Resum de la sessió plenària de dijous 17 de maig

El Ple ordinari del 17 de maig va començar amb la lectura de la declaració institucional, consensuada per tots els grups municipals, sobre el rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a la sentència de l’anomenat cas de “la Manada” i el suport a les dones víctimes d’agressions sexuals.

Seguidament es va passar a l’ordre del dia, amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, i començant pel refinançament de part del préstec de 13,5 M€ que l’Ajuntament té a Euríbor a 1 any més 5,60 %. Amb aquesta nova operació es refinancien 3 M€ dels 13,5 a unes condicions més favorables, Euríbor a 3 mesos més 0,55 %. Segons va detallar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, aquesta operació suposarà un estalvi en despesa financera pel total de la vida del préstec d’uns 850.000 €. Tots els grups municipals van votar a favor, a excepció de Babord que es va abstenir ja que considera que l’origen del préstec ve de la mala gestió que es va fer del projecte de l’edifici del Mercat.

A continuació es va aprovar una modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari per import de 270.000 €, una modificació finançada amb la concertació d’un préstec a llarg termini. El regidor d’Hisenda va explicar que l’objectiu era fer front a incidents sobrevinguts en diferents carrers relacionats sobretot amb problemes amb el clavegueram. Aquests diners aniran destinats a la reparació del col•lector del Torrent del Porxo (100.000 €), del pou de registre del Palomares (50.000 €), el clavegueram del carrer Alsina (80.000 €) i el sot de la riera d’en Cintet (40.000 €). El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, en quant a les crítiques rebudes per part de l’oposició sobre poca previsió del govern en aquests temes, va explicar que en els darrers 16 anys només s’havia fet una actuació en el clavegueram i que amb l’actual govern s’estava actuant sobre 4. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, a excepció del Grup Demòcrata que va votar en contra però sense argumentar el seu vot.

El següent punt es tractava d’una modificació de crèdits mitjançant transferència per import de 62.000 €. El regidor d’Hisenda va explicar que s’aprofitaven els estalvis de despesa financera pel refinançament de deute per fer dues obres urgents: el camí de can França, amb una actuació per valor de 20.000 €, i la coberta i el mur perimetral del cementiri, per valor de 42.000 €. Aquesta modificació de crèdit es va aprovar amb les abstencions del Grup Demòcrata i els vots a favor de la resta del plenari, i on els grups de l’oposició van tornar a demanar al govern ser més previsors per evitar fer modificacions en un pressupost que es va aprovar fa 2 mesos.

A continuació, es va aprovar la modificació de la normativa reguladora del preu públic per serveis prestats a l’Escola Bressol Municipal. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que s’havia canviat la fórmula de calcular els diferents marges sobre com s’apliquen els diferents preus, afegint al càlcul de les bases els membres de la unitat familiar. També va detallar que s’elimina la bonificació de família nombrosa si aquesta supera 5 vegades el salari mínim interprofessional. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció de la regidora no adscrita i Babord i els vots a favor de la resta de grups.

Seguidament es van aprovar, per unanimitat, les bases generals per regular el procés de Pressupostos Participatius a Vilassar de Mar a partir del 2019. Tots els grups es van felicitar pel treball fet a la comissió de Pressupostos Participatius. Entre els canvis respecte a la primera experiència de pressupostos participatius, la del 2016, es va destacar que a partir d’ara els grups municipals no podran presentar propostes de projectes per així donar més protagonisme a la ciutadania.

En el capítol de mocions, la primera la va presentar Ciutadans per sol·licitar la constitució d’una comissió d’investigació, en forma de comissió informativa de caràcter específic, per a l‘estudi, anàlisi i consideració de les conseqüències polítiques derivades de les conclusions de l’auditoria de la Societat Municipal. La moció es va aprovar amb les abstencions d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar, el vot en contra de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i els vots a favor del grup proposant, la regidora no adscrita, PSC, Babord i Grup Demòcrata. Des de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede, la seva única regidora Manuela Calero va argumentar que la comissió no tenia sentit perquè l’auditoria ja havia tingut una comissió de seguiment. Calero va dir que coneixent les presumptes irregularitats que detecta l’auditoria ara “és el moment d’actuar”. Des del PSC es va dir que la comissió pot ajudar a tenir un posicionament polític ja que segons el seu parer l’auditoria deixa a l’aire possibles irregularitats i “no es mulla”. Babord va dir que donaran suport a la comissió però que també és moment de prendre decisions. També van voler deixar clar que la funció de la comissió no ha de ser reescriure les conclusions de l’auditoria que per a ells són clares. El Grup Demòcrata, que també va votar a favor, va dir que en aquesta comissió es podrà escoltar el personal tècnic que va assessorar al Consell d’Administració de la SA Municipal en la presa de decisions relacionades amb tot el projecte del Mercat. Des del govern, tant ERC-VdM diu Sí com Gent per Vilassar de Mar, es van abstenir entenent la bona voluntat de la comissió i sempre i quan no s’utilitzi com a element de confrontació política. Des de Cs van remarcar que l’objectiu de la comissió ha de ser establir les causes del perquè es van arribar a les conseqüències que es diu a l’auditoria.

Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va retirar de l’ordre del dia la moció que portaven per impulsar una campanya i crear un protocol d’actuació contra les agressions sexistes durant les pròximes festes de Sant Joan.

La darrera moció la presentaven conjuntament els grups d’ERC-VdM diu Sí i Gent per Vilassar de Mar per a la protecció del corall vermell al litoral català. La moció va rebre el suport de tots els grups municipals.

Al final del ple, el regidor d’Hisenda, va donar compte del seguiment del 1r trimestre del 2018 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Solé va informar que durant el primer trimestre del 2018 el romanent de tresoreria és positiu, es compleix l’objectiu d’estabilitat i el deute viu està al voltant del 79 %.

En el torn de precs i preguntes, la regidora de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede va preguntar sobre quan es crearà la comissió sobre residus sòlids urbans i va demanar informació sobre el pla d’igualtat. Des del PSC, la seva regidora es va fer ressò de la preocupació dels paradistes del mercat ambulant dels dijous al voltant del concurs de licitació de 4 parades i va demanar més diàleg de l’Ajuntament amb el sector. Precisament més tard, en el torn de precs i preguntes del públic, representants dels paradistes del mercat ambulant van demanar al govern més interlocució i diàleg en aquests temes que ells consideren d’especial sensibilitat per a les persones que s’hi dediquen. Des de Babord es va preguntar sobre el contracte de gestió de residus que s’acaba d’aquí a 1 any, sobre el calendari de neteja de les cartelleres municipals així com per quin és el motiu pel qual es farà el carrer Sant Magí i Sant Francesc de prioritat invertida. Des del grup Demòcrata es va demanar com a prec que es facin entenedors els títols dels decrets d’alcaldia ja que amb el nou sistema que utilitza l’ajuntament amb l’administració electrònica és gairebé impossible entendre de què tracten.

A l’espai “Crònica”, aquest divendres, a les 13h, 14’30h, 16h i 19’30h, oferim un ampli resum del ple i el balanç de la sessió per part de les forces polítiques de govern i oposició. Escolteu-lo aquí:
Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

Audio de la sessió plenària:

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.