Aprovats, inicialment, els pressupostos de 2024 / “Les Veus del Ple” del 22-12-2023

Ahir dijous 21 de desembre va tenir lloc el ple de pressupostos. Una sessió en la qual, a més de ser aprovats inicialment els pressupostos municipals de 2024, es van aprovar, entre altres punts, el reajustament de la despesa corresponent al contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus, i es van rebutjar tant la moció que van presentar conjuntament pel PSC i Babord pel compliment de la pacificació de l’N-II, com la moció per urgència que va entrar Babord anomenada “Moció en rebuig dels discursos racistes i xenòfobs dels alcaldes de Junts per Catalunya del Maresme”.

Anem a pams:

El tercer punt del ple va servir per aprovar, inicialment, el pressupost 2024, que comprèn el del mateix Ajuntament, el del Patronat d’Escoles Bressol i el de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, SA. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, l’abstenció del PP, i els vots en contra de Babord i el PSC.

Pel que fa al pressupost de l’Ajuntament, el regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar que és de 26.762.788 euros, 1,7 milions d’euros més que el del 2023, del qual va recordar que era un pressupost que venia prorrogat del 2022, durant un any en què ha augmentat el preu de l’energia i subministraments i també els tipus d’interès bancaris. El pressupost, va destacar Saborit, s’ha elaborat evitant la pujada de l’IBI. Els principals objectius, va assenyalar, són: realitzar inversions pel manteniment i bon funcionament dels equipaments municipals; millorar el manteniment de l’arbrat, les zones enjardinades i la neteja viària; vetllar per les persones en situació de vulnerabilitat i dotar els Serveis Socials dels recursos per poder fer-ho; invertir en Cultura finalitzant l’obra de l’Ateneu Vilassanès i, finalment, equilibrar els ingressos i les despeses per disposar d’un pressupost saludable evitant l’augment de la pressió fiscal.

Pel que fa als ingressos, Saborit va explicar que s’han actualitzat les aportacions que es reben de l’Estat, que han augmentat en prop d’1 milió d’euros, també s’han actualitzat les taxes en prop de 552.000 euros i els ingressos patrimonials, que també han augmentat en 330.000 euros. Saborit va detallar que un 63% dels ingressos de l’Ajuntament provenen d’impostos directes, indirectes i taxes i un 28%, de transferències corrents.

Pel que fa a les despeses, en personal va dir que s’està a prop dels 8 milions d’euros, 318.000 euros més que l’any 2023, i que la despesa de béns corrents i serveis també augmenta respecte a l’any anterior en 1,5 milions d’euros. Saborit va assenyalar que les despeses financeres també experimenten un augment per la pujada dels tipus d’interès, però va recordar que es continua amortitzant préstec i reduint l’endeutament.

Pel que fa a les inversions, que pugen a 1,9 milions d’euros, va destacar la partida per dotar l’Ateneu Vilassanés de la infraestructura necessària per poder fer una programació estable (250.000 euros); les obres de restauració de Can Gabernet (100.000 euros) i de can Bisa (55.000 euros); els nous vestidors al camp de futbol annex (600.000 euros); la creació d’una nova pista poliesportiva exterior i coberta a la Bòbila (200.000 euros); millores en edificis educatius (265.000 euros); millores en via pública, enllumenat, jardineria i arbrat (290.000 euros), i altres inversions (147.200 euros).

Pel que fa al pressupost del Patronat d’Escoles Bressol, l’estat de despeses és 1.353.766,19 euros, la mateixa xifra que l’estat d’ingressos. Del pressupost de Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A., va detallar que l’estat de despeses és de 638.512,52 euros i l’estat d’ingressos, de 839.563,25 euros.

En la intervenció del PP, la regidora Yolanda Laspalas va dir que s’abstenia perquè no havia tingut temps d’examinar tots els números, però que li havia cridat l’atenció la disparitat de xifres en les subvencions que s’atorgaven a les entitats.

El PSC va posar en relleu l’oposició a aquests pressupostos pel seu caràcter continuista en la destinació i estructura de la despesa. El seu portaveu, Isaac García-Oses, va criticar que no s’hagi negociat amb l’oposició. “No sabem quin és el projecte polític que hi ha darrere”, va afirmar García-Oses, manifestant respecte a les inversions que principalment són de reformes i reparacions d’equipaments existents i no hi ha cap inversió en habitatge públic ni en transició energètica. Per al PSC, aquests pressupostos són fruit d’un acord intern de govern sense la participació de l’oposició.

Babord va començar la intervenció dient que no entenien la precipitació per portar-los a aprovació perquè igualment s’hauran de prorrogar uns dies el del 2023 al 2024 i tampoc entenien per què no s’havia convocat un ple extraordinari per a tractar-los com a únic punt com sempre havia demanat Junts quan estava a l’oposició. Igual que el PSC, Babord també va destacar la manca de negociació amb els grups de l’oposició, trencant amb la idea de buscar consensos en els grans temes de poble que tant s’havia parlat durant la campanya electoral. Pel que fa al contingut del pressupost, va assenyalar que són uns pressupostos que pivoten sobre la decisió de congelar la font d’ingressos més important de l’Ajuntament, l’IBI, i que això condiciona tot el pressupost. Destaca que no hi ha res en el pressupost per avançar en la transició energètica, en mobilitat sostenible, en inversió per adquisició d’habitatge, i que es redueix l’aportació a la Bressoleta perquè havia obtingut romanent. Com a conclusió, Babord creu que aquest pressupost perpetua el sistema vigent sense implementar cap política pública nova que millori la vida de la ciutadania.

ERC-VdMFutur, a través de la seva portaveu, Marta Rovira, va valorar positivament poder tenir aprovat el pressupost a principis d’any i va destacar l’increment d’inversions en equipaments municipals clau com l’Ateneu Vilassanès, can Gabernet i can Bisa, i també en equipaments esportius. Rovira va recordar que poden arribar noves inversions a través de subvencions d’altres organismes. Sobre el tema de les subvencions a les entitats, al·ludides pel PP, va explicar que tots els imports es parlen directament amb les entitats i que les subvencions atorgades sempre s’han de justificar amb factures de les despeses realitzades.

L’alcaldessa, Laura Martínez, va tancar el torn d’intervencions en el debat de pressupostos per explicar que el pressupost partia d’un compromís electoral de no apujar els impostos i que, per tant, s’havia fet una feina important per quadrar les despeses amb una gestió més eficient. També va recordar que hi haurà inversions que no estan ara mateix incorporades al pressupost perquè són les que arribaran via subvencions d’altres organismes com ara la Diputació de Barcelona, i va destacar l’esforç d’endreça que s’ha fet. Igualment va destacar que era important tenir-lo aprovat a principis d’any perquè les inversions no es poden prorrogar i això implica que les obres de l’Ateneu estan aturades fins que no hi hagi un pressupost vigent, és a dir, aprovat definitivament.

Altres punts de la sessió:

En el segon punt, es va aprovar la modificació de la plantilla de personal i modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Escoles Bressol de Vilassar de Mar. L’aprovació va tenir els vots afavor de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur, l’abstenció del PP i els vots en contra de Babord i el PSC.

Pel que fa als grups que van intervenir al debat, des del PSC van argumentar el vot en contra per, principalment, la manca de negociació amb els treballadors i perquè segons va apuntar el seu portaveu, Isaac García-Oses, l’informe de Recursos Humans reflecteix que cal donar prioritat als treballs de la Valoració de Llocs de Treball (VLT) per tal de poder quantificar l’estructura necessària per donar els serveis de forma eficient i eficaç, una VLT que, va dir, fa anys que està pendent.

Babord es va queixar de manca d’informació del detall de la proposta i desconeixement dels criteris de priorització que s’havien seguit i es va afegir a la crítica del PSC del perquè no s’ha donat trasllat de la proposta als treballadors, per a Babord un tràmit essencial que invalida tot el procediment.

El quart punt de la plenària va aprovar el reajustament de la despesa corresponent al contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus, amb els vots a favor del govern (Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur), i els vots d’abstenció de l’oposició (Babord, PSC i PP). El regidor d’Hisenda, Adrià Saborit, va explicar que s’allibera crèdit de les factures d’Urbaser perquè com encara no es disposa dels camions ni dels contenidors, no es paguen les amortitzacions a l’empresa. Aquest crèdit alliberat es destina al pagament de factures del Consorci de Tractament de Residus del Maresme. Des del PSC es va criticar que s’hagi incrementat la taxa a la ciutadania amb un servei que encara l’empresa concessionària no està oferint i que aquest estalvi per pagar factures es destina a pagar un deute amb el Consorci de Tractament de Residus amb interessos de demora i que si tinguéssim ja implantat el nou sistema, hi hauria un estalvi en les factures al Consorci. Babord va mostrar la seva preocupació pel retard en la implementació del contracte de recollida de residus, que fa que Vilassar de Mar no millori en el percentatge de recollida selectiva.

El cinquè punt del Ple va aprovar, per unanimitat, la constitució de la comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Es va aprovar nomenar presidenta de la comissió a l’alcaldessa Laura Martínez Portell, una comissió de la qual formen part el secretari de l’Ajuntament, el cap d’àrea de Serveis Personals, i un regidor/a de cada formació política, que es va nomenar en el mateix Ple.

Per unanimitat, també es va aprovar el sisè punt, l’adhesió al Pla Comarcal del Maresme per a la diversitat sexual i de gènere 2022-2025. El Pla, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Diputació, és una eina per treballar de manera transversal el principi de la igualtat a través de diverses actuacions emmarcades en els diferents àmbits de la gestió de les administracions locals. La regidora d’Igualtat, Camino Calvo, va explicar que l’Ajuntament de Vilassar de Mar no disposa actualment d’un Pla local LGBTI, i que es veu necessari disposar d’un document marc que pugui servir a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, afavorint així un treball més coordinat i amb uns criteris de treball més homogenis a l’hora de definir i coordinar les accions al municipi.

Setè punt. En el capítol de mocions, la moció, no resolutiva, presentada conjuntament pel grup municipal de Babord i del PSC, pel compliment de la pacificació de l’N-II, va quedar rebutjada amb els vots a favor dels grups proposants, l’abstenció del PP i els vots en contra de Junts Estimem Vilassar i ERC-VdMFutur. Entre els acords de la moció hi havia el d’instar al Govern de la Generalitat a publicar el projecte constructiu Integració urbana de l’N-II al Baix Maresme, que porta quasi un any de retard; instar al Govern Municipal a obrir la carretera N-II per a l’ús ciutadà periòdicament un matí de cap de setmana al mes; instar a la Generalitat a treballar paral·lelament un projecte d’ampliació i millora de transport públic interurbà a nivell comarcalper aprofitar els punts intermodals previstos; obrir un procés d’informació i participació ciutadana, que podria tenir dinamització tècnica externa, per informar sobre l’estat i el plantejament del projecte i recollir les necessitats de la ciutadania per traslladar-les a la Generalitat aprofitant el període d’al·legacions; i reprendre amb urgència les reunions de la Taula de Mobilitat com a espai on informar i debatre sobre la pacificació de l’N-II. Els grups al govern van coincidir en el fet que la Generalitat està donant informació i que des del govern municipal s’està traslladant als grups de l’oposició i van discrepar amb l’acord de la moció de tallar l’N-II un cop al mes pel desplegament de recursos humans i canvis d’usos de mobilitat que això implicaria per a la població.

Vuitè punt. La segona moció que es va debatre va entrar per urgència i la va presentar el grup municipal de Babord amb el títol de moció en rebuig dels discursos racistes i xenòfobs dels alcaldes de Junts per Catalunya del Maresme.  Per a Babord, la roda de premsa del passat 13 de desembre, a Calella, dels alcaldes i alcaldesses de Junts per Catalunya del Maresme es va assenyalar a les persones migrades com a responsables de la inseguretat als diferents municipis de la comarca. Entre els acords de la moció hi havia expressar el rebuig del Plenari de l’Ajuntament de Vilassar de Mar “a les declaracions de caràcter racista i xenòfob dels alcaldes i alcaldesses de Junts per Catalunya al Maresme que vinculen immigració amb delinqüència”; reprovar la participació de l’alcaldessa de Vilassar de Mar, Laura Martínez Portell, a la roda de premsa on es van realitzar “declaracions que poden contribuir als discursos d’odi i la xenofòbia”, i refermar el compromís de Vilassar de Mar contra el racisme, el classisme i la xenofòbia, apostant per les polítiques socials i redistributives per fer front a les causes estructurals de la delinqüència i, en particular, a la pobresa i l’exclusió social.Des del PP van explicar que votaven en contra qualificant la moció de “demagògia pura i dura”. Des del PSC van donar suport a la moció perquè van dir “nosaltres no participarem en el discurs de vincular la multireincidència amb immigració”. Des d’ERC-VdMFutur van afirmar que no compartien el discurs de l’alcalde de Calella, però van assenyalar que l’alcaldessa de Vilassar de Mar no havia reproduït aquest discurs al nostre poble. Des de Junts Estimem Vilassar va ser l’alcaldessa qui va argumentar el vot en contra de la seva formació. Martínez va assenyalar que la moció de Babord s’havia quedat amb els titulars que va donar la premsa i no amb el contingut de la roda de premsa que anava dirigida a la multireincidència i a què la legislació actual no dona resposta a la problemàtica que causen les persones que delinqueixen de forma reiterada.

En el punt de precs i preguntes:

El PSC va tornar a preguntar sobre el projecte de Ciutats amigables amb la gent gran; va fer com a prec al govern que es convoqui als grups municipals per parlar sobre seguretat ciutadana, i va preguntar pel calendari d’implantació del nou sistema de recollida de residus i per quan es convocarà la comissió de l’ordenança reguladora de la taxa. Finalment, va preguntar per quins plans d’estalvi té previst el govern respecte a l’aigua per la situació de sequera i pels terminis en la resposta a les instàncies que presenta la ciutadania. Des de la Regidoria de Medi Ambient es va respondre que l’arribada dels nous contenidors de residus està prevista entre el març i l’abril i que la comissió de l’ordenança reguladora es convocaria a finals de gener. Quant a la sequera, va respondre que es farien actuacions enfocades sobretot a reduir el consum en els equipaments municipals. Respecte a la resposta d’instàncies, des del govern van explicar que estaven treballant a millorar els terminis de resposta.

Babord va preguntar sobre què té pensat fer el govern en matèria d’habitatge; pels ascensors espatllats que comuniquen les andanes de les estacions de tren, per la convocatòria del Consell d’Inclusió, i com a prec va recordar que es traslladin les respostes del que demana un grup també a la resta de formacions. La regidora d’Habitatge, Núria Pera, va respondre que al gener per Junta de Govern Local aprovaran les bases per incorporar tècnic/a d’habitatge; que continuen treballant en el tema de la Muralla i per desencallar el tema de can Vives.

Sobre els ascensors de l’estació de tren, l’alcaldessa va comentar que són d’ADIF i que l’única cosa que poden fer i que ja fan des del govern és reclamar a ADIF que els reparin.

Pots escoltar el ple sencer aquí:

Escolta la valoració de govern i oposició dels pressupostos de 2024:

Escolta la valoració de govern i oposició de la resta de punts del ple: