Resum de la sessió plenària ordinària del dijous 20 de maig

Dijous 20 de maig va tenir lloc a l’Ajuntament de Vilassar de Mar una sessió plenària ordinària  de 8 del vespre  a 2/4 d’11 de la nit amb el següent ordre del dia:

Pel que fa al punt inicial, per unanimitat es va aprovar l’acta del ple celebrat el dia 18 de març de 2010. 

Quant al primer punt, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 13 d’abril de 2010, de subsanació de defectes observats pel registre mercantil en l’expedient d’iniciativa econòmica de la societat mixta per a la prestació de serveis de neteja i manteniment d’edificis municipals, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP, en contra d’IC-Verds i l’abstenció del PSC.

Quant al segon punt, la renúncia d’un paradista del Mercat Municipal de Sant Joan a l’activitat al nou mercat i la sol•licitud d’indemnització, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC.

Pel que fa al tercer punt, la indemnització a paradistes del Mercat Municipal de Sant Joan per la diferència de superfície de la concessió, es va aprovar per unanimitat. Aquests paradistes demanen concentrar vàries parades que tenien a l’antic mercat a menys superfície al nou mercat.

Respecte al quart punt, l’aplicació de les disposicions de l’ordenança de policia i bon govern referides a la possibilitat de commutar les multes econòmiques per tasques comunitàries perquè es puguin aplicar a la totalitat de les infraccions per incompliment de les diverses ordenances municipals, a excepció de les derivades d’infraccions de trànsit, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, ERC i IC-Verds i en contra del PP.

Quant al cinquè punt, tots els grups polítics van votar a favor de la proposta d’aprovació inicial del protocol de relació entre els centres educatius del municipi i els Serveis Socials d’atenció primària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que té l’objectiu de mantenir en un únic protocol la relació de temàtiques que es treballen entre els centres educatius del municipi i l’equip de Serveis Socials, com a fórmula per formalitzar les relacions.

Pel que fa al sisè punt, amb els vots a favor de CiU, en contra d’IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC i ERC, es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació de determinats serveis annexes o complementaris del de subministrament d’aigua potable. Aquesta modificació, plantejada per Aigües de Vilassar, suposa la introducció en l’ordenança d’una tarifa relativa a la conservació de les dues aixetes situades, una a l’entrada i l’altra a la sortida, de cada comptador. D’aquesta manera, Aigües de Vilassar no només farà el manteniment dels comptadors, com venia passant fins ara, sinó que també tindrà cura del manteniment de les dues aixetes ubicades al costat de cada  comptador. La tarifa suposa l’increment de 0’317 cèntims d’euro.
Quant al setè punt, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, ERC i PP i l’abstenció del PSC i IC-Verds el text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana referent a l’annex 1 “normes especials per a estacionaments”. En aquest text refós s’incorporen les prescripcions assenyalades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona que el 4 de març va suspendre l’aprovació definitiva a l’espera d’aquest text refós.
Pel que fa al vuitè punt, la nova aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana en l’àmbit de “la Bòbila”, va comptar amb els vots a favor de CiU, ERC, IC-Verds i PP i l’abstenció del PSC. Aquesta nova aprovació incorpora les consideracions de l’informe tècnic dels Serveis Territorials d’Urbanisme de Barcelona per tal de racionalitzar l’àmbit de l’espai lliure públic, assolint un espai de zona verda menys fragmentat.

Quant al novè punt, es va aprovar per unanimitat la pròrroga del contracte de gestió integral del servei de la Piscina pública municipal de Vilassar de Mar. L’objectiu és prorrogar el contracte a favor de l’empresa GEAFE, SL amb efectes del dia 28 de juny de 2013 i fins al dia 27 de juny de 2018, d’acord amb el pla de viabilitat econòmica i els projectes d’obres de reforma, ampliació i millora de les instal•lacions presentats per l’empresa adjudicatària.

Seguidament, el regidor del PSC Jordi Cañellas va comunicar al ple la seva renúncia a l’acta de regidor per motius professionals. Representants de tots els grups polítics van lloar la tasca feta per Cañellas com a regidor.
Quant a la segona part de la sessió, la de control i seguiment de la gestió per part del ple, després dels decrets d’alcaldia, es va obrir el  torn de precs i preguntes. El PSC va preguntar per la inundació, que va tenir lloc fa alguns dies, de l’entrada del l’IES Vilatzara durant un dia de fortes pluges, les obres realitzades als carrers Ca l’Aduana i Sant Ignasi, la possible construcció d’un ascensor a l’aulari del CEIP Pérez Sala, l’ordenació del trànsit al carrer Sant Pau, la neteja dels contenidors, les cartelleres municipals, el Summer Festival i vàries instàncies que havia entrat a l’Ajuntament. ERC va mostrar la seva satisfacció per la rotulació en català dels carrers de Vilassar de Mar que tenien les plaques escrites en castellà. IC-Verds es va interessar pel Dia Internacional dels Museus i el PP va preguntar en quin punt es troben les obres del Passeig Marítim i si aquest any s’abocarà sorra a la platja de Vilassar de Mar.

Leave a Reply