Resum de la sessió plenària del 17 de març

 

La sessió plenària ordinària del mes de març va començar amb la presa de possessió de Manuela Calero Olivares al càrrec de regidora del grup municipal Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, en substitució de la fins ara regidora de la formació, Zenaida Serrano. Seguidament es va portar a aprovació el compte general de l’Ajuntament de 2014, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.

 

Els comptes del 2014 es van aprovar amb els vots a favor d’ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar i CiU, els vots en contra de Babord, PSC i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i l’abstenció de C’s. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede van votar en contra perquè consideren que part de la situació econòmica actual és fruit de la gestió del 2014. Des del PSC van votar en contra perquè la presentació a concurs de creditors de la SA Municipal, va dir la seva portaveu, “pot implicar operacions revisables”. C’s es va abstenir perquè l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2014 diu que hi ha coses a millorar. Babord va votar en contra tot i valorar que per primera vegada es fa una fiscalització externa dels comptes. La formació va criticar que els comptes s’aproven fora de termini i va destacar alguns punts de les incidències que detecta l’informe com ara la falta de publicitat en un pla d’ocupació de la Diputació o en dos procediments de contractació, que no hi ha bases reguladores per atorgar les subvencions o que l’Ajuntament no disposa d’inventari de béns. Des de CiU es va recordar a Babord que l’auditoria fiscalitza 15.709 operacions i que detecta incidències però que no hi ha cap informe d’objecció essencial que afecti a la formulació dels comptes. Des d’ERC-VdM diu Sí, el regidor d’Hisenda va subratllar que els errors de procediment que s’han trobat en l’informe de fiscalització de l’exercici 2014 ja s’estan intentant corregir perquè no es repeteixin.

El punt 2 corresponia al reconeixement extrajudicial de crèdits referit a factures del 2015 per un import total de 34.115 euros. Es va aprovar amb les abstencions de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, C’s i CiU i els vots a favor de la resta de grups municipals.

El punt 3 va ser l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la ubicació de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de Vilassar de Mar. L’ordenança, aprovada inicialment el 17 de desembre de 2015, ha rebut al·legacions per part de dues persones, de les quals només s’estima la petició d’afegir a l’article 4 la possibilitat d’acreditar la inscripció de l’associació corresponent també al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior. Cal recordar que l’objectiu de l’ordenança és que aquests locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar molèsties al veïnat i les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries. Per això, estableix un règim mínim de distàncies entre els clubs i associacions de cànnabis de 500 metres, i de 300 metres entre aquests i els centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema Local o General d’Equipament, estiguin o no construïts i/o urbanitzats. L’ordenança es va aprovar definitivament amb els vots a favor d’ERC-VdM diu sí, CiU, PSC, Babord i Gent per Vilassar de Mar i l’abstenció de C’s, que considera que les condicions d’insonorització d’aquests establiments són insuficients, i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede. El PSC i Babord van demanar al govern que una de les al·legacions no estimades, la de donar informació a tota la població i en particular als joves sobre el consum responsable de les substàncies objecte de l’ordenança, s’incorporin com a acció de govern.

El punt 4 va servir per aprovar la proposta de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística del qual l’Ajuntament de Vilassar de Mar és un ens consorciat, un punt que va comptar amb la unanimitat de tots els grups municipals.

En el capítol de mocions, el grup municipal del PSC va presentar una per a la creació d’una taula per treballar un projecte educatiu a Vilassar de Mar en el marc de les competències i atribucions del Consell Escolar Municipal, per, entre d’altres coses, crear una comissió de planificació educativa que tindria com a objectius a curt termini exigir a la Generalitat el manteniment de l’oferta de totes les línies de P3 actuals i abordar la problemàtica sobre la possible novena línia d’ESO, així com recollir totes les dades per preparar una planificació de l’oferta escolar pels propers 5-10 anys. La moció no va prosperar ja que només van votar a favor el PSC, C’s i CiU i la resta de grups, ERC-VdM diu Sí, Gent per Vilassar de Mar, Babord i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, van votar-hi en contra. Per a Vilassar de Mar sí que pot/sí puede la moció “es queda curta en participació ciutadana”. Per a C’s, que van votar a favor, la veuen com una eina molt útil de planificació per preveure el futur. Des de Babord, que van votar en contra, creuen que ja hi ha un espai per treballar aquestes temàtiques, el Consell Escolar Municipal. Per a Babord, “cal emponderar-lo” i que sigui la comunitat educativa la que s’insti a crear les taules de comissió de treball que cregui oportunes. Des de Gent per Vilassar de Mar també van coincidir en el fet que ha de ser el propi Consell Escolar Municipal i no els polítics el que ha de decidir si es crea aquesta taula. També van demanar que seria positiu augmentar les freqüències de les sessions i crear diferents comissions dins del Consell Escolar. Des de CiU, que van votar a favor, van defensar la moció perquè segons va explicar la seva portaveu “necessitem un projecte educatiu de municipi que vagi més enllà del concepte escolar”. ERC-VdM diu Sí va votar en contra perquè consideren que el lloc on es reuneix la comunitat educativa és el Consell Escolar i que per tant les comissions que s’hagin de crear les ha de decidir el mateix Consell.

El grup municipal de Babord va presentar dues mocions. La primera per demanar mesures, a nivell local i de país, per fer front a l’assetjament i violències masclistes que s’estan duent a terme a la premsa i xarxes socials a les dones que es dediquen a l’acció política amb insults masclistes sobre el físic de les dones polítiques, la sexualitat, la manera de vestir, l’edat, la identitat sexual o les responsabilitats familiars. Entre els acords de la moció hi ha el de demanar la retirada d’aquest tipus de publicacions a les persones que des del municipi i/o via les xarxes socials pròpies es detecti que estan fent servir aquest tipus de violència; treballar per la sensibilització contra el sexisme, instar als partits polítics del Parlament de Catalunya a prendre mesures per eradicar aquestes violències masclistes i a rebutjar públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l’acció política, i instar al CAC, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i als mitjans de comunicació que exigeixin dimissions d’aquells que facin ús d’estils de comunicació masclistes. La moció va quedar aprovada per unanimitat. Des del govern es va demanar l’ajuda de tothom per tenir els ulls ben oberts i no permetre aquest tipus de pràctiques.

La segona moció de Babord era per regular les percepcions dels regidors/es municipals que tinguin assignada una retribució en altres òrgans, alts càrrecs i direcció pública fora de l’Ajuntament, una proposta que la mateixa formació política va retirar de l’ordre del dia en existir un informe del secretari que deia que no s’ajustava a la legalitat. Des de Babord van explicar que la retiraven però amb l’objectiu de refer-la per tornar-la a presentar en un altre ple.

El grup municipal de Ciutadans va presentar una moció per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar, moció que tampoc es va arribar a debatre ja que el mateix grup la va retirar de l’ordre del dia en el moment de presentar-la, afirmant que la moció que ERC-VdM diu Sí presentava a continuació era una contramoció a la seva amb la única pretensió de donar les culpes a Madrid.

Per la seva part, el grup municipal d’ERC-VdM diu Sí va presentar una moció per instar al govern espanyol al pagament del deute amb la Generalitat de Catalunya per tal que aquesta pugui fer front als deutes amb els ajuntaments. La moció es va aprovar amb els vots a favor del grup proposant, Gent per Vilassar de Mar, Babord i CiU, i els vots en contra del PSC, C’s i Vilassar de Mar sí que pot/sí puede.

A la segona part, de control i seguiment de la gestió per part del Ple, es va donar compte de l’informe de fiscalització plena de l’exercici 2014, dels decrets de l’alcaldia, del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2015 i un despatx d’ofici de l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans sobre la conferència sobre el canvi climàtic de París 2015. Respecte al decret de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament del 2015, el regidor d’Hisenda va explicar algunes de les dades bàsiques d’aquesta liquidació: el nivell d’endeutament de l’Ajuntament és de 22.170.000 euros, el que representa un 100,03%, el termini mig de pagament a proveïdors està a 62 dies i l’estalvi net és positiu.

L’espai informatiu ”Crònica” està dedicat avui quasi monogràficament a la plenària d’ahir, de la qual s’ofereix un ampli resum i la valoració que en fan del ple govern i oposició. “Crònica” s’emet a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30 i es pot escoltar en diferit a través de podscat en aquesta mateixa pàgina.