“Les Veus del Ple” Resum sessió plenària extraordinària 13-07-2023

Ahir, es va celebrar sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la primera d’ençà que es va constituir el consistori sorgit de les urnes del passat 28 de maig. A “Les veus del ple“, hem fet un ampli resum de la plenària i també hem escoltat les reaccions de les portaveus dels partits polítics amb representació municipal.

El primer punt va donar compte de la constitució dels grups municipals i dels portaveus de cada grup: Junts Estimem Vilassar-Compromís municipal (amb 9 regidores), nomena com a portaveu a Núria Pera; Babord, amb 5 regidores, té com a portaveu a Elena López; el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés amb 3 regidors, estableix com a portaveu a Isaac García-Oses; Esquerra Republicana de Catalunya-VdM Futur, amb 3 regidores, també, situa  Marta Rovira com a portaveu, i el Partit Popular, amb 1 regidora, designa per aquesta funció a Yolanda Laspalas.

El segon punt va servir per establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, que seguiran mensuals i com fins ara es faran el tercer dijous de cada mes a les 7 de la tarda. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

Després, el tercer punt va donar compte dels decrets de nomenament de tinents d’alcaldia, delegacions funcionals de l’alcaldia (el cartipàs municipal; per entendre’ns) i la constitució de la Junta de Govern Local. Respecte a les tinències d’alcaldia, són cinc: la primera tinença d’alcaldia recau en Alfons Núñez Jacas, la segona en Núria Pera Maltes, la tercera en Jordi Pallés Marimon, la quarta en Adrià Saborit Farrés i la cinquena en Montserrat Ferri Roca.

Pel que fa a les delegacions: Alfons Núñez Jacas assumeix Governació, Mobilitat, Protecció civil i Participació Ciutadana.

Núria Pera Maltes, Urbanisme i Habitatge.

Jordi Pallés Marimon, Via pública, Equipaments i Cultura.

 Adrià Saborit Farrés, Hisenda i Medi Ambient.

Carla Fernández Pérez, Educació, Salut Pública i Joventut.

Eduard Sirvent Nieves, Esports, Recursos Humans, Noves tecnologies i Transparència.

Montserrat Ferri Roca, Serveis Socials, Gent Gran, Acció Comunitària i Benestar Animal.

Manel Garcia Rossel, Promoció Econòmica, Comerç i Consum.

Comunicació i Igualtat quedaran assumides directament per l’alcaldessa, Laura Martínez Portell.

I respecte a la Junta de Govern Local, òrgan de gestió setmanal encarregat de contractacions administratives d’obres, serveis i subministraments que no superin certs imports i de determinades llicències, entre altres atribucions, estarà integrada per l’alcaldessa i els cinc tinents d’alcaldia. Es farà tots els dimecres a dos quarts d’11 del matí.

El quart punt, va acordar les següents comissions permanents: la Comissió Especial de Comptes, a la qual correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels compte anuals de la corporació, i la Comissió Informativa, que té per objecte el previ informe, consulta o proposta dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple.

Cada comissió estarà integrada pels 21 regidors de la corporació. El punt es va aprovar per unanimitat.

Arribem ja al cinquè punt de l’ordre del dia, el nomenament de representants en òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, que també es va aprovar per unanimitat.

Així, al Consell Escolar Municipal com a representants de l’Ajuntament: l’alcaldessa, la regidora d’Educació, Carla Fernández, i quatre membres a designar d’entre els grups municipals que no formen part de l’òrgan de govern.

Al Patronat d’Escoles Bressol Municipal: l’alcaldessa, la regidora d’Educació, Carla Fernández, la regidora de Serveis Socials, Montserrat Ferri, la regidora de Babord, Maria Asunción Vinuesa, la regidora del PSC, Virginia Gérez, i la regidora d’ERC- VdM Futur, Marta Rovira.

En el Consell Consultiu dels mitjans de comunicació: hi trobarem l’alcaldessa, el regidor de Noves Tecnologies i Transparència, Eduard Sirvent, i cinc membres a designar, un per cada grup polític municipal.

Pel que fa a la Comissió d’ordenances fiscals: aquesta estarà integrada per l’alcaldessa i cinc membres a designar un per cada grup polític municipal. S’aplicarà el vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui.

Al Plenari de la Xarxa d’Inclusió Social hi trobarem: l’alcaldessa, la regidora de Serveis Socials, Montserrat Ferri, i cinc membres a designar, un per cada grup polític municipal.

A la Comissió d’Estudi Pressupostos Participatius: el regidor de Participació, Alfons Núñez, i cinc membres a designar un per cada grup polític municipal. Cadascun/a comptarà amb un vot, amb independència del nombre de regidors que tingui el grup polític en el Ple.

Sobre la Comissió Desenvolupament del Reglament de Participació Ciutadana hi trobarem el regidor de Participació, Alfons Núñez, com a president, i un membre a designar per cada grup polític municipal.

A la Taula Transversal del Pla d’Igualtat de Gènere: com a representants de l’Ajuntament hi haurà l’alcaldessa com a presidenta, la vicepresidència recau en la regidora de Salut, Educació i Joventut, Carla Fernández, i també hi haurà com a membre del govern el regidor de Via Pública, Jordi Pallés. També hi haurà un regidor/a en representació de cada grup polític municipal.

A la Comissió de Seguiment de la Piscina Municipal: l’alcaldessa com a presidenta i un membre a designar per cada grup polític municipal.

A la Taula Municipal d’Habitatge, la presidència recau en la regidora d’Habitatge, Núria Pera, i hi haurà un membre a designar per cada grup polític municipal.

El punt sisè de la plenària va donar compte del decret de nomenament dels representants de l’Ajuntament de Vilassar de Mar als òrgans col·legiats externs. El llistat queda de la següent manera.

Al Consorci Tractament Residus Sòlids Urbans: Adrià Saborit Farrés.

Al Consorci de Normalització Lingüística: Jordi Pallés Marimon.

Al Consorci LOCALRET: Eduard Sirvent Nieves.

A l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: Adrià Saborit Farrés.

A l’Agrupació de defensa forestal: Alfons Núñez Jacas.

A la Fundació Casa Pairal: Laura Martínez Portell i Montserrat Ferri Roca.

Al Fòrum de Municipis del Litoral de la regió Metropolitana de Barcelona, Pla estratègic: Núria Pera Maltes.

A la Comissió municipal de protecció civil mancomunada amb els ajuntaments de Cabrera de Mar i Cabrils: Alfons Núñez Jacas.

Al Comitè de l’Assemblea Local de la Creu Roja: Carla Fernández Pérez.

A la Comissió de Medi Ambient de la Federació de Municipis: Adrià Saborit Farrés.

A la Xarxa de mercats municipals: Manel Garcia Rossell.

A la Xarxa Local de Prevenció de drogodependències: Carla Fernández Pérez.

A la Xarxa Local de Consum: Manel Garcia Rossell.

A la Fundació Ernest Lluch: Laura Martínez Portell.

A l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà: Alfons Núñez Jacas.

Al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament: Montserrat Ferri Roca.

Al Consorci Local i Comarcal de Comunicació: Laura Martínez Portell.

Al Consell d’Administració de Serveis Urbans Vilassar de Mar: Laura Martínez Portell i Jordi Pallés Marimon.

Al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme: Manel Garcia Rossell i Eduard Sirvent Nieves.

A la Fundació Casal de Curació: Laura Martínez Portell.

El setè punt, la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, va aprovar-se amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar, l’abstenció del PSC i PP, i el vot en contra de Babord i ERC-VdM Futur. La proposta de personal eventual era de Cap de Comunicació de Govern, amb una jornada de 35 hores setmanals, per a assessorament en el camp de la comunicació, i amb una retribució de 32.270,54 euros/any.

L’alcaldessa va explicar que, per població, l’Ajuntament de Vilassar de Mar podria tenir fins a 7 persones de personal eventual i que Vilassar de Mar, fins ara, sempre n’havia tingut una, que ara s’havia estabilitzat dins la plantilla. En aquest sentit, L’alcaldessa va afirmar que no hi havia la intenció de nomenar en aquest càrrec a ningú, que en el pressupost de 2023 no hi ha la partida per dotar-la i que amb aquesta acció només reservava aquesta possibilitat de càrrec de confiança vinculat a l’alcaldia.

Des d’ERC-VdM, la portaveu Marta Rovira va assenyalar que per al seu grup s’hauria de prioritzar la figura de gestió i no pas de comunicació. “Sempre hem volgut una gerència municipal”, va recordar. També va demanar que si l’equip de govern vol millorar la part de comunicació acceleri la relació de llocs de treball, que s’està duent a terme a l’Ajuntament.

Des del PSC, el portaveu del grup, Isaac García-Oses, també va assenyalar que no era el perfil de personal eventual que esperaven i que consideraven que n’hi havia d’altres més necessaris. L’abstenció la va argumentar en què era lícit tenir un càrrec de confiança i que la plaça quedava per nomenar fins a l’aprovació del pressupost del 2024.

Des de Babord, la seva portaveu Elena López va explicar que el seu grup és crític amb els càrrecs de confiança i que no entenien el perfil que es proposava quan l’Ajuntament ja té un departament de Comunicació.

En el darrer punt, el vuitè, es va aprovar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació i indemnitzacions i assistències als òrgans col·legiats. El punt es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i el PSC, l’abstenció del PP, i els vots en contra de Babord i ERC-VdM Futur.

Pel que fa a les dedicacions i retribucions, l’alcaldessa, Laura Martínez Portell, tindrà dedicació exclusiva (dedicació mínima de 40 hores setmanals) i una retribució de 63.000 euros bruts l’any en catorze pagues.

El primer tinent d’alcalde i regidor delegat de Governació, Protecció Civil i Participació Ciutadana, Alfons Núñez Jacas: 37.600 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 32 hores setmanals).

El tercer tinent d’alcalde i regidor delegat de Via Pública, Equipaments i Cultura, Jordi Pallés Marimon: 44.650 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 38 hores setmanals).

El quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Hisenda i Medi Ambient, Adrià Saborit Farrés: 23.500 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 20 hores setmanals).

El cinquè tinent d’alcalde i regidora delegada de Serveis Socials, Gent Gran, Acció Comunitària i Benestar Animal, Montserrat Ferri Roca: 35.250 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 30 hores setmanals).

La regidora delegada de Joventut, Educació i Salut pública, Carla Fernández Pérez: 27.300 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 24 hores setmanals).

El regidor delegat d’Esports, Recursos Humans, Noves Tecnologies i Transparència, Eduard Sirvent Nieves, 23.500 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 20 hores setmanals).

El regidor delegat de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, Manel Garcia Rossell, 18.800 euros bruts l’any en catorze pagues (dedicació mínima de 16 hores setmanals).

També es van aprovar les dietes que s’atorguen per l’assistència efectiva als òrgans col·legiats. Aquest segon concepte només el percebran els regidors i regidores de l’oposició i els membres de l’equip de Govern sense dedicació. En el Govern és el cas de la segona tinent d’alcalde i regidora d’Habitatge i Urbanisme, Núria Pera Maltes, que percebrà assignació per assistència a sessions d’òrgans col·legiats. Així per assistència a Ple de l’Ajuntament: 630 euros per sessió ordinària i 200 euros per sessió extraordinària; per assistència a comissions informatives: 200 euros per sessió; per assistència a la Junta de Govern Local: 200 euros per sessió i, com a novetat, per assistència a Junta de Portaveus: 200 euros per sessió.

També es va aprovar l’assignació per als grups polítics municipals: 1.000 euros anuals per a cada grup municipal i 500 euros anuals per a cada regidor/a adscrit al grup.

Des del Govern, l’alcaldessa Laura Martínez va explicar la proposta. “Hem volgut fer una proposta de dedicacions i retribucions en la qual es reconegués l’augment de l’IPC que hi ha hagut des del 2019 però alhora que no pugés la massa salarial dedicada a la part política de govern. Hem baixat una mica la massa salarial del govern i hem pujat una mica la de l’oposició perquè hem volgut entendre que la dedicació del portaveu és d’especial rellevància”.

Amb aquestes dades, Laura Martínez va detallar que la massa salarial del govern passaria dels 303.100 euros, que es van aprovar el 2019, a 294.630 euros, i la massa salarial de l’oposició passaria dels 109.560 euros a 118.360 euros, incorporant l’assignació per assistència a Junta de Portaveus. D’aquesta manera, la massa salarial global de la part política del consistori passaria de 412.660 euros (2019) a 412.990 euros (2023).

Per part del PP, la seva regidora Yolanda Laspalas es va mostrar conforme en què la globalitat de la massa salarial quedi igual però no amb el fet que es pugi l’IPC només en les retribucions dels membres del govern i no en l’oposició. “La inflació és per a tothom”, va dir per argumentar la seva abstenció.

Per part d’ERC-VdM Futur, la seva portaveu Marta Rovira va destacar l’augment del sou destinat a l’alcaldessa, 63.000 euros, al límit del que estableix la llei per a municipis entre 20.000 i 50.000 habitants, i va posar l’exemple de sous d’alcaldes com el de Mataró que, amb una població de 129.000 habitants, era de 62.000 euros, o de poblacions similars a la de Vilassar de Mar que ronden, va dir, entre els 54.000 i 56.000 euros. Rovira va assenyalar que l’IPC que s’augmenta ja el va assumir el govern anterior amb el barem de sous del 2019, que va recordar va ser durament criticat. També va voler posar de manifest que el seu grup no ha demanat que s’incrementin les remuneracions a l’oposició. “Jo estaria disposada a què se’ns rebaixés a canvi de que hi hagués una gerència municipal”, va assenyalar.

Per part del PSC, el seu portaveu Isaac García-Oses va destacar que la proposta global, tant per al govern com per a l’oposició, feia una contenció de la massa salarial política tot i ajustar els salaris base del govern a l’augment de l’IPC. Va mostrar-se d’acord en l’augment de les retribucions a l’oposició: “Nosaltres entenem que és per reconèixer la tasca i l’esforç que es fa”. Tot i això, va dir que els hagués agradat que les retribucions de l’oposició s’haguessin negociat amb temps amb els diferents grups per trobar un consens. García-Oses va argumentar el seu vot a favor en considerar que la massa salarial global es congelava.

Per part de Babord, la seva portaveu Elena López va recordar que tot i que la

proposta no comporta en termes absoluts un increment respecte a la del 2019, les retribucions del 2019 van suposar un increment a l’entorn del 20-25% de les retribucions de l’equip de govern i també un augment de les retribucions de l’oposició. Elena López va afirmar que la proposta de Junts Estimem Vilassar comporta un increment de les retribucions base de l’equip de govern en un 13,3% i es va preguntar si calia aquest increment sobre unes retribucions, les del 2019, que segons el seu parer ja eren elevades, quan la majoria de la població no veu incrementat els seus sous en aquestes proporcions. També va criticar les dedicacions de l’equip de govern, que per al seu grup veuen insuficients per atendre les càrregues de treball d’un ajuntament que ha de donar servei a una població de més de 20.000 habitants. Va posar l’exemple de regidors amb una dedicació al 50 % i que al seu entendre dibuixa un govern amb una preeminència de la figura de l’alcaldessa, que és l’única del govern amb una dedicació completa.

Pel que fa a la retribució dels grups de l’oposició, va assenyalar que ells no les han demanat i que consideren innecessari els 200 euros per assistència a les Juntes de Portaveus. López va assenyalar que sumant els 10.000 euros de més del sou de l’alcaldessa, els diners del 13,3% de l’IPC a tot l’equip de govern, els 8.800 euros dels portaveus i els 32.000 euros de la plaça eventual, es tindrien diners per par pagar dos auxiliars administratius.

L’alcaldessa Laura Martínez va voler puntualitzar algunes de les manifestacions fetes pels grups de l’oposició. A Babord li va dir que no s’havia pujat el 13,3% de l’IPC sinó el 12%, i respecte a les dedicacions de l’equip de govern va recordar-li que a tot arreu posa que és una dedicació mínima d’hores i no màxima. “No volem jugar a fer demagògia, tots nosaltres quan decidim dedicar-nos a la tasca política renunciem als nostres llocs de treball sigui total o parcialment”. També va assenyalar que el sou de l’alcaldessa no és dels més alts que hi ha a l’Ajuntament ni els dels regidors es corresponen amb el sou d’un tècnic de categoria A1.

“Prestigiem també la tasca i la dedicació de la gent que ens dediquem a la política tant des del govern com des de l’oposició”. Respecte a les xifres que havia donat la regidora Marta Rovira al respecte que al final del mandat anterior la massa salarial havia disminuït respecte a l’aprovada el 2019, l’alcaldessa li va recordar que la reducció del 2023 també incorporava una reducció de la dedicació de l’anterior alcalde. “Jo asseguro una dedicació al 100% de l’alcaldia”, va finalitzar.