Ple ordinari a l’Ajuntament de Vilassar de Mar

DSC01145

Avui dijous 16 de setembre de 2010, a les 8 del vespre, retransmès per Vilassar Ràdio.
Ordre del dia:

 

 

I.- Part resolutòria:
0. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15/07/2010.
00. Pressa de possessió de Manel Balaguer del càrrec com a regidor del grup municipal del PSC-PM en substitució de Jordi Cañellas Roca.
1. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 10 Taxa per a la concessió de llicència d’obertura d’establiments i d’instal•lacions, i/o d’exercici d’activitats, així com per a les tasques de comprovació, control, inspecció i altres, derivades del règim de comunicació o de declaració responsable d’inici o canvi d’activitats, o de canvi de local.


2. Aprovació inicial de l’expedient núm. 1/2010 de modificació de crèdits en el pressupost del Patronat Municipal d’Escoles Bressol, mitjançant suplement de crèdit, per import total de 110.000 euros, finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
3. Delegació de determinades facultats de gestió del Mercat Municipal a favor de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
4. Aprovació del plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques que han de regir la concessió administrativa del domini públic relativa a una porció del subsòl municipal, adjacent al nou Mercat Municipal.
5. Concessió administrativa del domini públic, relativa a una porció de subsòl municipal situada adjacent al nou Mercat Municipal.
6. Elecció de festes locals a Vilassar de Mar corresponent a l’any 2011.
7. Acceptació de la subvenció atorgada a aquest Ajuntament com a titular d’una llar d’infants per al curs 2009-2010.
8. Aprovació de la relació de llocs de treball per a l’exercici de 2010.
9. Aprovació del compte general de l’Ajuntament de 2009, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d’Escoles Bressol i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA.
10. Moció del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM per declarar Vilassar de Mar poble lliure de circs amb animals.
II.- Control i seguiment de la gestió per part del Ple:
1. Decrets de l’alcaldia.
2. Precs i preguntes.

Leave a Reply