L’oposició força l’ajornament del ple de pressupostos

El plenari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar va decidir aquest passat dilluns 11 de gener al vespre a ajornar la votació dels pressupostos de 2021 fins al proper ple, després d’una breu sessió, que es va celebrar de 19h a 20h, en què els grups municipals de l’oposició van argumentar manca d’informació suficient per a pronunciar-se sobre els comptes proposats per l’equip de Govern.

La portaveu de Junts per Catalunya, Laura Martínez, va considerar insuficient la informació inclosa en la memòria dels pressupostos presentats pel regidor d’Hisenda, Josep Solé, i remetent-se a l’article 18 del ROM (Reglament Orgànic Municipal), va proposar traslladar el debat i la votació a la propera sessió, amb data encara per determinar. 

“Tenir aquesta informació és important per poder posicionar-nos i argumentar la votació. Havia de ser a la memòria dels pressupostos i, com no hi és, sol·licitem la retirada de l’ordre del dia del punt de votació dels pressupostos”, va assenyalar Martínez en la seva petició a l’alcalde, Damià del Clot.

Del Clot va fer les pertinents consultes legals amb la secretària; va escoltar els arguments coincidents en la manca d’informació del PSC i va permetre que Solé exposés la seva disconformitat, abans de donar pas a la votació de la proposta de Junts per Catalunya, que requeria d’aprovació per part del plenari.

La proposta d’ajornament dels pressupostos va rebre els 12 vots a favor de tots els grups municipals de l’oposició (Ciutadans, PSC, Babord i Junts) i els 9 en contra de la coalició de govern formada per ERC i Gent per Vilassar de Mar (ERC-GxVdM).

“El nostre grup considera que s’ha fet una interpretació molt ràpida del reglament i que això pot portar problemes en el futur, ja que es podrien aturar tots el plens. Demanen que es revisi aquesta interpretació”, va argumentar el portaveu d’ERC-GxVdM, Àngel Font.

Abans, i durant una mitja hora, el regidor d’Hisenda de l’equip Govern havia presentat i explicat les línies mestres de la que va qualificar com “la despesa més gran feta mai en inversió per l’Ajuntament”.  

Josep Solé va informar que el pressupost general de l’Ajuntament, que comprèn el de la pròpia entitat, el del patronat municipal d’escoles bressol, el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A, el de la RLT i el de les plantilles i retribucions dels personal, puja a 24.868.950 euros i que contempla “un endeutament molt més gran que altres anys, degut a l’evolució de la regla de despesa feta pel Ministeri i al ferri control de la despesa fet pel Govern municipal en els últims anys”.

“Això permetrà un endeutament molt més alt que cap exercici anterior, dedicar tot el préstec, que serà molt elevat, de 2.800.000 euros, a inversions, i tots els ingressos corrents a despesa corrent”, va explicar Solé.

“Aquest canvi en la regla, també ens permetrà, tot i que no formi part del pressupost, usar el romanent que estem generant per poder augmentar les ajudes socials a les famílies i als sectors afectats per la covid-19”, va afegir.

El regidor d’Hisenda va destacar que els números proposats suposen més que doblar les inversions; “incrementar gairebé totes les partides del pressupost”, “fer grans inversions en serveis generals” i “una gran despesa indirecta en polítiques públiques d’habitatge”.

Josep Solé també ressaltar que la proposta permetrà fer un procés participatiu doble, el d’enguany i el corresponent a 2020, que no es va poder dur a terme degut a la pandèmia del coronavirus.

“El salt i l’evolució del pressupost és molt gran, passem d’estar a 20-22 milions fins ara a quasi 25 milions, amb una part molt important del qual, gairebé dos milions, d’inversions, és a dir, la més important amb un 11%”, va explicar el regidor d’Hisenda.

Segons el desglossament dels ingressos que va fer, els impostos indirectes suposen 11.510.000 euros, els indirectes 374.000, les taxes i altres ingressos 3.775.016, les transferències corrents 6.120.434, els ingressos patrimonials 209.500.000, els actius financers 80.000 i els passius financers, és a dir, el préstec, 2.800.000 euros.

Pel que fa a les despeses, el desglossament va ser el següent:  personal 7.263.774 euros, bens corrents i serveis 11.137.176 euros, despeses financeres 240.500 euros, transferències corrents 1.537.500 euros, fons de contingència 0 euros, inversions 2.800.000 euros, transferències de capital 0 euros, actius financers 80.000 euros i passius financers 1.810.000 euros. 

Respecte a l’endeutament, Josep Solé va destacar que, tot i haver pujat, se situa en un 74% “enfront del 121% que vam trobar quan van arribar al Govern”.

El deute públic, per la seva banda, és d’un 8%, una xifra “significativa”, segons el regidor d’Hisenda, “però inferior al 10% que s’havia tingut”. 

El segon punt de l’ordre del dia del ple monogràfic de pressupostos, és a dir, la qüestió de confiança, tampoc es va votar en anar vinculada a l’aprovació inicial del pressupost general. 

L’espai “Crònica” ofereix aquest dimarts el resum del ple i el balanç de la sessió per part de les forces polítiques de govern i oposició.