Resum de l’últim ple abans de les eleccions

La sessió plenària del 16 de maig va ser la darrera abans de les eleccions municipals i va servir, entre d’altres punts, perquè els diferents grups municipals s’acomiadessin i valoraressin el seu pas pel plenari.

Pel que fa a l’ordre del dia, la sessió va començar aprovant les actes dels plens del 18 i 30 d’abril. A continuació, es va donar compte del seguiment del 1r trimestre del 2019 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com el període mig de pagament a proveïdors. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que la previsió d’endeutament del 1r trimestre preveu un tancament amb el romanent de tresoreria positiu i un deute viu al voltant del 74%. Pel que fa al període mig de pagament a proveïdors, va afirmar que era de 19,29 dies.

En el punt 4, l’aplicació del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals a l’amortització anticipada de préstecs, el regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que amb el romanent de la liquidació del 2018, d’1.232.720 €, es cancel·len tres préstecs sencers, un de 516.666 € amb el BBVA, un de 445.312 € amb el Santander i un de 164.116 € amb Catalunya Bank, a més d’un de parcial de 106.624 € amb Caixa Enginyers. Amb aquesta cancel·lació de préstecs, Solé va explicar que baixarà l’endeutament i que per a les arques municipals representarà un estalvi d’interessos de 112.000 € al llarg de la via dels préstecs, dels quals 25.000 € són de l’any 2019. L’acord estarà 15 dies en exposició pública. El punt es va aprovar amb el vot a favor de la regidora no adscrita, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, del PSC, de Cs, d’ERC-VdM diu Sí, de Gent per Vilassar de Mar, del Grup Municipal Demòcrata i l’abstenció de Babord, que va aprofitar per criticar la manca d’iniciativa del govern per acabar executant propostes explicant que del pressupost del 2018 van sobrar 3 milions d’euros. També van voler recordar l’origen del deute per part del govern de CiU del 2010 al 2012.

El cinquè punt de la plenària era per ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Segons va explicar el regidor de Medi Ambient, Joan Roca, és un punt que han d’aprovar tots els ajuntaments que formen part del Consorci i que el canvi més important és que el Consorci deixarà de dependre de la Diputació i recaurà en l’Ajuntament de Mataró. L’alcalde va recordar que per aprovar el punt és requeria majoria absoluta. Finalment, Babord i Cs es van abstenir i la resta de regidors i regidores van votar a favor.
El punt 6è, l’aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat i Vilassar de Mar, per a l’organització del Concurs de Música Jove 2019 i de les bases reguladores per a la participació en el mateix, es va aprovar per unanimitat. Es tracta d’un concurs per promocionar els joves músics i cada ajuntament participant aporta 2.000 €.

En l’apartat de mocions no resolutives es va presentar una de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i una altra d’urgència per part del govern. La de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede instava a l’alcalde que iniciï les actuacions per donar suport a les vuit mesures o actuacions per fer complir plenament la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), aprovada pel Parlament de Catalunya i que va entrar en vigor el 15 de setembre de 2017. La Renda Garantida té com a finalitat que les persones en situació de pobresa tinguin dret a una prestació econòmica mínima per a desenvolupar una vida digna. Entre les 8 mesures de la moció, es sol·licita que la Generalitat doni les dades de les sol·licituds, el nombre de resolucions aprovades i les rebutjades; la realització d’una auditoria independent sobre la implementació de la Renda Garantida pel Departament de Treball i d’Afers Socials i Famílies; el requeriment al govern de la Generalitat de l’abonament de les sol·licituds la resolució de la qual que no van ser notificada a les persones sol·licitants dins del termini que estableix la llei; la revisió de les sol·licituds rebutjades, i el seguiment d’elaboració del reglament perquè sigui coherent amb el contingut de la llei de la RGC. Totes les formacions del plenari es van mostrar a favor de la moció, a excepció d’ERC-VdM diu Sí, que es va abstenir afirmant però que són conscients que el desplegament de la llei està generant una problemàtica perquè el seu desplegament no és senzill. Pel que fa a les votacions, la regidora no adscrita va dir que la situació actual és totalment inacceptable en casos de vulnerabilitat. Des del PSC també es van mostrar d’acord amb la moció i es va parlar de manca de celeritat en la resolució i sistema de sol·licituds. Per a Cs, en situacions de vulnerabilitat no hi ha excuses possibles. Per a Gent per Vilassar de Mar els tràmits amb la Generalitat s’allarguen i finalment les persones acaben acudint als Serveis Socials de l’Ajuntament. La regidora de Serveis Socials va recordar que des de l’ajuntament es fan càrrec de les situacions de vulnerabilitat amb altres línies d’ajuda com ara pagant els subministraments bàsics o amb ajudes de lloguer o alimentàries. Des de Babord es van mostrar a favor de les mesures que es demanen perquè la Renda Garantida és un dret i són les mesures que va aprovar la ILP.

Per urgència es va tractar una darrera moció, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de la platja de l’espigó de Garbí i les barques varades. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar que es tractava d’un tema tractat conjuntament amb el Club de Pescadors de Garbí per tal de preservar les embarcacions de pesca a motor que només poden estar varades a la platja i dels espais on estan ubicades. El Club de Pescadors de Garbí ha fet un inventari d’aquestes embarcacions i un ampli informe per fonamentar la seva importància que s’ha fet arribar a Costes de la Generalitat. Amb aquest BCIL, l’Ajuntament tindrà un altre instrument jurídic, una mesura cautelar, si Costes procedeix a un intent d’enderrocament de les casetes dels pescadors o la retirada definitiva de les embarcacions. Tots els grups van votar-hi a favor i van coincidir en què és un espai i unes barques que cal protegir i defensar.

Al torn de precs i preguntes, els grups van acomiadar-se del plenari.

La regidora no adscrita, Olga Zuloaga, va explicar que no es presentava a les properes eleccions i que havien estat 4 anys intensos dels quals se sent orgullosa i satisfeta. Va recordar, però, que no tot ha estat agradable com quan va deixar el grup socialista perquè, entre d’altres raons, va afirmar, es va donar compte que no estava feta per a la política de partits ni per a les servituds que això comporta.

Per part de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, la seva regidora, Manuela Calero, va donar les gràcies per tot el que ha après en aquests anys en què ha estat regidora: “és una experiència que cal viure perquè et dona una visió que com a ciutadà no tens i és necessària”.

Per part del PSC, la seva regidora, Alícia Rodríguez Luna, va explicar que havien estat 4 anys amb situacions supramunicipals difícils però que al final s’havia aconseguit un clima de cordialitat i respecte al plenari. A nivell personal, diu, que va ser un repte, sobretot quan es va quedar com a única regidora de les dues que van començar, i va explicar que continuarà a la política però no a la local.

Des de Cs, Juan Díaz ha viscut la legislatura com una experiència positiva i diu que representar als veïns del teu poble és un gran honor.

Com era el torn de precs i preguntes, des de Babord van fer-ne dues preguntes i un prec abans d’acomiadar-se. La primera pregunta era per saber com estava el tema de la línia de P3 que es pot perdre i la segona com estava la modificació del pla d’usos de la zona agrícola. Respecte la primera pregunta, el regidor d’Educació, Josep Solé, li va explicar que s’han enviat dues cartes al Departament d’Ensenyament perquè des de l’Ajuntament s’entén que el dret d’assignació de centre no s’esgota en la primera opció sinó també en les segones i terceres opcions i això permetria arribar als alumnes per poder obrir totes les línies de P3 però que el departament encara no s’ha pronunciat al respecte. Pel que fa als usos de la zona agrícola, el regidor d’Urbanisme va recordar que es va arribar a un consens de tots els grups municipals per traslladar al sector agrari els usos perquè ells arribessin a un acord que els grups municipals acceptarien. Dins d’aquest acord, un cop revisat pels tècnics, hi havia tres aspectes que superaven el marc legal en relació amb la qualificació de sòl que hi ha al Mercat de Flor. A més, el regidor va explicar que el Parlament de Catalunya està pendent d’aprovar la nova llei d’espais de protecció agrari i que això potser permetrà que a Vilassar de Mar es puguin fer més coses ja que es canviarà el paradigma actual i seran els territoris els que podran fer una proposta de desenvolupament de la seva zona. En quant a precs, Babord va demanar especial cura en el material de difusió electoral que es troba en espai públic, fent esment a les cartelleres municipals. El regidor Pau Arona es va encarregar del comiat del grup. Va dir que aquests 4 anys per a Babord han estat d’aprenentatge i ells han aportat noves formes de fer política.

Per part del Grup Municipal Demòcrata, Laura Martínez va preguntar perquè el carrer Santa Maria té pintats dues mesures diferents de guals, esperant que no fos per un criteri electoralista. Des del govern, l’alcalde li va respondre que es van pintar els guals en funció dels metres que pagaven però que donaran un termini a les comunitats perquè regularitzin els metres lineals. En el moment del comiat, Laura Martínez es van sumar als agraïments de tots els grups als treballadors municipals i va afirmar que ha estat un honor representar als veïns i veïnes de Vilassar de Mar.

Gent per Vilassar de Mar va explicar que s’acomiaden com a grup municipal propi i que ha estat una experiència nova, una altra manera de fer en aquests 4 anys, que els ha fet sentir més lliures.

L’alcalde va tancar el bloc d’agraïments, donant les gràcies a tothom pel tarannà dels plenaris, afirmant que ha estat un debat enriquidor en el qual les diferències ideològiques també l’han ajudat a créixer.

Àudio del ple:

Àudio de ‘Crònica’ d’aquest dimarts, amb el resum del ple i balanç de govern i oposició.