Resum del ple de dijous 15 de febrer de 2018

La sessió plenària ordinària del 15 de febrer va començar amb l’aprovació de les actes dels plens del 5, 19 i 24 d’octubre, 23 de novembre i 19 de desembre de 2017 i la del 18 de gener de 2018. El ple va continuar amb la informació del regidor d’Hisenda, Josep Solé, sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i els seus ens dependents, és a dir, pagament a proveïdors, i el seguiment del 4rt trimestre de 2017 d’informació de la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Sobre el primer punt, Solé va dir que el pagament a proveïdors és 13,37 inferior als 30 dies establerts i respecte al segon punt, que el romanent de tresoreria és positiu, l’objectiu d’estabilitat i la regla de la despesa es compleixen així com que el deute viu està al voltant del 82%.

A la part resolutiva, el 1r punt va ser el reconeixement extrajudicial de crèdits per una quantitat de 66.612,51 euros referits a factures del 2017. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita, i les abstencions del grup Demòcrata, Babord i Cs.

 

El segon punt va ser l’aprovació de l’inventari general de béns i drets de la corporació. Es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord, Cs, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita i les abstencions del grup Demòcrata i PSC.

 

Pel que fa a la modificació del preu públic 0.3 per a la prestació de determinats serveis en l’àmbit cultural i social, consistent en posar un preu a l’entrada dels concerts de cambra que es volen fer a la sala cultural M. Roser Carrau, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, i les abstencions de la resta de partits, és a dir, grup Demòcrata, Babord, Cs i la regidora no adscrita. Els grups que es van abstenir van coincidir en què es posava solució a una problemàtica concreta i no per altres casos i en què no estaven d’acord amb com s’havia portat el tema.

 

El punt 4, l’aprovació inicial de la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut de Vilassar de Mar es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, a excepció de Babord que es va abstenir. La regidora de Promoció de la Salut, Núria Arasa, va explicar que es tracta del reglament consensuat en la comissió d’estudi en base a una proposta dels tècnics municipals de l’àrea. Arasa el va qualificar d’un reglament “més participatiu i transversal” i va explicar que el principal canvi era que s’havia modificat la composició del mateix per obrir-lo més. A partir de la seva publicació en el BOPB, hi haurà 30 dies d’exposició pública per presentar al•legacions o suggeriments. Tots els grups que van votar a favor van coincidir en què s’havia treballat de forma consensuada. Des de Babord, l’única abstenció, van explicar que era per mostrar el seu descontentament respecte que la representació del grup municipal en el Consell quedi limitada només als regidors/ores.

 

El punt 5è, la pròrroga del Pla Local de Joventut 2012-2016, fins al 30 de juny de 2018, es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals a excepció del grup Demòcrata, que va fer-ho en contra. Mentre tots els grups entenien la pròrroga com una oportunitat per treballar el contingut del Pla més a fons i millor, des del grup Demòcrata es va parlar de “deixadesa” per part del govern en el àmbit de joventut.

 

A la segona part del ple, la de control, es van presentar tres mocions no resolutives:

 

La primera la va presentar Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, per instar l’alcalde que iniciï les actuacions per donar suport, difusió i recolzament a la vaga de dones convocada per al dia 8 de març des de diferents organitzacions nacionals i internacionals. Finalment la moció es va votar amb dues esmenes i es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups, menys el de Cs, que es va abstenir argumentant que la redacció de la moció tenia “un biaix polític molt pronunciat”. Entre els acords de la moció, a més de donar suport a la vaga de dones, hi ha el de col•locar una pancarta vertical a la façana de l’Ajuntament mostrant el suport a la igualtat efectiva entre homes i dones i el de traslladar a la plantilla de l’Ajuntament, a través del comitè d’empresa, incloent empreses públiques i patronat, els acords aprovats, convocant-les el 8 de març a les 13 hores a la porta de l’Ajuntament.

 

La segona moció, presentada pel grup municipal del PSC i Ciutadans, per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol, va quedar rebutjada amb els vots a favor dels dos grups proposants, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede; les abstencions de Gent per Vilassar de Mar i la regidora no adscrita, i els vots en contra d’ERC-VdM diu Sí i el grup Demòcrata. Des de Gent per Vilassar de Mar van argumentar l’abstenció en un redactat de la moció que consideraven molt “polític” i que buscava l’enfrontament entre institucions. Per al grup Demòcrata van trobar a faltar a la moció un paràgraf que reclamés també a l’Estat espanyol la seva part. A més, -van afegir- que la moció es sustentava en una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no és ferma.

 

La tercera moció la va presentar Babord per una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic a Vilassar de Mar. Des de Babord van explicar que en els últims tres anys el preu del lloguer a Vilassar de Mar ha augmentat un 30% i l’oferta és escassa mentre que per contra l’oferta d’habitatge d’ús turístic creix i té incidència sobre el preu del lloguer al poble. La moció es va aprovar amb els vots a favor de Babord, ERC-VdM diu Sí i el grup Demòcrata, les abstencions de Cs, Gent per Vilassar de Mar, Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i la regidora no adscrita, i l’únic vot en contra del PSC. Per a la regidora no adscrita, abans de la moratòria caldria fer el Pla d’Habitatge Municipal. Des del PSC es va dir que creien que la moció tal i com està plantejada seria “començar la casa per la teulada!”. Per a Cs, és un tema a reflexionar però no veuen clar que la proliferació dels pisos turístics sigui conseqüència de que pugin els preus del lloguer. Per a Gent per Vilassar de Mar també es va coincidir amb Cs en què els pisos turístics no són el gran culpable de la pujada de preus del lloguer, que la comparació que es fa a la moció de Vilassar de Mar amb Barcelona és impossible tant en recursos com en morfologia i que no els hi agrada que la moratòria no posi terminis ja que donarà el “monopoli” dels pisos turístics als que ja tenen llicència concedida. També va dir a Babord que precisament el Pla d’Habitatge s’estava parlant amb ells en la negociació dels pressupostos del 2018 i que no trobava oportú que un tema que s’està negociant es portés a aprovació com a moció.Pel grup Demòcrata, la dificultat d’accés a l’habitatge de lloguer s’ha d’afrontar i també cal regular els habitatges d’ús turístic, tot i que el tema de la moratòria també els generava dubtes. El portaveu d’ERC-VdM diu Sí va anunciar que des de l’Ajuntament s’ha reclamat al Catàleg de Serveis de la Diputació fer la redacció d’un Pla d’Habitatge en el qual l’Ajuntament hauria d’aportar el 20% del finançament del mateix i que s’estava a l’espera de saber si es concediria. Entre els acords de la moció finalment aprovada hi ha el d’establir una moratòria a la concessió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic fins que un pla d’habitatge estableixi com aquesta activitat pot ser compatible amb un accés assequible a la residència habitual; obrir un debat a escala municipal amb tots els actors implicats per a generar un Pla d’Habitatge; i el d’instar al govern a realitzar accions per promoure que els pisos turístics il•legals se sumin a la borsa d’habitatge de lloguer social de Vilassar de Mar.

 

Abans del torn de precs i preguntes, es va donar compte de la renúncia del regidor de Cs, Jorge Carlos Feijóo Suñol. L’alcalde i els portaveus dels grups municipals li van agrair la seva feina, destacant sobretot el seu paper al Consell de la SA Municipal. Feijóo es va acomiadar del plenari amb agraïments a la gent que va votar Cs, als tècnics del consistori i destacant el respecte que es viu entre els regidors i regidores de tots els grups del consistori.

 

En l’apartat de precs i preguntes, des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede es va demanar, entre d’altres coses, posar cartells explicatius als enjardinaments realitzats per un voluntari a l’av. Lluís Companys i a l’Escola Nàutica amb voluntat pedagògica. També que es faci un acte públic per explicar la nova llei de contractes del sector públic que entra en vigor el 9 de març. Des de Babord es va preguntar per com s’actua davant la processionària dels pins i el regidor de Medi Ambient li va explicar les actuacions que feia l’Ajuntament sobretot als pins que estan en recintes escolars. Babord també es va interessar per saber com estava la moció de setembre de 2016 referent al canvi de nomenclatura de carrers. Per últim, des del grup Demòcrata es va voler posar de manifest el seu descontentament per una resposta a una pregunta formulada fa mesos on es demanava una còpia de l’estudi dels guals i on la resposta del govern era que no hi havia cap estudi sinó que el que s’havia fet era una regularització. La regidora va demanar que se’ls donés una còpia del document realitzat, ja es digui estudi o es digui catàleg.