Resum del ple d’ahir

Ahir va haver ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Entre altres punts, es va aprovar la proposta de sol.licitud de subvenció per a la creació i consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. El govern planeja la creació d’una nova escola bressol municipal per al curs 2009-2010 en un edifici de nova planta a la zona del barri del Barato. La nova escola inclouria 131 places, 31 per a alumnes de 0 a 1 any, 39 per a alumnes d’1 a 2 anys i 60 places per a alumnes de 2 a 3 anys. També es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la gestió de residus sòlids.

El ple va iniciar-se amb l’aprovació, per unanimitat,  de les actes dels plens corresponents al 18 de setembre i al 3 de novembre.

Quant al primer punt, es va aprovar inicialment, amb els vots a favor de CiU i PP, l’abstenció d’ERC i els vots en contra del PSC i IC-Verds , l’ expedient núm. 28/2008 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Ajuntament, mitjançant suplements de crèdit, per un import total de 507.838 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Les partides a què es destina aquesta modificació de crèdits van referides a treballs fets per empreses de transport urbà, serveis sanitaris i assistencials, estris d’urbanisme, manteniment de maquinària i d’ infraestructures de vies públiques, d’ enllumenat públic, de parcs i jardins, de clavegueram, de platges, de seguretat i despeses diverses d’ administració general, entre d’ altres. Cal destacar la destinació de 254.838 euros al fons de contingència d’execució pressupostària.
L’alcalde, Joaquim Ferrer (CiU), va assenyalar que és important disposar d’un fons de contingència per fer front, abans que finalitzi l’any, a despeses imprevistes. El PP va demanar al govern que al gener informi sobre les partides a què es destinarà el fons de contingència, petició que el govern es va comprometre a respondre; el PSC i ERC es van mostrar en desacord amb algunes de les partides de la modificació de crèdits. IC-Verds va considerar que  l’import destinat al fons de contingència és molt alt.
Quant al segon punt, es va aprovar inicialment, per unanimitat, l’expedient núm. 2/2008 de modificació de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol mitjançant suplement de crèdit per import total de 20.000 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Els diners van destinats a finançar la inversió de mobiliari a la nova escola bressol municipal.

Quant al tercer punt, es va aprovar inicialment, amb els vots a favor de CiU i PP, i els vots en contra de PSC, ERC i IC-Verds, l’ordenança reguladora de la gestió de residus sòlids de Vilassar de Mar. L’alcalde, Joaquim Ferrer (CiU) va explicar que l’ordenança que es portava a aprovació era una actualització de l’ordenança que hi havia adaptant-la al nou sistema d’ illes ecològiques i a les novetats que hi ha hagut en la legislació. El PP va demanar al govern la modificació d’un dels articles per aclarir alguns aspectes referits a les sancions. Tant el PSC, com ERC i IC-Verds són de l’opinió que aquesta actualització s’hauria d’haver realitzat abans. IC-Verds veu l’ordenança “precària i simple”, ERC hi veu defectes al capítol de sancions i creu que la seva actualització és conseqüència d’un requeriment del Síndic de Greuges; l’alcalde, Joaquim Ferrer, va rebutjar aquestes crítiques tot argumentant que l’ordenança no s’ha actualitzat “a requeriment de ningú”, sinó quan tocava fer-ho. El PSC, per la seva banda, va manifestar que amb el sistema d’illes ecològiques s’ha fet “un pas de gegant enrere” en el reciclatge. Seguidament, PSC i CiU van mostrar les seves discrepàncies sobre el cost del canvi de sistema de recollida de la brossa. El govern va argumentar que el sistema d’illes ecològiques és més econòmic que el porta a porta, i el PSC no hi va estar d’acord.

Quant al quart punt, es va aprovar per unanimitat la proposta de sol•licitud de subvenció per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. El govern planeja la creació d’una nova escola bressol municipal per al curs 2009-2010 en un edifici de nova planta a la zona del barri del Barato. La nova escola inclouria 131 places, 31 per a alumnes de 0 a 1 any, 39 per a alumnes d’1 a 2 anys i 60 places per a alumnes de 2 a 3 anys. L’alcalde Joaquim Ferrer va explicar que aquest projecte és absolutament prioritari per al govern, amb independència de si finalment la Generalitat concedeix o no aquesta subvenció. El PP, ERC i IC-Verds van veure amb bons ulls la ubicació de l’escola al barri del Barato. El PSC va argumentar que,  encara que no estan d’acord ni amb el projecte ni amb la ubicació,  “el PSC no votaria en contra de la petició d’una subvenció”.  

Quant al cinquè punt, es va aprovar per unanimitat la licitació de la concessió administrativa d’un quiosc al carrer Narcís Monturiol cantonada Riera d’en Cintet.

El sisè punt, referent a la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Generals i la creació del lloc de treball de conservador/a gestor/a del patrimoni documental, i el setè, referent a la modificació puntual de l’organigrama de l’àrea de Serveis Personals i la creació d’un lloc de treball de tècnic/a de salut de l’esmentada àrea, es van deixar sobre la taula.
Quant al vuitè, es va aprovar per unanimitat una moció per a la declaració de la sardana com a dansa nacional de Catalunya. La moció demana formalment al Parlament de Catalunya que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya” atès que, com a expressió popular de la identitat catalana, “té força arrelament i se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania com ara la tolerància, la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat, des d’una perspectiva intergeneracional de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnica”. 
Es va acordar per unanimitat entrar per urgència a la sessió plenària la proposta del Patronat Municipal d’Escoles Bressol per donar el nom de “La Bressoleta” a l’escola bressol municipal. Aquesta proposta es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PP i IC-Verds, l’abstenció d’ERC i els vots en contra del PSC.

Amb el vot contrari de CiU i a favor del PSC, ERC, IC-Verds i PP es va desestimar entrar per urgència al ple una moció del PSC sobre el fons estatal d’inversió local.
 

Pel que fa a la segona part de la sessió, la de control i seguiment de la gestió per part del ple, es va donar compte de les resolucions del Departament de Treball, que disposen la inscripció i publicació del conveni col•lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament i del pacte regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament. A continuació, es va donar compte dels decrets d’alcaldia.
El torn de precs i preguntes es va obrir amb la intervenció dels partits polítics que es troben a l’oposició. El PP va demanar al govern, entre altres qüestions, que es comprometi a no pujar els impostos en el que queda de legislatura. IC-Verds va interessar-se per la campanya comercial de nadal, per CLIPS i pel trasllat de la Policia Local. Aquest partit polític també va demanar que l’Ajuntament torni a tenir un tècnic de medi ambient, que es netegin les rieres i que s’ instal.lin carrils bici a la població. ERC va preguntar sobre l’incendi que fa quasi un mes va tenir lloc a la piscina i sobre el procés d’ instal.lació de contenidors. El PSC, per la seva banda, va mostrar interès, entre altres temes, per les obres del Torrent de la Santa,  el pla de desenvolupament del Barato, la posició del govern sobre el canal públic Maresme Digital TV i Can Jorba. El PSC va mostrar la seva queixa pel retard amb què ha rebut les respostes escrites a les preguntes que va formular en el ple de juliol. El govern va admetre i va lamentar aquest retard, va assenyalar que es tracta d’una situació puntual, i va recordar que l’executiu local ha donat sempre resposta segons els terminis de temps establerts.

Leave a Reply