Ordre del dia del Ple de l’Ajuntament d’aquest dijous 17-09-20

Aquest dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, tindrà lloc el primer ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar un cop enllestides les vacances d’aquest estiu 2020 marcat pel coronavirus. La plenària, que podreu escoltar en directe per Vilassar Ràdio, serà telemàtica per les condicions de pandèmia.

L’ordre del dia és el següent

1.- APROVACIO DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DELS DIES 29-06- 2020 I 16-07-2020

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL BABORD, PER PART DEL SENYOR CARLES SOLER NOVÀS

3.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2020 ELABORAT PER LA INTERVENCIÓ.

4.- DONAR COMPTE DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2021

5.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT 2ON TRIMESTRE 2020 DE LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, PER LA QUE ES DESENVOLUPEN LES OBLIGACIONS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTA A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ REQUERIDA PEL RD 635/2014, SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2020DECR001875 02/06/2020 CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DEL PADRÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES PER L’EXERCICI 2020, PER UN IMPORT DE 51.570,75€ I ANUL·LAR LA QUOTA DE LA TAXA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES DE L’EXERCICI 2020 PER UN IMPORT DE 51.570,75€, D’ACORD AMB EL SEGON ARTICLE DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LA CRISI MOTIVADA PER LA COVID-19

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 2020DECR002611 04/08/2020 CORRESPONENT A L’ANUL·LACIÓ PARCIAL DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS DELS ESTABLIMENTS QUE HAN HAGUT DE ROMANDRE TANCATS EN MOTIU DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA CRISI DE LA COVID-19 PART RESOLUTIVA:

9.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MC. 24/2020 MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

10.- CONVENI DE DELEGACIÓ PARCIAL DE COMPETÈNCIES DE L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME, PER LA PRESTACIÓ DEL PROJECTE INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES MESURES APLICADES EN LA REPRESA EN EL MARC DE LA POLÍTICA ACTIVA D’OCUPACIÓ, PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ, LÍNIA EXTRAORDINÀRIA COVID-19

11.- MOCIÓ, NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER AL DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS PER A LA PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

12.- MOCIÓ, NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS, EN CONTRA DE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES I PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA MUNICIPAL D’HABITATGE

13.- MOCIÓ, NO RESOLUTIVA, PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE BABORD, SOBRE LA PACIFICACIÓ DE LA N-II PART DE CONTROL:

14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 2301/2020 AL 2887/2020

I finalment, torn de PRECS I PREGUNTES

Recordeu que en l’Informatiu de l’endemà tindreu tota la informació del que hagi donat de si la plenària així com la reacció dels diferents portaveus de les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Vilassar de Mar.