Aquest passat dijous 23 es va celebrar el ple municipal corresponent al mes de març. La sessió es va allargar durant unes dues hores i quart i va servir per aprovar, entre altres punts, el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió del Servei d’Acollida, l’expedient per a la redacció del Reglament del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials i Territorials i la moció de tots els grups municipals i dels dos regidors no adscrits per promoure una veritable educació inclusiva a les etapes d’educació infantil, primària i secundària.

En el segon punt, es va donar compte de la renúncia dels regidors Juan Díaz Delgado i Javier Cointe Mieles a formar part del grup municipal de Ciutadans. Un cop oficialitzada la renúncia, tots dos van actuar ja com a regidors no adscrits durant la sessió.

Pel que fa al tercer punt, es va aprovar, amb els vots a favor d’ERC-GentxVdM i Junts VdM i l’abstenció dels dos regidors no adscrits (Juan Díaz, Javier Cointe), PSC i Babord, la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2023, en l’article 25è Tramitació d’aportacions i subvencions, apartat 14è referent a les Subvencions nominatives, en el subapartat 34100-48000-A famílies/Inst. sense lucre Prom/Foment Esport.  

 Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Solé, la modificació era necessària per poder incloure l’Associació de Judo i disciplines associades en aquestes subvencions, donat que l’esmentada associació s’ha vist obligada a abandonar les sales de l’Ateneu on desenvolupava les seves activitats per les obres que s’hi duen a terme i, en conseqüència, a pagar el lloguer d’un local per continuar amb elles. La subvenció assignada a aquesta associació ascendeix a 15.000 euros, segons va informar Solé, de manera que el total de subvencions nominatives per a 2023 passa del valor inicial d’1.126.397,00 € a un valor final d’1.141.397,00 €.

Juan Díaz, en representació pròpia i en la de Javier Cointe, va justificar la seva abstenció per discrepàncies amb el criteri amb el qual el govern atorga les subvencions. “La manera d’enfocar les subvencions que té el govern no és del tot satisfactòria, la veig molt conjuntural. En aquest cas, depèn de les necessitats, que entenc hi són, i no d’un criteri, com hauria de ser. I, de manera general, no estem d’acord amb la política de subvencions que tenen, fa temps que reclamem un reglament de subvencions”, va afirmar Juan Díaz.

El portaveu del PSC, Quico Zamora, va considerar que “aquesta associació té dret a aquesta subvenció perquè ha hagut de sortir de l’Ateneu, però nosaltres vam demanar documentació sobre l’activitat que fa per saber si es correspon amb aquests 15.000 euros i no se’ns ha donat. Que consti la protesta per la manca d’informació”, va exposar Zamora, tot insistint a reclamar aquesta informació.

Babord, en veu de Júlia Suriol, va incidir en la manca d’informació i en la necessitat d’atorgar subvencions “amb publicitat i criteris objectius”. “Falta transparència i la millor solució en aquest cas hauria estat oferir-los un equipament municipal perquè desenvolupin la seva activitat”, va apuntar Suriol.

També va insistir en la manca d’informació sobre l’entitat, Laura Martínez, portaveu de Junts VdM. Martínez va argumentar el vot a favor amb l’aposta que el seu grup fa per l’esport i va retreure al govern que no hagués previst aquesta circumstància amb antelació, “ja que és l’Ajuntament qui fa la reforma de l’Ateneu i ho havia d’haver previst”.

En el quart punt, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme (CCM) i l’Ajuntament per a la gestió del Servei d’Acollida, per a l’any 2023.

La regidora de Serveis Socials, Núria Arasa, va exposar que és el mateix conveni d’anys anteriors, amb la novetat que el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat ha considerat que el personal que desenvolupa aquesta feina ha de canviar de categoria laboral i entrar en la de tècnic mitjà (grup A2), la qual cosa implicarà l’actualització de l’import total del conveni quan es produeixi.

Arasa també va informar que el conveni estableix una despesa de 14.497,26 euros del pressupost municipal de 2023 per finançar la tècnica que fa aquesta funció amb una dedicació de 366 hores anuals.

Tots els grups de l’oposició van coincidir en la necessitat d’oferir aquest servei i de mantenir aquest conveni amb el CCM. També es van posar d’acord a l’hora de demanar al govern que la memòria anual del servei inclogui més conclusions que permetin millorar-lo. La regidora de Serveis Socials va “recollir” els comentaris i va entomar la proposta del PSC de convocar una reunió amb els grups de l’oposició “per aprofundir en les dades que ofereix la memòria”, entre les quals Quico Zamora va destacar que el 2022 aquest servei va atendre 114 persones.

Pel que fa al cinquè punt, es va aprovar per unanimitat la nova verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Vilassar de Mar per adequar els usos del sòl no urbanitzable i al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner.

Segons va explicar el regidor d’Urbanisme, Àngel Font, el text refós conté la prescripció requerida per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona adoptat en la sessió de data 3 de febrer de 2023, segons la qual “caldrà classificar de sòl no urbanitzable l’àmbit del cementiri en concordança amb la categoria C3 del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC)”.

Els grups de l’oposició van coincidir a assenyalar que aquesta aprovació arriba tard, si bé tots van celebrar el fet que aquest pas permetrà posar en marxa el Pla d’Usos del municipi i, per tant, regularitzar els usos agrícoles i altres activitats, així com actualitzar el catàleg de masies del poble. Font va informar que les feines d’actualització d’aquest catàleg estan prou avançades, que s’ampliarà el nombre de masies catalogades, però que el nou catàleg no podrà entrar en vigor fins que el Pla d’Usos no sigui vigent.

En el sisè punt, es va aprovar per unanimitat el Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

El regidor de Medi Ambient, Joan Roca, va explicar que aquest pla “és l’instrument de planificació que preveu les regles d’explotació dels sistemes i les mesures que cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic hidràulic i que han d’activar-se un cop l’Agència Catalana de l’Aigua, atesos els indicadors establerts, declari formalment la situació d’alerta i eventual sequera”. Roca va afegir que el pla “té per objectiu donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de disponibilitat de recursos hídrics”.

En superar els 20.000 habitants, Vilassar de Mar està obligada a disposar d’aquest document segons el Pla Hidrològic Nacional. El pla estarà a informació pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica municipal, per tal d’examinar-lo i presentar les al·legacions que es considerin escaients, i considerar-lo aprovat definitivament si no es presenten al·legacions.

Els dos regidors no adscrits (Juan Díaz i Javier Cointe) van qualificar de “necessari” el pla i van acusar el govern de “fer cas omís de qualsevol moció mediambiental”. “Ara presenta aquest pla perquè és una obligació, però en tots aquests anys no han fet res i no han integrat les qüestions mediambientals en la gestió municipal”, va retreure Juan Díaz, tot recordant les diverses mocions presentades pel seu antic grup municipal (Ciutadans) sobre aspectes mediambientals.

El PSC va coincidir que l’Ajuntament no és “capdavanter” en temes de Medi Ambient, va recordar que el govern ha trigat “gairebé cinc anys en aprovar el contracte de recollida de residus” i va considerar que “aquest pla de sequera s’ha fet perquè la Generalitat ha obligat als Ajuntaments, si no, no s’hauria fet”. “Creiem que és un pla estàndard i no veiem que sigui molt específic amb el nostre municipi”, va afegir Zamora.

Per part de Babord, Elena López va destacar que Vilassar de Mar sigui un dels 24 Ajuntaments que han fet aquest pla dels més de 60 que estan obligats a presentar-lo i va felicitar el govern. “Aquest pla té dades importants, com ara que el consum d’aigua a Vilassar de Mar és bàsicament de caràcter domèstic i, tot i que ara les mesures no l’afecten perquè està per sota del llindar, és molt probable que, si això no canvia molt, aquest estiu passem al grau d’emergència i això sí que afectarà el consum domèstic”, va afirmar Elena López. La portaveu de Babord també va demanar al govern que faci “molta difusió i pedagogia” perquè la ciutadania redueixi el consum domèstic; que expliqui com durà a terme les mesures del pla i que treballi per preveure escenaris futurs.

El regidor de Junts VdM Javi Martín va retreure al govern que no fes partícip a l’oposició d’aquest pla i que el document no especifiqui com s’implementaran les mesures. També va posar de manifest la incapacitat dels grups de l’oposició per poder controlar el compliment de les mesures.

El setè punt, que proposava la constitució de la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament del Consell d’Adolescents, es va retirar de l’ordre del dia, perquè alguns grups municipals no havien rebut la documentació pertinent.

En el vuitè punt, es va aprovar per unanimitat l’inici de l’expedient per a la redacció del Reglament del Consell de la Vila i dels Consells Sectorials i Territorials, en el marc del Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Mar, i la constitució de la comissió d’estudi.

La regidora de Participació Ciutadana, Marta Rovira, va recordar que les feines per fer aquests passos estan molt avançades i que, per aquest motiu, van decidir que el plenari aprovés aquest punt abans que conclogui la legislatura. Els grups de l’oposició van estar d’acord amb Rovira i tots van votar a favor.

La comissió estarà presidida per la regidora delegada de Participació Ciutadana Marta Rovira. Cada grup municipal hi estarà representat per un regidor o regidora de l’Ajuntament adscrit al grup que representi, amb veu i vot. S’aplicarà el vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrits al grup municipal que correspongui. També formaran part d’aquesta comissió, però sense vot, el cap de l’Àrea de Serveis Personals i la tècnica de Participació.

Desè punt: es va entrar per urgència la moció dels grups municipals i regidors no adscrits sobre la necessitat de promoure una veritable educació inclusiva a les etapes d’educació infantil, primària i secundària. Com a tràmit previ, es va aprovar per unanimitat la urgència d’aquesta moció. Seguidament, les i els representants dels grups municipals es van repartir la lectura de la moció, en la redacció de la qual també van participar les associacions de famílies d’alumnes dels centres educatius de Vilassar de Mar, La Bressoleta, l’Escola del Mar, l’Escola Pérez Sala, el Vaixell Burriac, Els Alocs i l’Associació de Persones amb Altres Capacitats (APAC).

La moció demana, entre altres qüestions, que s’incorpori l’educació inclusiva com una prioritat del Departament d’Educació; que s’estableixin les mesures necessàries per al desplegament efectiu del Decret d’educació inclusiva aprovat l’any 2017; que s’actuï amb transparència i es faci pública la despesa destinada al desplegament del Decret d’educació inclusiva mitjançant la publicació dels pressupostos amb el detall dels conceptes; que s’estableixin mecanismes per a detectar i denunciar mancances en l’aplicació de les mesures destinades a desplegar el Decret d’educació inclusiva i que es redueixin i s’agilitzin els processos burocràtics als quals s’han de sotmetre les famílies per al reconeixement de les necessitats específiques de suport educatiu dels seus fills, filles i menors a càrrec, així com per obtenir els recursos necessaris perquè aquests infants i joves puguin gaudir del seu dret a l’educació en condicions d’igualtat i no discriminació.

A més, la moció demana al govern municipal que es faci un informe sobre tots els casos de nenes i nens amb necessitats especials a les escoles d’infantil, primària i secundària de Vilassar de Mar, valorant les seves necessitats en tres nivells: quines estan actualment cobertes, bé sigui pel Departament d’Educació, bé sigui per l’Ajuntament; quines cal cobrir, però podran ser ateses des del govern municipal; quines cal cobrir, però són competència del Departament d’Educació. En aquest darrer cas, s’insta al govern municipal a què traslladi aquestes necessitats específiques al departament d’Educació de la Generalitat.

L’ordre del dia es va tancar amb el onzè punt, el de precs i preguntes.

Els regidors no adscrits no van fer cap pregunta.

Per part del PSC, Manel Balaguer va preguntar si l’Ajuntament fa revisions de final d’obra, ja que al carrer Sta. Coloma, entre Enric Granados i la carretera d’ Argentona, un cotxe devia fer caure un senyal de trànsit recentment col·locat en un lloc que, segons Balaguer, no era l’adient. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va agrair la informació i va manifestar la seva “total confiança” en la persona responsable de fer aquesta feina de control.

Per la seva banda, Quico Zamora va fer dos precs. En el primer va demanar si hi havia resposta de la comissió antifrau sobre l’auditoria de la S.A. En el segon, va preguntar què se n’ha fet de l’esmena que el seu grup va presentar per corregir l’Ordenança de vehicles i vianants. Font va respondre que el govern encara no té resposta de la comissió antifrau i es va comprometre a recavar informació sobre l’esmena.

A banda de preguntar pel Consell d’Agricultura, Babord va voler expressar el seu “malestar per l’ús partidista i electoralista dels mitjans de comunicació municipals que fa el govern”. Elena López va posar com a exemples els vídeos publicats a les xarxes socials municipals en els quals l’alcalde Damià del Clot fa balanç de la legislatura i el suplement que acompanya la revista municipal d’aquest mes i que resumeix l’acció de govern d’aquesta legislatura. “Ens hem sentit menyspreats perquè estan utilitzant per fer publicitat del seu grup mitjans que la resta de grups no podem utilitzar”, va afirmar la regidora de Babord.

Per part del govern, Marta Rovira va replicar que “aquestes accions responen a la política de transparència a la qual està obligada el govern”. Rovira va recordar que el Segell Infoparticipa (el distintiu creat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB que avalua la transparència informativa i la qualitat de la informació dels webs de les institucions), que l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha tornat a revalidar enguany, té un indicador que demana fer balanç del pla d’acció municipal de manera pública i entenedora per a la ciutadania i va afegir que en compliment de la transparència, han fet arribar l’acció municipal a la ciutadania “i que cadascú la valori com li sembli aquesta acció”, va exposar Rovira.

Laura Martínez, per part de Junts VdM, es va sumar a la protesta “per les 16 pàgines de propaganda electoral que ha fet el govern i que hem pagat entre tots”. “Dir que això correspon a un tema de transparència… Transparència és que tots podem dir la nostra, o que ens donin l’import de què ha costat això perquè poguem dir què en pensem de l’acció de govern, perquè potser això sí que seria una mica de transparència”, va afirmar Laura Martínez, abans de demanar al govern “amb quina partida s’ha pagat aquest pamflet electoral”.

Per part del govern, Marta Rovira va insistir que és un “deure del govern explicar què ha fet en aquests quatre anys”. “No accepto que allò que és la feina de les institucions es converteixi en electoral. Estem obligats a fer-ho, la gent pot jutjar per si mateixa i espero que el pròxim govern faci la mateixa feina”, va sentenciar.

Laura Martínez va concloure la seva intervenció preguntant pel vidre “trencat fa anys” de la façana de la Biblioteca Municipal i quina partida té previst el govern fer servir per comprar el mobiliari de les oficines de Serveis Socials situades a l’edifici del Mercat Municipal. La regidora Núria Arasa va respondre que, per a les noves oficines, aprofitaran part del mobiliari que hi ha a les oficines de l’Escola Nàutica i que, a més, estan estudiant de quina manera adquiriran la resta.

El ple va concloure amb la intervenció d’una ciutadana que va preguntar pel canvi de sentit en la circulació que s’ha produït a Via Octaviana amb Sta. Eulàlia, tot queixant-se de les molèsties que ocasiona als veïns que hi viuen o tenen garatge. El regidor d’Urbanisme, Àngel Font, va explicar: “Som conscients d’aquesta incomoditat i ens sap greu, però no hem tingut una altra opció. Hem prioritzat la seguretat dels nens de les escoles que hi ha en aquest punt (Alocs i Escola del Mar)”.

En el novè punt, es va donar  compte dels decrets de l’alcaldia des del núm. 0656/2023 al 1099/2023.

Pel que fa al primer punt, es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior del dia 23-02-2023.

Pots escoltar el ple sencer aquí:

Pots escoltar aquí el balanç de la sessió, per part de govern i oposició, a “Les veus del ple”