Gent per Vilassar de Mar. Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede va explicar que la xarxa de Ciutats que Caminen és una associació internacional oberta a municipis i administracions interessades en millorar la situació dels vianants mitjançant la posada en marxa i l’intercanvi d’iniciatives dirigides a millorar l’accessibilitat universal, la seguretat viària i el propi medi ambient. La moció recorda que un dels acords de pressupostos municipals de 2019 a què van arribar amb el govern va ser reduir els límits de velocitat dels vehicles a 30 quilòmetres per hora. Els municipis adherits poden beneficiar-se de la seva pertinença a la xarxa d’aspectes com: realització de trobades i visites tècniques, campanyes promocionals, el municipi disposaria d’un Metrominuto Interactiu, amb els diferents itineraris de la població i el temps emprat en recórrer-los perquè els vianants planifiquin millor els seus desplaçaments, realitzant-se a més campanyes de promoció de la mobilitat a peu i amb bici. Els consistoris adherits tenen accés al centre de recursos, a rebre activitats formatives i assessorament tècnic, entre d’altres qüestions. VDM Sí que pot/Sí puede va manifestar que les mesures proposades per aquesta moció tenen molta relació també amb el Pla d’Accessibilitat. Ciutadans es va mostrar d’acord amb l’adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen però va recordar que al nostre poble ja existeix el pla de mobilitat i que s’ha de treballar “sobre els documents que genera” el propi Ajuntament. Babord també es va mostrar d’acord amb aquesta adhesió, però va matisar que la moció s’hauria d’haver presentat a la Taula de Mobilitat i va preguntar, entre altres qüestions, com es podria optar als recursos que s’esmenten en la moció i per la implementació de la “Zona 30 quilòmetres per hora”.Gent per Vilassar de Mar va manifestar que està d’acord amb els objectius d’aquesta xarxa, però no veu necessari el cost que suposa adherir-s’hi. D’aquesta xarxa, va dir Gent per Vilassar de Mar “només formen part només dues poblacions catalanes, quaranta de tot Espanya, i algunes poques més de Mèxic i Portugal” i va subratllar que els objectius “recullen el que és normativa legal i tot el que comporta el pla de mobilitat”. El Grup Municipal Demòcrata va mostrar el seu acord amb els objectius d’aquesta xarxa però va matisar que la moció presentada “aborda temes que s’hauria d’haver presentat en altres llocs” i va demanar a VdM Sí que pot/Sí puede facin constar en les mocions que presenten d’adhesions a diverses xarxes el cost que suposa aquestes adhesions, suggerència que VdM Sí que pot/Sí puede va recollir i va dir que inclourà en els redactats de les mocions aquesta informació.ERC-VdM Diu Sí va recordar que la taula de mobilitat està treballant el pla director de la bicicleta, que s’han fet les bases per a la contractació de l’empresa que ha de fer la diagnosi i posteriorment les propostes i que s’està a punt d’adjudicar el contracte per a fer aquestes tasques. També va recordar que el nou govern haurà d’acometre el pla dels camins escolars. En referència a la Zona 30 quilòmetres per hora, va dir que s’està estudiant la possibilitat que s’implanti.

Seguidament es va donar compte dels decrets de l’alcaldia.

La sessió va finalitzar amb el torn de precs i preguntes de l’oposició

Vilassar de Mar Sí que pot/Sí puede va demanar major manteniment a les àncores del passeig marítim i el canvi d’ubicació d’una d’elles, la instal·lació de plaques explicatives en els espais públics de natura dels que té cura Neil Forest, va preguntar pel parc que s’ha fet al passeig marítim fruït de pressupostos participatius, i hi va suggerir la instal·lació de plaques explicatives.

El PSC va dir que faria preguntes per escrit.

Ciutadans es va queixar pel fet que la fotografia que l’alcalde ha penjat a les xarxes socials per a promocionar el seu recent llibre que tracta sobre la seva gestió com a alcalde, ha estat feta en el despatx d’alcaldia de l’Ajuntament . L’alcalde li va contestar que “jo sé que no escriuran mai un llibre perquè és una cosa que costa i que s’ha de treballar, un ha de saber escriure, ha de saber reflexionar i ha de saber posar les seves idees en ordre” i va afegir que entén que no “he obrat malament” i que “senzillament he escrit un llibre i l’estic anunciant”. Ciutadans li va contestar que “ deixi de tirar en cara que és escriptor” i va insistir que en què en aquesta ocasió a l’alcalde “li ha faltat la reflexió d’escriptor” i que s’ha equivocat.

Babord va preguntar diverses qüestions sobre el proper curs escolar i per la festa en defensa de l’escola pública de l’Ajuntament perquè no es perdi cap línia d’ensenyament que es va fer a la plaça de l’Ajuntament. El regidor d’ensenyament Josep Solé va donar les dades de la preinscripció i va explicar en quina situació estem. Babord va comentar que continuaran fent el seguiment de com evoluciona aquest tema i que esperen que finalment no es perdi cap línia de P3. Babord també va preguntar sobre el fet que els alumnes vilassarencs que estudien al Pla de l’Avellà, amb motiu de la recent conversió d’aquesta escola també en institut, perdran la preferència per tornar al Vilatzara o al Pere Ribot. El regidor d’ensenyament va puntualitzar que la notícia es refereix als que s’apuntin a partir d’ara, i que continuaran atents a com evoluciona la situació. Babord va manifestar que caldria preguntar-se perquè hi ha tants pocs alumnes preinscrits al Pla de l’Avellà i ha afegit que cada any s’actua amb improvisació en el tema de les preinscripcions, tot i reconèixer que és un tema en què “no tot depèn només de l’Ajuntament”. El regidor va dir que no és cert que no s’hagi actuat correctament i va afegir que “les coses s’han fet més que millor”.

El Grup Municipal Demòcrata va preguntar pel nombre d’alumnes de Vilassar de Mar que han sol·licitat plaça fora de la localitat, i el regidor va contestar que ara per ara no disposen d’aquesta informació. També va preguntar pels problemas tècnics que té Vilassar Ràdio, degut als quals no hi ha programació habitual, i a regidora de comunicació Montse Gual va comentar que li respondran per escrit.

No va haver-hi preguntes per part del públic assistent.