“Les veus del ple” del 27-04-2023

El Ple ordinari del mes d’abril, celebrat el dia 27, va aprovar diferents punts entre els quals diverses modificacions de crèdits, el codi ètic dels càrrecs públics i alts càrrecs i el Reglament del Consell de la Vila i del Consell Territorial i Sectorial de Vilassar de Mar, òrgans de participació directa de la ciutadania en la política municipal.

En el segon punt, es va donar compte del 3r i 4rt trimestre de 2022 de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats locals per al compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2022, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En el tercer punt , es va donar compte de la informació requerida pel RD 635/2014 sobre el període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques corresponent als trimestres 1r, 2n, 3r i 4rt de l’any 2022. El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va explicar que el període mig de pagament al primer trimestre del 2022 va ser de 26,43 dies, el segon, d’11,70 dies, el tercer, d’11,90 dies i el quart, de 10,57 dies.

En el quart punt, es va donar compte del decret d’alcaldia corresponent a l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Mar de l’exercici 2022. El regidor d’Hisenda va destacar els punts principals. El resultat pressupostari és de 4.057.480,63 €, el romanent de tresoreria per a despeses generals de 8.427.977,43 €, dels quals no compromesos són 3.366.384 €, l’estalvi net és de 2.247.982 €, el resultat de finançament és negatiu de 521.000 €, el deute públic és del 62,34%, és a dir, 14.493.754 €, i el període mig de pagament a proveïdors és de 15,42 dies.

Pel que fa al cinquè punt, es va aprovar, amb les abstencions dels dos regidors no adscrits, els vots en contra de Babord i Junts VdM i els vots a favor del PSC i ERC-Gent per VdM, l’expedient extrajudicial de crèdits REC01/2023 associat a la modificació pressupostària en suplements de crèdits MC. 13/2023.

El regidor d’Hisenda va explicar que la liquidació de les quantitats a satisfer, derivades de treballs i prestacions realitzades als exercicis 2022-2023, ascendia a la quantitat de 250.470,43 €.

El regidor Juan Díaz va explicar l’abstenció dels dos regidors no adscrits. Va recordar que en els últims sis mesos el govern ha portat a Ple onze modificacions de crèdit, a banda de les factures d’Urbaser, i va retreure al govern que no hagués fet un esforç per consensuar un pressupost aquest 2023.

Des del PSC van recordar que la majoria són factures que van quedar pendents de desembre o altres que per alguna causa no disposaven de crèdit i van valorar de forma positiva que la quantitat global, si es treu la factura d’Urbaser, comparat amb el 2020, hagués baixat substancialment.

Des de Babord també es va valorar de forma positiva que l’import total fos de 250.000 €, dels quals 226.000 € corresponien a la factura de desembre d’Urbaser. Va ser aquest fet, el pagament de la factura d’Urbaser -quan encara no hi havia contracte de residus-, el motiu pel qual Babord va votar en contra del punt.

Des de Junts VdM  també van apreciar la millora de la reducció de l’import que es portava a Ple però, igual que Babord, en incorporar una factura d’Urbaser de quan no tenia contracte vigent, van votar-hi en contra.

Pel que fa al sisè punt, es va aprovar amb els vots a favor dels dos regidors no adscrits, Babord, Junts VdM i ERC-Gent per VdM i les úniques abstencions del PSC, l’expedient núm. 05/2023 de modificació de crèdits, mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per a despeses, per import de 40.000 €. Aquest import va destinat a la partida del procés de Pressupostos Participatius 2023 per a projectes de serveis.

El PSC va considerar que no hauria estat necessari aprovar-ho per modificació de crèdit si s’hagués tingut un pressupost no prorrogat.

Pel que fa al setè punt, es va aprovar, per unanimitat, l’expedient núm. 06/2023 de modificació de crèdits, mitjançant suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 300.266,79 € destinats a l’augment de sou dels treballadors de la plantilla de l’Ajuntament: l’any 2022 d’un 1,5% i l’any 2023 d’un 2,5%.

Pel que fa al vuitè punt, es va aprovar amb els vots a favor dels dos regidors no adscrits, Babord, Junts VdM i ERC-Gent per VdM i les úniques abstencions del PSC, l’expedient núm. 07/2023 de modificació de crèdits, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals,  per imports de 100.719,86 € i 36.500,65 € com a suplement i crèdit extraordinari respectivament en el Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2023. Els conceptes d’aquests imports són per poder renovar els programes dels treballadors que treballen amb contractes programes.

Pel que fa al novè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM, les abstencions dels dos regidors no adscrits i els vots en contra de Babord i Junts VdM l’expedient núm. 13/2023 de modificació de crèdits, mitjançant suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per import de 250.470,43 € per poder pagar el que s’havia aprovat en el punt cinquè.

Els grups municipals van debatre els punts sisè, setè, vuitè i novè de la plenària en conjunt.

Els regidors no adscrits es van mostrar a favor dels punts relacionats amb els Pressupostos Participatius i els sous dels treballadors però no amb el relacionat amb els crèdits extrajudicials.

Des del PSC es va criticar la gestió municipal des del punt de vista econòmic, una gestió que va qualificar “d’absoluta improvisació”. Van recordar que durant el mandat només s’havien aprovat dos pressupostos, per qüestió de confiança, i que aquest 2023 es treballa amb pressupostos prorrogats perquè el govern no havia presentat cap proposta de pressupost. Va afirmar que el pressupost prorrogat d’aquest 2023 no reflecteix les despeses reals: “Amaguen una despesa de mínim dos milions d’euros”, va exposar el regidor Quico Zamora.

Des de Babord també van al·ludir al fet que amb un pressupost aprovat per Ple aquestes despeses estarien previstes. Van criticar que en aquest exercici el govern no hagués fet l’esforç ni l’intent de presentar-lo i van donar el suport a les tres modificacions relacionades amb els sous, els contractes programes i els Pressupostos Participatius però no a l’extrajudicial.

Igual que la resta de grups, Junts VdM també va recordar que aquestes modificacions responen a què l’Ajuntament té un pressupost prorrogat que no contempla aquestes despeses perquè el govern no va presentar cap proposta per aprovar-lo.

Quant al desè punt, es va aprovar amb els vots a favor d’ERC-Gent per VdM i les abstencions de la resta de grups i els dos regidors no adscrits, la modificació de crèdits mitjançant crèdit extraordinari finançat amb operacions creditícies i baixes per anul·lació. El govern municipal considera la necessitat de realitzar un seguit d’inversions per total d’1.150.000 €, que va detallar el regidor d’Hisenda: per a la despesa dels projectes d’inversions dels Pressupostos Participatius (260.000 €), per fer un porxo a l’Escola del Mar (230.000 €), per arranjar la coberta i la façana del Museu de la Marina (432.000 €) i per a la coberta annexa del pavelló municipal Paco Martin (228.000 €).

Juan Díaz, en nom dels regidors no adscrits, va tornar a recordar que aquest punt representa que el model de gestió del govern amb dos pressupostos prorrogats i dos aprovats per qüestió de confiança ha estat fallit i que 1.150.000 euros són molts diners que haurien d’haver estat dins d’un pressupost.

Des del PSC van qüestionar si totes les inversions que es presentaven eren urgents i necessàries recolzant-se en els informes dels tècnics municipals en què es feia referència a què dues de les propostes d’inversions com la del porxo de l’Escola del Mar o la del Museu de la Marina no tenien un projecte executiu darrere i el cost que es proposava era estimatiu. “On és la pressa per aprovar això a un mes de les eleccions?” va preguntar en Quico Zamora. “Nosaltres volem que les coses es facin ben fetes amb projectes executius”. El seu grup va proposar una esmena al punt, que no va prosperar, demanant retirar les dues inversions que no tenien projecte.

Babord també va criticar les inversions que es portaven a aprovació perquè no s’havien explicat ni negociat amb l’oposició. Igual que el PSC, van dir que tampoc tenien clares les inversions a l’Escola del Mar o al Museu de la Marina. Tot i això van abstenir-se perquè es pugui avançar en la tramitació administrativa del crèdit ja que el que avui s’aprovava -va dir la regidora Elena López-, “no suposa cap compromís pel govern futur”, que podria canviar els conceptes d’on van aquestes quantitats.

Des de Junts VdM també van ser crítics amb la forma de procedir del govern. “El que aprovem és que el proper govern aprovi un préstec per fer aquestes inversions”, va voler aclarir la regidora Laura Martínez, i igual que el PSC va introduir una esmena, que tampoc va reeixir, perquè es deixés només el punt referit als Pressupostos Participatius.

El regidor d’Hisenda, Josep Solé, va respondre a les crítiques i va dir que aquesta era l’única forma de poder demanar un préstec amb temps. “Ens endeutem perquè podem”, va afirmar Solé. “Quan vam arribar al govern al 2015 teníem un deute de 37 milions d’euros entre l’Ajuntament i la SA Municipal. Ara estem per sota de la mitjana de Catalunya, 14,5 milions d’euros a l’Ajuntament i 3,3 milions d’euros a la SA Municipal”.

Pel que fa a l’onzè punt, es va aprovar per unanimitat l’increment salarial del 2,5% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Mar per a l’any 2023, en aplicació de l’article 19 del Capítol I del Títol III de la llei 31/2022 de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.

Pel que fa al dotzè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme per a la prestació dels projectes en el marc de la política activa d’ocupació, programa treball i formació, convocatòria anticipada per a l’any 2023 de les línies PANP, PRGC, MG52, DONA i TRANS. L’import a pagar al Consell Comarcal per a aquesta delegació de competències és de 2.100 €. La regidora de Desenvolupament econòmic, Esther López, va explicar que Vilassar de Mar conjuntament amb altres 22 ajuntaments han sol·licitat aquesta línia de subvenció del SOC a través del Consell Comarcal i que finalment a Vilassar de Mar arribarà subvenció per a la línia PANP, de suport a l’arranjament de voreres i millora de l’accessibilitat per als vianants i reparació i manteniment d’equipaments, amb un peó de construcció; i un altre de la línia MG52, de suport de pintura per a la millora dels equipaments municipals i espais públics, amb un peó de pintura.

Tot i la unanimitat en la votació del punt, Babord va demanar que s’incorpori la perspectiva feminista en tots els àmbits, també en el d’ocupació, i des de Junts VdM es va afirmar que amb aquests perfils que ha triat l’Ajuntament s’han exclòs les dones.

Pel que fa al tretzè punt, es va aprovar de forma inicial, per unanimitat, el codi ètic dels càrrecs públics i alts càrrecs de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. L’objectiu principal d’aquest codi ètic i de bon govern és establir les normes de conducta que han de regir l’acció del govern local de Vilassar de Mar. Els principis especificats s’aplicaran tant als càrrecs electes com als possibles alts càrrecs que exerceixen la màxima funció directiva dins de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La regidora de Participació Ciutadana, Marta Rovira, va recordar que el codi conté una sèrie de prescripcions que es basen en els principis d’igualtat, cortesia, objectivitat, professionalitat, coordinació interinstitucional, servei públic de qualitat, honradesa professional i integritat, confidencialitat i transparència.

Tots els grups a l’oposició i els regidors no adscrits es van felicitar per la bona entesa i el treball de consens per a la realització d’aquest codi ètic.

Quant al catorzè punt, es va aprovar de forma inicial, per unanimitat, el Reglament del Consell de la Vila i del Consell Territorial i Sectorial de Vilassar de Mar, òrgans previstos al Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Mar. La regidora de Participació Ciutadana va explicar que el que s’aprovava era atribuir les funcions a aquests consells i garantir la seva representativitat amb grups polítics, entitats i ciutadania. El reglament estarà a exposició pública durant 30 dies.

Com en el punt anterior, tots els regidors i regidores van felicitar-se pel consens en la comissió de treball d’aquest reglament. Des del PSC van recordar que s’ha hagut d’adaptar algun article per incompatibilitat amb el ROM i que en la propera legislatura caldrà posar com a tema prioritari la revisió del ROM. Des de Babord i Junts VdM van coincidir que ara vindrà la part més difícil, la de posar aquests òrgans de participació directa de la ciutadania en funcionament i dinamitzar-los.

En el darrer punt, precs i preguntes de l’oposició, el regidor no adscrit Juan Díaz va preguntar sobre si es posaria algun transport públic perquè la gent gran pugui anar a votar als col·legis electorals, al·ludint sobretot a la zona del Barato. Des del govern, el regidor Àngel Font li va respondre que, com ja s’havia explicat en altres plenàries, no estava previst.

Des del PSC van preguntar per l’aparcament i acampada d’autocaravanes a la platja. Font li va respondre que s’havien col·locat senyals de prohibit l’acampada, que havien començat a disminuir aquesta presència d’autocaravanes, i que estaven en fase de valoració inicial. També van preguntar per l’ordenança de circulació aprovada inicialment en ple el 2022 i les al·legacions presentades pel PSC. El PSC també va preguntar sobre el fibrociment en la coberta de l’Ateneu. Font li va respondre que l’actuació que s’està fent ara és únicament per complir amb les condicions per obrir l’Ateneu al públic i que en la intervenció actual no entra ni coberta ni façana. També van preguntar pels vídeos fets pel govern sobre la pacificació de l’N-II i la nova sortida de la C-32 i van fer el prec que es respectin els grups de treball que es formen al·ludint, en aquest cas concret, a la Taula de Mobilitat en la qual estan representats tots els grups municipals.

Babord va començar la seva intervenció donant suport a l’exregidora de Joventut, Montse Gual, per la querella presentada per Abogados Cristianos i va continuar amb diferents preguntes. La primera, sobre els criteris que s’havien seguit per decidir quins equipaments tindran plaques fotovoltaiques amb la subvenció rebuda per la Diputació. El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va dir que li respondria per escrit perquè la resposta requeria d’informació tècnica. També es va preguntar el motiu pel qual durant les jornades de portes obertes a La Bressoleta s’ha informat a les famílies que només hi haurà dues línies de lactants quan en l’actualitat hi ha quatre. El regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va respondre que s’explicarà el dia 3 de maig en la reunió del Patronat de l’Escola Bressol. Sobre si s’han pogut iniciar a la Piscina els cursets de natació adaptada, el regidor d’Esports, Jordi Tapias, va respondre que encara no però que les propostes es portaran a aprovació en les properes juntes de govern local. Babord també va preguntar sobre com s’actua amb una persona que demana el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) fins que no té aprovada la dependència. La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va explicar que la persona no queda desatesa, que cada cas és individualitzat i que se li donen les opcions de SAD social, si compleix amb els requisits, mentre no s’aprova la dependència.

En el torn de Junts VdM, van recordar preguntes d’altres plens de les quals no havien rebut resposta del govern, entre elles en quin estat es troba el Pla Director de la Vall de Sant Mateu o si el problema de goteres amb la nova coberta del Pavelló Paco Martin s’havia resolt. Respecte al pavelló, el regidor d’Esports va dir que en principi estava resolt, s’havia pagat i que l’obra està en garantia.  Junts VdM també va tornar a preguntar pel tema de la concessió del camp de futbol municipal. El regidor d’Esports va respondre que el tema de la concessió s’ha estat treballant i que ja es disposen de diferents models d’altres municipis i es tenen propostes sobre la taula i que el proper govern es trobarà tota aquesta feina ja feta per poder decidir. També van preguntar sobre el vidre trencat del rètol del cartell de la façana de la Biblioteca. El regidor d’Hisenda li va respondre que el rètol ja està adjudicat. Junts VdM va continuar amb la pregunta per saber quines accions s’havien dut a terme amb la guingueta de la platja Dejavú que va afirmar ocupa més espai del permès, cobra entrada, i supera el soroll. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va detallar els expedients que se li van obrir l’any passat, tant per part de l’Ajuntament com des de Treball de la Generalitat, i va recordar que el règim sancionador és competència de la Generalitat. També va dir que estan molt a sobre aquesta temporada i que assessorats jurídicament, amb el plec de condicions de les guinguetes no se’ls hi podia treure la concessió.

Junts va acabar la seva intervenció amb un prec per demanar que es regulin les fonts que funcionen amb botonera per no malgastar aigua, sobretot ara amb la sequera.

En el torn obert de paraula del públic, una mare membre de la junta de l’Associació de Famílies de l’escola Vaixell Burriac va intervenir per reivindicar solucions reals al problema de calor a les aules i al menjador del centre escolar, una petició que ja van realitzar a la plenària de febrer. Va explicar que en dos mesos només s’ha aconseguit que s’instal·li un extractor d’aire a una aula, de mida molt petita. El regidor d’Ensenyament, Jordi Tapias, va explicar que avui 28 d’abril acabava el termini de presentació d’ofertes per instal·lar tendals, una solució que el personal tècnic de l’Ajuntament creu que minimitzarà les temperatures a les aules. Tapias també va afirmar que s’ha demanat a la Generalitat que inclogui al Vaixell Burriac com a centre on instal·lar ventiladors. Des de l’AFA de l’escola es va demanar que tinguin molt en compte els espais, com el menjador o aules, on els tendals no es podran instal·lar.

Pel que fa al quinzè punt, es va donar compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 1100/2023 al 1603/2023.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió plenària anterior del 23 de març.

Escolta el ple:

Escolta “Les veus del ple”:

Resum del ple:

Balanç que han realitzat govern i oposició: