Oberta la convocatòria de subvencions per al manteniment i represa de les activitats econòmiques de la nostra localitat

S’ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a les subvencions de l’Ajuntament per ajudar a les activitats comercials, de restauració o altres serveis per la crisi de la Covid-19. Amb aquesta iniciativa, dotada amb un pressupost de 300.000 €, es vol ajudar al manteniment del teixit comercial local i a reprendre l’activitat econòmica del municipi que s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma.

La convocatòria, de conformitat amb les bases reguladores aprovades per tots els grups municipals inicialment en el Ple del 28 de maig, regula els criteris així com el procediment d’atorgament de subvencions al comerç al detall local i altres prestadors de serveis per compte pròpia amb centre de treball al municipi de Vilassar de Mar. L’objectiu: contribuir a sufragar les despeses habituals relacionades amb l’activitat econòmica com ara el lloguer, els salaris i la seguretat social. 

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, que compleixin els següents requisits:

– Ser titulars d’establiments comercials, de restauració o prestadors de serveis per compte pròpia amb centre de treball situat en el municipi de Vilassar de Mar i menys de 10 treballadors/es en jornada complerta o que la suma de jornades laborals sigui inferior a 10 jornades complertes que, a més, compleixin com a mínim algun dels següents requisits: 

– que hagin estat obligats a tancar pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o disposicions posteriors dirigides a fer front a la COVID-19. 

– que, tot i no estar obligats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, hagin hagut de tancar el seu establiment per protegir la salut de les persones que hi treballen (pertanyents a col·lectius especialment vulnerables al virus) o bé perquè el seu personal hagi estat directament afectat per la malaltia. 

– que, tot i no estar obligats pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, hagin hagut de fer un ERTO per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 del total de la seva plantilla.    

El termini de presentació de les sol·licituds és del 26 de juny al 6 d’agost. Les sol·licituds podran presentar-se de forma telemàtica  a través de la seu electrònica (enllaç directe). Les persones físiques que necessitin fer-ho de forma presencial ho podran fer des de l’Oficina COVID, demanant cita prèvia (enllaç cita prèvia). Igualment, podeu demanar cita prèvia a l’Oficina COVID (presencial o telefònica) per consultar qualsevol dubte referent a la convocatòria, el tràmit a fer o la documentació a lliurar.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva. L’import màxim de l’ajut que pot rebre un beneficiari serà de 3.000 €. El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 

  • La convocatòria i les bases reguladores les podeu consultar a l’E-Tauler